• Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

  Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2


  Với diện tích đất 12 ha trường đã và đang xây dựng các khu nhà cao tầng, các trung tâm, xưởng thực hành... nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tăng cao trong những năm sắp tới. Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp

  Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại

  Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng

  Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ điện tử

  Kỹ thuật viên Cơ điện tử


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thực hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung


  Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 là trường công lập thuộc Bộ Xây dựng Xem tiếp

Hoạt động nổi bật

Chuẩn đầu ra Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

09:11 | 18/12/2021
Chuẩn đầu ra Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ


QUY ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG KIN THỨC TỐI THIU, YÊU CẦU V NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HC ĐẠT ĐƯC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH Đ CAO ĐẲNG

NGÀNH, NGH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VA NHỎ

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

1. Giới thiệu chung về ngành, ngh

- Quản trị doanh nghip va và nh trình đ cao đng được ng dụng trong phạm vi các doanh nghip có quy mô va và nhỏ, tại các v trí việc làm gián tiếp như: bán hàng, marketing, hành chính nhân s, trợ lý giám đốc và qun lý sn xuất như quản đc, đc công, t trưng, đi trưng, nhóm trưng..., đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình đ quc gia Việt Nam.

- Người được đào tạo ngành, ngh Quản tr doanh nghiệp va và nh có khnăng hoch định, t chc, điều hành, kim soát và quản lý các hot động ca doanh nghiệp va và nh; kiểm soát tình hình tài chính ca doanh nghip, dtoán kinh phí thc hin thẩm định các d án đu trong xu thế hi nhp kinh tế.

- Đồng thi, đo đc, lương tâm ngh nghip, ý thc k lut, tác phong công nghip, sc khỏe và hoàn thin các k năng mm nhm tạo điều kiện cho ngưi hc ngh sau khi tt nghip có kh năng m việc làm, t tạo việc làm hoặc tiếp tc hc lên các trình đ cao hơn.

- Khi ng kiến thc ti thiu: 2.210 gi(ơng đương 79 tín ch).

2. Kiến thức

- Trình bày được kiến thc v doanh nghip, qun tr doanh nghip, pháp lut, kinh tế - xã hi trong việc thc hin nghiệp v quản tr doanh nghiệp va và nh;

- Trình bày được kiến thc tin hc, ngoi ng trong công tác qun tr;

- Xác định được cấu t chc b máy phù hp với loại hình doanh

nghip;

- Trình bày được các chính sách phát trin kinh tế - xã hi và các chế đliên quan đến công tác quản trị doanh nghip;

- Xác đnh được các phương pháp qun trị phù hợp vi từng loại hình doanh nghip;

- Phân tích được hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghip;

 - Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

- D báo và tìm kiếm được cơ hi kinh doanh;

- Xây dng được quy trình sản xut sn phm phù hợp vi nh hình thc tế ca doanh nghip;

- Xây dựng được hthống đnh mc kinh tế - k thut;

- Thiết lp được hthng tiêu th sn phm hiệu quả;

- Lập được kế hoch v sn xuất kinh doanh phù hp vi từng loi hình

doanh nghip;

- Lập được báo cáo kết qu hoạt đng sản xuất kinh doanh ca doanh nghip;

- Cung cấp đầy đ c tng tin kinh tế v hoạt động sản xuất kinh doanh ca đơn v đ phc v cho yêu cu lãnh đạo và qun lý kinh tế đơn v và các cơ quan qun lý liên quan;

- Phân tích được các quy lut kinh tế, các biến s môi trưng kinh doanh tác đng đến hot đng ca doanh nghip;

- Tham mưu cho lãnh đo doanh nghip nhng ý kiến ci tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp vi từng thi kỳ kinh doanh;

- Thiết lp, xây dựng và duy trì mi quan hệ gia doanh nghiệp vi các đi tác;

- Hoạch đnh được chiến lưc, kế hoch kinh doanh, t chc hot đngkinh doanh và tạo lp doanh nghip mới quy mô vừa và nh;

- Sử dụng được các k năng mm: k năng giao tiếp, k năng làm việc nhóm, làm việc đc lp, knăng thuyết trình... trong hot đng qun trị doanh nghiệp cũng như các công vic khác;

- Tch ng đưc vi sự thay đổi trong thi kỳ công nghệ 4.0;

- Sử dụng được công ngh thông tin cơ bn theo quy định; khai thác, x lý, ng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn ca ngành, ngh;

- Sử dng được ngoi ng cơ bn, đt bậc 2/6 trong Khung năng lc ngoi ng ca Việt Nam; ng dụng đưc ngoi ng vào công việc chuyên môn ca ngành, nghề.

4. Mức đ t chủ và trách nhiệm

- Có lòng yêu nước, yêu Ch nghĩa xã hội và những hiểu biết cần thiết vquc phòng toàn dân đ xây dng và bảo v T quc Vit Nam xã hội chnghĩa;

- đ sc khođhc tp, công tác lâu dài, sn sàng phục v s nghip xây dựng và bảo vT quc;

 - ý thc kluật và tinh thn cnh giác cách mng, sn sàng thc hin nghĩa v quân sự bo vệ T quc;

- lòng yêu nghề, ý thc t chc klut, tác phong công nghiệp đthc hiện tt các nhim vụ của ngh quản trị doanh nghip vừa và nh;

- Làm việc đc lp, t chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

- Kh năng t tìm việc làm, t tạo việc làm hoặc tiếp tục hc lên trình độ cao hơn sau khi tt nghip.

5. V trí việc làm sau khi tt nghiệp

Sau khi tt nghip người hc năng lc đáp ng các yêu cầu tại các v tvic làm ca ngành, nghề bao gm:

- Bán hàng;

- Marketing;

- Quản lý khách hàng;

- Hành chính nhân s;

- Quản lý cung ng;

- Tài chính;

- Trợ lý giám đc;

- Quản lý sn xut.

6. Khả năng hc tp, nâng cao trình độ

- Khối lưng kiến thức tối thiu, yêu cầu v năng lc mà người hc phi đạt được sau khi tt nghip ngành, ngh quản tr doanh nghiệp vừa và nh, trình đ cao đng có th tiếp tc phát trin ở các trình đ cao hơn;

- Ngưi hc sau tt nghiệp có năng lc t hc, t cp nht những tiến bkhoa hc công ngh trong phạm vi ngành, ngh đ nâng cao trình đ hoặc hc liên thông lên trình đ cao hơn trong cùng ngành, ngh hoặc trong nhóm ngành, ngh hoặc trong cùng lĩnh vc đào to./.


 

B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CP

1. Giới thiệu chung về ngành, ngh

- Quản tr doanh nghip va và nh trình đ trung cp được ng dng trong phạm vi các doanh nghip có quy mô va và nhỏ, tại các v trí việc làm gián tiếp như: bán hàng, marketing, quản lý khách hàng, hành chính nhân s…, đáp ứng yêu cầu trình đ bậc 4 trong Khung trình đ quc gia Vit Nam.

- Người được đào tạo ngành, ngh Quản tr doanh nghiệp va và nh có khnăng hoch định, t chc, điều hành, kim soát và quản lý các hot động ca doanh nghip vừa và nh, d toán kinh phí thc hin thẩm định các dự án đu tư trong xu thế hi nhp kinh tế. Đồng thi, có đo đc, lương tâm ngh nghip, ý thc klut, tác phong công nghip, sc khe và hoàn thin các knăng mm nhằm tạo điu kin cho ngưi hc ngh sau khi tt nghip có kh năng tìm vic làm, t tạo việc làm hoặc tiếp tc hc lên các trình đ cao hơn.

- Khi ng kiến thc ti thiu: 1.400 gi(ơng đương 50 tín ch).

2. Kiến thức

- Trình bày được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế đ liên quan đến công tác quản tr doanh nghip;

- Trình bày được kiến thc v doanh nghip, qun tr doanh nghip, pháp lut, kinh tế - xã hi trong vic thc hinghip v qun trị doanh nghip;

- Xác định được cấu t chc b máy phù hp với loại hình doanh nghip;

- Phân tích được hoạt động sn xut kinh doanh ca doanh nghip;

- Trình bày được kiến thc tin hc, ngoi ng trong công tác qun tr;

- Trình bày được nhng kiến thc cơ bản về chính tr, văn hóa, xã hội, pháp lut, quc phòng an ninh, giáo dc thcht theo quy định.

3. Kỹ năng

- D báo và tìm kiếm được cơ hi kinh doanh;

- Xây dng được quy trình sản xut sn phm phù hợp vi nh hình thc tế ca doanh nghip;

- Xây dựng được hthống đnh mc kinh tế - k thut;

- Thiết lp được hthng tiêu th sn phm hiệu quả;

- Lập được kế hoch vsn xuất kinh doanh phù hp vi từng loi hình doanh nghip;

- Lập được báo cáo kết qu hoạt đng sản xuất kinh doanh ca doanh nghip; tác;

- Thiết lp, xây dựng và duy trì mi quan h gia doanh nghip vi các đối

 

- Sử dụng được các k năng mm: k năng giao tiếp, k năng làm việcnhóm, k ng làm việc đc lp trong hot động quản trị doanh nghiệp cũng như các công việc khác;

- Tch ng đưc vi sự thay đổi trong thi kỳ công nghệ 4.0;

- Sử dng được công ngh thông tin bn theo quy định; ứng dng công ngh tng tin trong mt s công việc chuyên môn ca ngành, ngh;

- Sử dng được ngoi ng cơ bn, đt bậc 1/6 trong Khung năng lc ngoi ng ca Việt Nam; ng dng được ngoại ng vào ms công vic chuyên môn ca ngành, nghề.

4. Mức đ t chủ và trách nhiệm

- lòng yêu nghề, ý thc t chc klut, tác phong công nghiệp đthc hiện tt các nhim vụ của ngành, nghề quản trị doanh nghiệp va và nh;

- Làm việc đc lp, t chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

- Kh năng t tìm việc làm, t tạo việc làm hoặc tiếp tục hc lên trình độ cao hơn sau khi tt nghip.

5. V trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tt nghip người hc năng lc đáp ng các yêu cầu tại các v tvic làm ca ngành, nghề bao gm: Bán hàng; Marketing; Quản lý khách hàng; Hành chính nhân s;- Quản lý cung ng.

6. Khả năng hc tp, nâng cao trình độ

- Khối lưng kiến thức tối thiu, yêu cầu v năng lc mà người hc phi đạt được sau khi tt nghip ngành, nghquản tr doanh nghiệp vừa và nh, trình đ trung cp thtiếp tc phát trin c trình đ cao hơn;

- Ngưi hc sau tt nghiệp có năng lc t hc, t cp nht những tiến bkhoa hc công ngh trong phạm vi ngành, ngh đ nâng cao trình đ hoặc hc liên thông lên trình đ cao hơn trong cùng ngành, ngh hoặc trong nhóm ngành, ngh hoặc trong cùng lĩnh vc đào to./.

Các tin khác
  

1900886841
Lilama2.pdaotao@gmail.com
Hỏi đáp
Thiết kế website trường học
thegioixinh.net thienhaso.com