BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ: KỸ SƯ THỰC HÀNH K01 
KHOA ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC: 2016 - 2017
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng Học Ghi chú
1 KSTH
Công nghệ Hàn K01

GVCN: Hoàng Văn Duyên
13 L41-111-428_Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 120 7/2/2017 3/6/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Lại Minh Học P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L31-111-002_Anh van chuyên ngành Hàn 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết Tầng 3 khu E Building E-Building
L21-003_Cơ kỹ thuật 30 7/2/2017 31/3/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building TT Điện-ĐT CN
L10-60_ Hoá học đại cương 45 7/2/2017 28/4/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Trịnh Như Năm P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L31-111-338_ Hàn hồ quang dây lơi thuốc 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Đàm Quang Thịnh W 3.1 Xưởng Hàn
L21-022_Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 30 7/2/2017 31/3/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Nguyễn Văn Trung P. Lư thuyết tầng 3 khu E-Building E-Building
L21-002_Vật liệu cơ khí  30 7/2/2017 31/3/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Vũ Hải Linh CNC-402 CNC Building
L41-111-428_Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 120 7/2/2017 3/6/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Lại Minh Học P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L31-111-003_ Hàn hồ quang tay nâng cao 150 7/2/2017 24/11/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Trần Hưu Uyên W 2.1 Xưởng Hàn
Ôn thi môn Nguyên lư chi tiết máy và Tutorial   7/2/2017 30/06/2016 Thứ 6 13h-16h15 4 Hoàng Văn Duyên và Nguyễn Phước B́nh P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
2 KSTH
 Kỹ thuật điện tử công nghiệp K01

GVCN: Hoàng Văn Duyên
15 L32-202-13_Thiết kế, chế tạo bo mạch ứng dụng điện tử 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt LE 2-2 (C401) TT Điện-ĐT CN
L10-59_ Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 7/2/2017 31/3/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Trần Thị Thanh Ḥa P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L2-2-001_ Linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Tín LE-1 TT. Cơ Điện Tử
L10-60_ Hoá học đại cương 45 7/2/2017 28/4/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Trịnh Như Năm P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L32-202-02_Anh Văn chuyên ngành điện 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L42-202-004_ Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 2 70 7/2/2017 9/6/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Lại Minh Học P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L42-202-011_Kiểm tra và đo lường hệ thống điện điện tử 120 7/2/2017 25/8/2017 Thứ5 7h30-10h45 4 Nguyễn Thành Đạt LE-1 TT. Cơ Điện Tử
L42-202-012_Lập tŕnh điều khiển tự động hóa PLC cơ bản và nâng cao 120 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2 (C401) TT Điện-ĐT CN
L2-2-003_Lư thuyết mạch điện 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Tín A 201 Giảng đường A
Literacy and Tutorial   7/2/2017 30/06/2016 Thứ 6 13h-16h15 4 Hoàng Văn Duyên P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
3 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K01- Lớp 1

GVCN: Phạm Văn Kiên
27 L41-111-428_Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 120 7/2/2017 3/6/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Lại Minh Học P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L31-102-0061_ Phân  tích  bản vẽ cơ khí theo tiêu chuẩn quốc tế 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Lê Tuyên Giáo CNC-401 CNC Building
L31-102-005_Tiện, phay, mài cơ bản 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lưu Quốc Tuấn WM-A Xưởng chế tạo 5
L41-111-437_Công nghệ hàn và thực nghiệm 90 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Nguyễn Văn Trung P. Lư thuyết tầng 3 khu E-Building E-Building
L31-102-003_Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên LT 1 KHU B TT VH-NN-TH
L31-102-354_Nguyên lư chế tạo 80 7/2/2017 24/4/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Kiều Tấn Thới LT2-TT Cơ điện tử TT. Cơ Điện Tử
L21-002_Vật liệu cơ khí  30 7/2/2017 31/3/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Vũ Hải Linh CNC-4012 CNC Building
L41-102-428_Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Lại Minh Học LT1-TT Cơ điện tử TT. Cơ Điện Tử
L21-001_Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
Ôn thi môn Nguyên lư chi tiết máy và Tutorial   7/2/2017 30/06/2016 Thứ 6 13h-16h15 4 Phạm Văn Kiên và Nguyễn Phước B́nh P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
4 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K01- Lớp 2

GVCN: Phạm Văn Kiên
  L31-102-005_Tiện, phay, mài cơ bản 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh WM-A Xưởng chế tạo 5
L31-102-354_Nguyên lư chế tạo 80 7/2/2017 24/4/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Kiều Tấn Thới WME-A1 TT. Cơ Điện Tử
L41-102-428_Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 120 7/2/2017 3/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lại Minh Học LT 1 Tầng 1 TT Cơ Điện Tử TT. Cơ Điện Tử
L41-111-437_Công nghệ hàn và thực nghiệm 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Nguyễn Văn Trung P. Lư thuyết tầng 3 khu E-Building E-Building
L21-002_Vật liệu cơ khí  30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L21-001_Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
L31-102-003_Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên LT 1 KHU B TT VH-NN-TH
L31-102-0061_ Phân  tích  bản vẽ cơ khí theo tiêu chuẩn quốc tế 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Lê Tuyên Giáo CNC-401 CNC Building
L41-102-428_Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Lại Minh Học LT 1 Tầng 1 TT Cơ Điện Tử TT. Cơ Điện Tử
Ôn thi môn Nguyên lư chi tiết máy và Tutorial   7/2/2017 30/06/2016 Thứ 6 13h-16h15 4 Phạm Văn Kiên và Kiều Tấn Thời P. Lư thuyết tầng 4 khu E-Building E-Building
Đồng Nai, Ngày 17 tháng 01 năm 2017
 HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG-ĐÀO TẠO TP. ĐÀO TẠO TKĐT. KỸ SƯ THỰC HÀNH
ThS.Nguyễn Khánh Cường ThS. Lê Quang Trung ThS. Đỗ Lê Hoàng ThS. Hoàng Văn Duyên