BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU -BỔ SUNG
TRƯỜNG CĐ CỘNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG QUỐC TẾ - K01 ĐỒNG NAI & QT K02
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018
(Thực hiện từ ngày 26.04.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc. Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1
Chế tạo tb cơ khí 1& 2 - QTĐN K01 & QT K02

29+15 Chính trị 90 03.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 -10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A205  
2 Hàn QTĐN K01 & Hàn QT K02 5+6 Chính trị 90 03.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 -10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A205  
3 ĐTCN 1,2 QTĐN K01 & ĐTCN QT K02 31+10 Chính trị 90 03.05.2017 30.06.2017 Thứ 7  7h30 -10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A205  
Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2017
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Vơ Văn Long