BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUỐC TẾ - K03 & ĐN K02
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC Ghi chú
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 ĐTCN1 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh
19 Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Nguyễn Hùng khánh WE P2-1  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Nguyễn Hùng khánh WE P2-1  
Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Nguyên lư kt điện điện tử 95 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Lại Minh Học WE 2d  
NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Chu Hoa Lư A202  
Hệ thống thông tin điện tử 75 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
PLC nâng cao 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
2 ĐTCN2,3 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh
18+14 PLC nâng cao 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Nguyễn Hùng khánh WE P2-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Nguyễn Hùng khánh WE P2-1  
Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Chu Hoa Lư A202  
Nguyên lư kt điện điện tử 95 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Lại Minh Học WE 2d  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Hệ thống thông tin điện tử 75 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
3 ĐTCN1,2 QT K03
GVCN:  Trương Thanh Inh
13+13 Tổ chức& qlkt vận hành  80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 7H30- 10H45 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Trương Thanh Inh WE 2a-1  
Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Nguyễn Thị Băng Thanh LE 2-1  
PLC nâng cao 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Hệ thống thông tin điện tử 75 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 7H30- 10H45 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Điện tử công suất 90 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 4 13H00-16H15 4 Bùi Như Việt WE-2b-1  
Nguyên lư kt điện điện tử 95 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 7H30- 10H45 4 Lại Minh Học WE 2d  
NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13H00-16H15 4 Chu Hoa Lư A202  
Hệ thống cơ điện tử 60 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 7H30- 10H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 6 13H00-16H15 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
4 Chế Tạo 1 QT Đồng Nai K02 24 9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-429 Principles of mechanical engineering
Nguyên lư cơ học kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Kiều Tấn Thới PHTH
WMC- CNC4.3
 
Ôn thi B1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-436
Metal fabrication technology
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH
WCM-CM7.1
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-430
Engineering fluid mechanics and thermodynamics
Cơ lưu chất và nhiệt động học kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH
WMC- CNC4.3
 
5 Chế Tạo 2 QT Đồng Nai K02 21 9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-429 Principles of mechanical engineering
Nguyên lư cơ học kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Kiều Tấn Thới PHTH
WMC- CNC4.3
 
Ôn thi B1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-436
Metal fabrication technology
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH
WCM-CM7.1
 
6 Chế Tạo 3 QT Đồng Nai K02 17 9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-429 Principles of mechanical engineering
Nguyên lư cơ học kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Kiều Tấn Thới PHTH
WMC- CNC4.3
 
Ôn thi B1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-436
Metal fabrication technology
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45   Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH
WCM-CM7.1
 
7 Chế Tạo 1 QT K03 17 A209 Mechanical Engineering English
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH
WCM-CNC2.2
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Hồ Thị Ngọc Anh PHTH
WMC- CNC5.3
 
9209-01-428 Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC- CNC5.3
 
9209-01-430 Engineering fluid mechanics and thermodynamics
Cơ lưu chất và nhiệt động lực học kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH
WMC- CNC5.3
 
9209-01-428 Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC- CNC5.3
 
A201 Machine Technology and Maintenance Procedures
Kỹ thuật thiết bị và qui tŕnh bảo tŕ
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Bùi Xuấn Hùng PHTH
WCM-CM7.2
 
A209 Mechanical Engineering English
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH
WCM-CNC2.2
 
A202 Machine Technology and Maintenance Procedures
thực hành Kỹ thuật thiết bị và qui tŕnh bảo tŕ
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Bùi Xuân Hùng PHTH
WCM-CM7.2
 
8 Chế Tạo 2 QT K03 18 A209 Mechanical Engineering English
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH
WCM-CNC2.2
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Cô Ngọc Anh PHTH
WMC- CNC5.3
 
9209-01-428 Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC- CNC5.3
 
9209-01-430 Engineering fluid mechanics and thermodynamics
Cơ lưu chất và nhiệt động lực học kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH
WMC- CNC5.3
 
9209-01-428 Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC- CNC5.3
 
A201 Machine Technology and Maintenance Procedures
Kỹ thuật thiết bị và qui tŕnh bảo tŕ
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Bùi Xuấn Hùng PHTH
WCM-CM7.2
 
A209 Mechanical Engineering English
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH
WCM-CNC2.2
 
A202 Machine Technology and Maintenance Procedures
thực hành Kỹ thuật thiết bị và qui tŕnh bảo tŕ
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Bùi Xuấn Hùng PHTH
WCM-CM7.2
 
9 Chế Tạo CNC 1
QT Đồng Nai K02
16 9209-01-437
Welding technology and practice
Công nghệ hàn và thực hành
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-438
Quality assurance and testing of welded joints
Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng mối hàn
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Tô Thanh Tuần PHTH
WMC- CNC4.4
 
Ôn thi B1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Đào Thị  Huyền PHTH
WMC- CNC4.4
 
  60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4   PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-429 Principles of mechanical engineering
Nguyên lư cơ học kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Kiều Tấn Thới PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-436
Metal fabrication technology
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15   Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH
WCM-CM7.1
 
10 Chế Tạo CNC 2 QT Đồng Nai K02 17 9209-01-437
Welding technology and practice
Công nghệ hàn và thực hành
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-438
Quality assurance and testing of welded joints
Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng mối hàn
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Tô Thanh Tuần PHTH
WMC- CNC4.4
 
Ôn thi B1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Đào Thị  Huyền PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-429 Principles of mechanical engineering
Nguyên lư cơ học kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Kiều Tấn Thới PHTH
WMC- CNC4.4
 
9209-01-436
Metal fabrication technology
Công nghệ gia công kim loại
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15   Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH
WCM-CM7.1
 
11 Hàn       Quốc Tế
Đồng Nai K02
10 9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-429 Principles of mechanical engineering
Nguyên lư cơ học kỹ thuật
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Kiều Tấn Thới PHTH
WMC- CNC4.3
 
Ôn thi B1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-401
Engineering mathematics (Toán kỹ thuật)
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Phạm Thị Thủy PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Nguyên lư điện ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí
120 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Trần Hữu Phước PHTH
WMC- CNC4.3
 
9209-01-418
Bảo tŕ các hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Kiều Tấn Thới E301  
12 Hàn       Quốc Tế
K03
28 A 305
Quy Tŕnh Hàn
45 07.2.2017 23.04.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung E 303  
V 014
 Hệ thống quản lư chất lượng  (ISO)
30 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Bùi Hoàng E 302  
A 307
 Kiểm Tra Chất Lượng Mối Hàn
45 07.2.2017 23.04.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần E 304  
Ôn thi B1  60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa PHTH
WMC- CNC4.3
 
Anh Văn Chuyên Nghành 90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc A 103  
A 304
Hàn Hồ Quang Dưới Lớp Thuốc
45 07.2.2017 23.04.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
A 308
Hàn Ống Thép Hợp Kim
45 24.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2  
9209-01-418
Bảo tŕ các hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị
60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Kiều Tấn Thới E301  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017          
      HIỆU TRƯỞNG                             P. HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO                                     TP. ĐÀO TẠO                                            NGƯỜI LẬP           
Th.s Nguyễn Khánh Cường                        Th.s Lê Quang Trung                                         Th.s Đỗ Lê Hoàng                                         Vơ Văn Long