BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUỐC TẾ - K04 & ĐN K03
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC Ghi chú
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 ĐTCN1 QTĐN K03
GVCN: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
20 Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Dịch vụ và lắp đặt điện 45 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Nguyễn Thành Đạt WE 2B-1  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Anh Văn 2 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Phạm Văn Kiên LT1-Khu B  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Lê Ngọc Khánh WE P1  
Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Lại Minh Học WE 2d  
Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Đặng Thái Ḥa A204  
Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2  
2 ĐTCN2 QTĐN K03
GVCN: LÊ NGỌC KHÁNH
20 Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Lê Ngọc Khánh WE 2b-1  
Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Dịch vụ và lắp đặt điện 45 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Đặng Thái Ḥa A204  
Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Lê Ngọc Khánh WE P1  
Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2  
Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Lại Minh Học WE 2d  
Anh Văn 2 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Lê Thị Khánh Ḥa LAB 1 khu B  
3 DCN QTĐN K03
ĐNC K04
GVCN: LÊ MINH VƯƠNG
18+23 Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Lê Ngọc Khánh WE P1  
Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Lại Minh Học WE 2d  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Lê Minh Vương WE 2b-1  
Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Anh Văn 2 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Phạm Văn Kiên LT1-Khu B  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Dịch vụ và lắp đặt điện 45 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2  
Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Đặng Thái Ḥa A204  
4 ĐTCN K04
ĐĐK K04
GVCN: BÙI NHƯ VIỆT
23+5 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Lại Minh Học WE 2d  
Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Bùi Như Việt WE 2d  
Kỹ thuật an toàn 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Lê Ngọc Khánh WE P1  
Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Đặng Thái Ḥa A204  
Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Dịch vụ và lắp đặt điện 45 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Nguyên lư kỹ thuật 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Anh Văn 2 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Lê Thị Khánh Ḥa LAB 1 khu B  
Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
5 Chế Tạo 1, QT Đồng Nai K03 30 9209-01-407 Computer Aided Design for Manufacture Thiết kế CAD cho sản xuất 60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Thắng PHTH
WMC-3.2
 
9209-01-428 Electrical principles for mechanical engineering Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí 120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-419 Engineering Design
Thiết kế kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Thắng PHTH
WCM-CNC5.3
 
Anh văn giao tiếp 2& 3 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h-16h15' 4 Hoàng Thị Thuyết P.LT1  
2850-86-351
Advanced engineering mathematics and science
Toán và khoa học nâng cao
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH
WCM-CM6.1
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-405
Engineering planning and scheduling
Lập kế hoạch kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Anh Dũng PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Cô Ngọc Anh PHTH
WCM-CNC5.3
 
2850-86-330
Organising and manaing engineering operation
Tổ chức và quản lư hoạt động kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH
WCM-CM6.1
 
6 Chế Tạo 2 , QT Đồng Nai K03 20 9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Phước Thanh PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WCM-CNC5.3
 
2850-86-351
Advanced engineering mathematics and science Toán và khoa học nâng cao
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH
WCM-CM6.1
 
9209-01-407
Computer Aided Design for Manufacture
Thiết kế CAD cho sản xuất
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Lê Nhân PHTH
WMC-3.2
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-419
Engineering Design
Thiết kế kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Lê Nhân PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-405
Engineering planning and scheduling
Lập kế hoạch kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Anh Dũng PHTH
WCM-CNC5.3
 
Anh Văn giao tiếp 2 & 3 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Lê Thị Khánh Hoà LAB 3 KHU B  
2850-86-330
Organising and manaing engineering operation
Tổ chức và quản lư hoạt động kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH
WCM-CM6.1
 
7 Chế Tạo quốc tế  K04 16 9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Phước Thanh PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WCM-CNC5.3
 
2850-86-351
Advanced engineering mathematics and science Toán và khoa học nâng cao
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH
WCM-CM6.1
 
9209-01-407
Computer Aided Design for Manufacture
Thiết kế CAD cho sản xuất
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Lê Nhân PHTH
WMC-3.2
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-419
Engineering Design
Thiết kế kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Lê Nhân PHTH
WCM-CNC5.3
 
9209-01-405
Engineering planning and scheduling
Lập kế hoạch kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Anh Dũng PHTH
WCM-CNC5.3
 
Anh Văn giao tiếp 2 & 3 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Lê Thị Khánh Hoà LAB 3 KHU B  
2850-86-330
Organising and manaing engineering operation
Tổ chức và quản lư hoạt động kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH
WCM-CM6.1
 
8 Chế Tạo CNC  QT Đồng Nai K03 33 A09
Anh văn giao tiếp 2& 3
Mechanical Engineering English
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC5.1
 
2850-86-351
Advanced engineering mathematics and science
Toán và khoa học nâng cao
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Trần Văn Nam PHTH
WMC- MC6.2
 
2850-86-351
Advanced engineering mathematics and science
Toán và khoa học nâng cao
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH
WMC- MC6.2
 
Anh văn giao tiếp 2& 3 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h-16h15' 4 Hoàng Thị Thuyết P.LT1  
9209-01-407
Computer Aided Design for Manufacture
Thiết kế CAD cho sản xuất
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Văn Thắng PHTH
WMC- CNC3.1
 
A602
Basic CNC turning Technology
Công nghệ tiện CNC cơ bản
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Nguyễn Hồng Tiến PHTH
WMC- CNC1.2
 
A603
Basic CNC milling Technology
Công nghệ phay CNC cơ bản
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC1.1
 
9209-01-419
Engineering Design
Thiết kế kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Văn Thắng PHTH
WMC- CNC3.1
 
9 Hàn       Quốc Tế
Đồng Nai K03 
7 9209-01-436
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
9209-01-405
Lịch tŕnh và kế hoạch kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Anh Dũng  E 304  
A303
 Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G) (LT)
30 07.2.2017 26.03.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
2850-312
Hàn TIG (LT)
30 26.03.2017 07.05.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
2850-338
Hàn FCAW  (LT)
30 08.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
9209-01-430
Cơ lưu chất và nhiệt động học kỹ thuật
45 07.2.2017 12.03.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
9209-01-429
Nguyên lư chi tiết máy
60 12.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
9209-01-401
Toán kỹ thuật 
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Cô Huyền E 304  
A303
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)
60 07.2.2017 26.03.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-312
Hàn TIG
50 26.03.2017 07.05.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-338
Hàn FCAW
50 08.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
9209-01-407
Thiết kế chi tiết cho sản xuất
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Quang Huy  PHTH
WM-CNC 3.1
 
A313
Tiếng anh giao tiếp 2+3
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Lê Thị Khánh Ḥa LAB 1 Khu B  
A303
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)
60 07.2.2017 26.03.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-312
Hàn TIG
50 27.03.2017 14.05.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-338
Hàn FCAW
50 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
10 Hàn       Quốc Tế
 K04 
6 9209-01-436
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
9209-01-405
Lịch tŕnh và kế hoạch kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Anh Dũng  E 304  
A303
 Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G) (LT)
30 07.2.2017 26.03.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
2850-312
Hàn TIG (LT)
30 26.03.2017 07.05.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
2850-338
Hàn FCAW  (LT)
30 08.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
9209-01-430
Cơ lưu chất và nhiệt động học kỹ thuật
45 07.2.2017 12.03.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
9209-01-429
Nguyên lư chi tiết máy
60 12.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
9209-01-401
Toán kỹ thuật 
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Cô Huyền E 304  
A303
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)
60 07.2.2017 26.03.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-312
Hàn TIG
50 26.03.2017 07.05.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-338
Hàn FCAW
50 08.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
9209-01-407
Thiết kế chi tiết cho sản xuất
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Quang Huy  PHTH
WM-CNC 3.1
 
A313
Tiếng anh giao tiếp 2+3
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Lê Thị Khánh Ḥa LAB 1 Khu B  
A303
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)
60 07.2.2017 26.03.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-312
Hàn TIG
50 27.03.2017 14.05.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
2850-338
Hàn FCAW
50 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W 3.1  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017