BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUỐC TẾ - K05 & ĐN K04
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC Ghi chú
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 ĐCN QTĐN K04 & ĐCN QT K05
GVCN: NGUYỄN THỊ BĂNG THANH
5+15 Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Trần Minh Đức A406  
Kỹ thuật đo lường điện 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Trần Minh Đức WE 2A-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Bùi Thị Băng Thanh A406  
Linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Mai Anh Kiệt WE 2B-2  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-10H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 13.04.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE 2D  
Vẽ kỹ thuật điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Nguyễn Hùng khánh WE 2D  
Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 45 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-10H45 4 Vơ Văn Hoàng Long WE P1  
Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H-16H15 4 Bùi Hoàng WE 2A-2  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools)  90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-10H15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X NGUỘI-ĐIỆN  
Kỹ thuật điều khiển điện khí nén 1 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Chu Hoa Lư X ĐIỆN 2  
Anh văn giao tiếp 1 +2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 1 KHU B  
2 ĐTCN QTĐN K04 & KTLDĐ & TDH QTĐN K04
GVCN: NGUYỄN THỊ HIÊN
13+6 Linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-10H45 4 Mai Anh Kiệt WE 2B-2  
Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Bùi Hoàng WE 2A-2  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Nguyễn Thị Hiên WE 2B-2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Trần Minh Đức A406  
Anh văn giao tiếp 1 +2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Hoàng Thị Hải LAB 3 KHU B  
Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 45 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-10H45 4 Vơ Văn Hoàng Long WE P1  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 13.04.2017 Thứ 5 7H30-10H45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE 2D  
Vẽ kỹ thuật điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-10H45 4 Nguyễn Hùng khánh WE 2D  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools)  90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X NGUỘI-ĐIỆN  
Kỹ thuật điều khiển điện khí nén 1 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-10H45 4 Chu Hoa Lư X ĐIỆN 2  
Kỹ thuật đo lường điện 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Trần Minh Đức WE 2A-1  
3 ĐTCN QT K05 & KTLDĐ & TDH QT  K05
GVCN: BÙI TRỌNG TÍN
16+6 Linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-10H45 4 Mai Anh Kiệt WE 2B-2  
Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Bùi Hoàng WE 2A-2  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Nguyễn Thị Hiên WE 2B-2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Trần Minh Đức A406  
Anh văn giao tiếp 1 +2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Hoàng Thị Hải LAB 3 KHU B  
Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 45 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-10H45 4 Vơ Văn Hoàng Long WE P1  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 13.04.2017 Thứ 5 7H30-10H45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE 2D  
Vẽ kỹ thuật điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-10H45 4 Nguyễn Hùng khánh WE 2D  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools)  90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X NGUỘI-ĐIỆN  
Kỹ thuật điều khiển điện khí nén 1 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-10H45 4 Chu Hoa Lư X ĐIỆN 2  
Kỹ thuật đo lường điện 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Trần Minh Đức WE 2A-1  
4 Chế Tạo TBCK QT Đồng Nai K04 19 Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB3/A103  
L31-111-001
Basic welding
Hàn hồ quang tay cơ bản
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Thầy Quân PHTH Hàn  
L21-006
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
Basic metal cutting by air
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h-16h15' 4 Thầy Quân PHTH Hàn  
L21-002 Mechanical material
Vật liệu cơ khí
L31-102-301 Engineering health and safety
Kỹ thuật an toàn
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM-6.2
 
Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB3/A103  
L21-001 Assembly tolerances and measurement techniques
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
L31-102-302 Engineering principles
Nguyên lư kỹ thuật
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-HT-01
 
L31-102-316 Pattern development for fabrication
Khai triển chi tiết cơ khí
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h-16h15' 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM-6.2
 
L31-102-354
Principles of frarication
Nguyên lư chế tạo
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 7 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-HT-01
 
5 Chế Tạo TBCK QT  K05 18 Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB3/A103  
L31-111-001
Basic welding
Hàn hồ quang tay cơ bản
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Thầy Quân PHTH Hàn  
L21-006
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
Basic metal cutting by air
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h-16h15' 4 Thầy Quân PHTH Hàn  
L21-002 Mechanical material
Vật liệu cơ khí
L31-102-301 Engineering health and safety
Kỹ thuật an toàn
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM-6.2
 
Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB3/A103  
L21-001 Assembly tolerances and measurement techniques
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
L31-102-302 Engineering principles
Nguyên lư kỹ thuật
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-HT-01
 
L31-102-316 Pattern development for fabrication
Khai triển chi tiết cơ khí
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h-16h15' 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM-6.2
 
L31-102-354
Principles of frarication
Nguyên lư chế tạo
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 7 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-HT-01
 
6 Chế Tạo CNC  QT Đồng Nai K04 8 L21-001 Assembly tolerances and measurement techniques
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
L31-102-302 Engineering principles
Nguyên lư kỹ thuật
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-04
 
L31-102-354
Principles of frarication
Nguyên lư chế tạo
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-04
 
Anh văn giao tiếp 1&2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h-16h15' 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2 KHU B  
L31-111-001
Basic welding
Hàn hồ quang tay cơ bản
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hoàng Ngọc Doan PHTH Hàn  
L21-002 Mechanical material
Vật liệu cơ khí
L31-102-301 Engineering health and safety
Kỹ thuật  an toàn 
30+80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH
WMC-CNC-2.1
 
L31-102-316 Pattern development for fabrication
Khai triển chi tiết cơ khí
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM-5.1
 
Anh văn giao tiếp 1&2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2 KHU B  
L21-006
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
Basic metal cutting by air
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h-16h15' 4 Hoàng Ngọc Doan PHTH Hàn  
7 Chế Tạo CNC QT K05 10 L21-001 Assembly tolerances and measurement techniques
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
L31-102-302 Engineering principles
Nguyên lư kỹ thuật
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-04
 
L31-102-354
Principles of frarication
Nguyên lư chế tạo
110 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-04
 
Anh văn giao tiếp 1&2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h-16h15' 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2 KHU B  
L31-111-001
Basic welding
Hàn hồ quang tay cơ bản
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hoàng Ngọc Doan PHTH Hàn  
L21-002 Mechanical material
Vật liệu cơ khí
L31-102-301 Engineering health and safety
Kỹ thuật  an toàn 
30+80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH
WMC-CNC-2.1
 
L31-102-316 Pattern development for fabrication
Khai triển chi tiết cơ khí
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM-5.1
 
Anh văn giao tiếp 1&2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2 KHU B  
L21-006
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
Basic metal cutting by air
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h-16h15' 4 Hoàng Ngọc Doan PHTH Hàn  
8 Hàn       Quốc Tế
Đồng Nai K04 
5 L10-01
Chính Trị
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Cô Hiền E 303  
Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB 3 Khu B  
L21-002
Vật liệu cơ khí
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
L21-022
Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn
30 07.2.2017 05.03.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-310
Hàn Hồ Quang Tay
90 06.03.2017 16.04.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-0013
Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao
150 17.04.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L21-003
Cơ Kỹ Thuật
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Phan Huy Cường E 302  
L21-001
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Vũ Hải Linh E 301  
L21-004
Sức Bền Vật Liệu
30 02.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Vũ Hải Linh E 301  
L21-022
Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn
30 07.2.2017 05.03.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-310
Hàn Hồ Quang Tay
90 06.03.2017 16.04.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-0013
Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao
150 17.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB 3 Khu B  
L31-111-310
 Hàn Hồ Quang Tay (LT)
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
L31-111-353
Nguyên Lư Hàn           
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h-16h15' 4 Tô Thanh Tuần E 304  
9 Hàn       Quốc Tế
 K05 
  L10-01
Chính Trị
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Cô Hiền E 303  
Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB 3 Khu B  
L21-002
Vật liệu cơ khí
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
L21-022
Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn
30 07.2.2017 05.03.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-310
Hàn Hồ Quang Tay
90 06.03.2017 16.04.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-0013
Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao
150 17.04.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L21-003
Cơ Kỹ Thuật
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Phan Huy Cường E 302  
L21-001
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Vũ Hải Linh E 301  
L21-004
Sức Bền Vật Liệu
30 02.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Vũ Hải Linh E 301  
L21-022
Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn
30 07.2.2017 05.03.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-310
Hàn Hồ Quang Tay
90 06.03.2017 16.04.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
L31-111-0013
Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao
150 17.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
Anh văn giao tiếp 1&2 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Vương Thị Quang LAB 3 Khu B  
L31-111-310
 Hàn Hồ Quang Tay (LT)
30 07.2.2017 02.04.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
L31-111-353
Nguyên Lư Hàn           
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h-16h15' 4 Tô Thanh Tuần E 304  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017          
      HIỆU TRƯỞNG                             P. HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO                                     TP. ĐÀO TẠO                                            NGƯỜI LẬP