• Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

  Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2


  Với diện tích đất 12 ha trường đã và đang xây dựng các khu nhà cao tầng, các trung tâm, xưởng thực hành... nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tăng cao trong những năm sắp tới. Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp

  Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại

  Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng

  Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ điện tử

  Kỹ thuật viên Cơ điện tử


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thực hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung


  Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 là trường công lập thuộc Bộ Xây dựng Xem tiếp

Hoạt động nổi bật

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán doanh nghiệp

09:11 | 18/12/2021
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán doanh nghiệp


QUY ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG KIN THỨC TỐI THIU, YÊU CẦU V NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HC ĐẠT ĐƯC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH Đ CAO ĐẲNG

NGÀNH, NGH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Kế toán doanh nghiệp trình đ cao đng là ngành, ngh thu thp, x tng tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân ch và cung cấp thông tin v nh hình s dụng tài chính trong các doanh nghip, đáp ứng yêu cầu bc 5 trong Khung trình đ quc gia Vit Nam.

Kế toán doanh nghip đóng vai trò quan trng trong lĩnh vc qun lý kinh tế, cung cp nhân lc trong lĩnh vc kế toán thuc các loi nh doanh nghiệp có các hình thc s hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phn, công ty tch nhiệm hu hn, doanh nghip tư nhân; quy mô: ln, va, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vc: sn xut, thương mi, dịch v, xây lắp.

Nhiệm v chính của ngành, ngh bao gm: thu thp, x lý thông tin, s liu kế toán theo ni dung công vic; ghi chép, nh toán, phản ánh s hin có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sn vt tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khon thu chi, các nghĩa v thu nộp, thanh toán n; kiểm tra việc qun , s dụng tài sản và ngun hình thành tài sn; tính toán chi phí, cung cp s liu, tài liu, kiểm tra và phân tích hot động tài chính ca doanh nghip.

Khi ng kiến thc, tối thiu: 2.500 gi(tương đương 90 tín ch).

2. Kiến thức

- Trình bày được các chuẩn mc kế toán;

- Mô tả được chế đ kế toán;

- Trình bày được hthống văn bản pháp luật vthuế;

- Biết được phương pháp s dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trong nghiên cu để soạn thảo các hp đng thương mi;

- Xác định được v trí, vai t ca kế toán trong ngành kinh tế;

- t được cơ cu t chc, chc năng, nhiệm v ca các b phận trong doanh nghip, mi quan hgia các b phn trong doanh nghip;

- Vận dng đưc các văn bn liên quan đến ngành kinh tế;

- Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trívic làm;

- Trình bày được phương pháp lập chng t kế toán; phương pháp kế toán các nghip v kinh tế trong doanh nghip;

- Trình bày được quy trình xây dựng đnh mc chi phí;

- Phân b đưc doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhp theo sdồn tích;

- Phân b được chi phí tr trước, trích trước phù hợp vi hot đng kinh doanh ca doanh nghip;

- Điều chỉnh đưc tỷ giá hi đoái liên quan đến ngoi tệ;

-Trình bày được pơng pháp ghi s kế toán chi tiết và s kế toán tổng hp; phương pháp thu thp, sp xếp, qun , lưu trữ h sơ, ssách chứng t kế toán; phương pháp kim tra, đi chiếu, xlý trong công tác kế toán; các phương pháp kê khai thuế, báo cáo n ch; phương pháp lp báo cáo tài chính; phương pháp lp báo cáo kế toán qun tr; phương pháp phân tích tình hình tài chính cơ bn của doanh nghip;

- Trình bày được phương pháp sử dụng phần mm hỗ trợ kê khai thuế, phn mm kê khai hi quan, biết ch s dụng ch ký s khi np t khai, np thuế đin t;

- Trình bày được những kiến thc cơ bản về chính tr, văn hóa, xã hi, pháp lut, quc phòng an ninh, giáo dc thcht theo quy đnh.

3. Kỹ năng

- T chức được công tác tài chính kế toán phù hợp vi tng doanh nghip;

- Thiết lp mi quan h với ngân hàng, c t chc tín dụng và các quan quản lý chc năng;

- Lập đưc chng t, kiểm tra, phân loi, x lý đưc chng t kế toán theo từng v trí công vic;

- Sử dụng được chng tkế toán trong ghi s kế toán chi tiết và s kế toán tổng hợp;

- Xây dựng được hthống đnh mc chi phí;

- Phân b đưc doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhp theo sdồn tích;

- Phân b được chi phí tr trước, trích trước phù hợp vi hot đng kinh doanh ca doanh nghip;

- Điều chỉnh đưc tỷ giá hi đoái liên quan đến ngoi tệ;

- Lập được kế hoch tài chính doanh nghip;

- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế ca doanh nghip;

- Xây dựng được báo cáo kế toán qun tr ca doanh nghip;

 - Phân tích được mt số ch tiêu kinh tế, tài chính doanh nghip;

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán ca doanh nghiệp;

- Cung cấp đầy đ thông tin kinh tế v hoạt đng sn xuất kinh doanh ca đơn v để phục v cho yêu cầu lãnh đạo và qun lý kinh tế ở đơn v;

- Tham mưu được cho lãnh đo doanh nghip những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác qun lý tài chính ca doanh nghip đúng pháp lut;

- Báo cáo vi lãnh đạo các đơn v và đ xuất các giải pháp đúng đắn đhoạt đng kinh tế, tài chính ca đơn v tuân th đúng pháp lut, đồng thi mang lại hiệu quả cao hơn;

- Sử dng được công ngh thông tin cơ bản theo quy định; s dng thành tho 2 đến 3 phn mm kế toán doanh nghip tng dng; s dụng đưc phn mm h trợ kê khai, kê khai hi quan, s dụng đưc ch ký s khi np t khai, np thuế đin t;

- Sử dng được ngoi ng cơ bn, đt bậc 2/6 trong Khung năng lc ngoi ng ca Việt Nam; ng dụng đưc ngoi ng vào công việc chuyên môn ca ngành, nghề.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc đc lp, làm việc theo nhóm;

- T chức, đánh giá, phân ch các hoạt động nhóm;

- Có ý thc hc tp, rèn luyện nâng cao trình đ chuyên môn;

- ý thc tch nhim trong công việc, trong s dng, bảo qun tài sn trong doanh nghip.

5. V trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tt nghip người hc năng lc đáp ng các yêu cầu tại các v tvic làm ca ngành, nghề bao gm:

- Kế toán vn bng tin;

- Kế toán hàng tn kho phải trả ngưi n;

- Kế toán tài sn c đnh, bt động sản đầu tư, đầu tư tài chính và các khoản vay;\

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng;

- Kế toán tin ơng, các khoản trích theo ơng;

- Kế toán chi phí và tính giá thành;

- Kế toán thuế;

- Kế toán tng hp.

6. Khả năng hc tập, nâng cao trình độ.

- Khối lưng kiến thức tối thiu, yêu cầu v năng lc mà người hc phi đạt đưc sau khi tt nghip ngành, nghề kế toán doanh nghip, trình độ cao đng có th tiếp tc phát triển ở các trình đ cao hơn;

- Ngưi hc sau tt nghiệp có năng lc t hc, t cp nht những tiến bkhoa hc công ngh trong phạm vi ngành, ngh đ nâng cao trình đ hoặc hc liên thông lên trình đ cao hơn trong cùng ngành, ngh hoặc trong nhóm ngành, ngh hoặc trong cùng lĩnh vc đào to./.


B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Kế toán doanh nghip trình đ trung cp là ngành, ngh thu thp, x lý tng tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân ch và cung cấp thông tin v nh hình s dụng tài chính trong các doanh nghip, đáp ứng yêu cầu bc 4 trong Khung trình đ quc gia Vit Nam.

Kế toán doanh nghip đóng vai trò quan trng trong lĩnh vc qun lý kinh tế, cung cp nhân lc trong lĩnh vc kế toán thuc các loi nh doanh nghiệp có các hình thc s hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phn, công ty tch nhiệm hu hn, doanh nghip tư nhân; quy mô: ln, va, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vc: sn xut, thương mi, dịch v, xây lắp.

Nhiệm v chính của ngành, ngh bao gm: thu thp, x lý thông tin, s liu kế toán theo ni dung công vic; ghi chép, tính toán, phản ánh s hin có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sn vt tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khon thu chi, các nghĩa v thu nộp, thanh toán n; kiểm tra việc qun , s dụng tài sản và ngun hình thành tài sn.

Khi ng kiến thc tối thiu: 1.575 gi(ơng đương 56 tín chỉ).

2. Kiến thức

- Trình bày được các chuẩn mc kế toán;

- Mô tả được các chế đ kế toán;

- Trình bày được hthống văn bản pháp luật vthuế;

- Xác định được v trí, vai t ca kế toán trong ngành kinh tế;

- t được cơ cu t chc, chc năng, nhiệm v ca các b phận trong doanh nghip, mi quan hgia các b phn trong doanh nghip;

- Vận dng các văn bản liên quan đến ngành kinh tế;

- Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí

vic làm;

- Trình bày được phương pháp lp chứng t kế toán;

- Trình bày được pơng pháp kế toán các nghip v kinh tế trong doanh nghip;

- Trình bày được pơng pháp ghi s kế toán chi tiết và s kế toán tổng


hp;

- Trình bày được phương pháp thu nhập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán.

- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đi chiếu, x lý trong công tác kế


toán;
 Trình bày được các phương pháp kê khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương


pháp lập báo cáo tài chính;

- Trình bày được nhng kiến thc cơ bản về chính tr, văn hóa, xã hội, pháp lut, quc phòng an ninh, giáo dc thcht theo quy đnh.

3. Kỹ năng

- Thiết lp được mi quan h tốt vi ngân hàng và các quan qun lý chc năng;

- Lập đưc chng t, kiểm tra, phân loi, x lý đưc chng t kế toán theo từng v trí công vic;

- Sử dụng được chng tkế toán trong ghi s kế toán chi tiết và s kế toán tổng hợp;

- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế ca doanh nghip;

- Cung cấp đầy đ thông tin kinh tế v hoạt đng sn xuất kinh doanh ca đơn v để phục v cho yêu cầu lãnh đạo và qun lý kinh tế ở đơn v;

- Báo cáo vi lãnh đo, đ xut các gii pháp kinh tế, tài cnh cho đơn vtuân th đúng pháp lut, đng thi mang li hiu quả cao cho doanh nghip;

- Sử dng được công ngh thông tin cơ bản theo quy định; s dng thành tho 1 đến 2 phn mm kế toán doanh nghiệp thông dng;

- Sử dng được ngoi ng cơ bn, đt bậc 1/6 trong Khung năng lc ngoi ng ca Việt Nam; ứng dng được ngoại ng vào ms công vic chuyên môn ca ngành, nghề.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc đc lp, làm việc theo nhóm;

- Có ý thc hc tp, rèn luyện nâng cao trình đ chuyên môn;

- ý thc tch nhim trong công việc, trong s dng, bảo qun tài sn trong doanh nghip.

5. V trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tt nghip nời hc có năng lc đáp ứng các yêu cu ti các v tvic làm ca ngành, nghề bao gm:

- Kế toán vn bng tin;

- Kế toán hàng tn kho phải trả ngưi n;

- Kế toán tài sản c đnh;

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng;

- Kế toán tin ơng, các khoản trích theo ơng;

- Kế toán chi phí tính giá thành;

- Kế toán tng hp.


6. Khả năng hc tập, nâng cao trình đ

- Khối lưng kiến thức tối thiu, yêu cầu v năng lc mà người hc phi đạt được sau khi tt nghiệp ngành, ngh Kế toán doanh nghip, trình đ trung cấp có th tiếp tc phát trin ở các trình đ cao hơn;

- Ngưi hc sau tt nghiệp có năng lc t hc, t cp nht những tiến bkhoa hc công ngh trong phạm vi ngành, ngh đ nâng cao trình đ hoặc hc liên thông lên trình đ cao hơn trong cùng ngành, ngh hoặc trong nhóm ngành, ngh hoặc trong cùng lĩnh vc đào to./

Các tin khác
  

1900886841
Lilama2.pdaotao@gmail.com
Hỏi đáp
Thiết kế website trường học
thegioixinh.net thienhaso.com