BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUỐC TẾ - K02 & ĐN K01
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC Ghi chú
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 ĐTCN1 QTĐN K01
& ĐTCN QT K02


GVCN: Trương Thanh Inh
19+8 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 2,5 7H30- 10H45
13H00-16H15
4 Đào Thị Huyền CNC 402 Ôn thi
E&E engineering principles 95 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 3,6 13H00-16H15
7H30- 10H45
4 Lại Minh Học CNC 402 Ôn thi
Instrumentation and control systems 89 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30- 10H45
13H00-16H15
4 Trần Minh Đức A406 Ôn thi
Digital Design  60 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2 Ôn thi
Analogue design 165 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 5,6 13H00-16H15
7H30- 10H45
4 Bùi Như Việt CNC 402 Ôn thi
Ôn thi B1 60 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Vương Thị Quang LAB 1B  
Khóa học chuyên đề lập trình, tự động hóa 120 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 7 7H30- 10H45 4 Nguyễn Hùng khánh WE P2-1  
Khóa học chuyên đề điện công nghiệp 120 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 7 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh WE 2a-1
WE 1-1
 
Sinh hoạt lớp   07.20.2017 30.06.2017 Thứ 2 10H45-11H30 1 Trương Thanh Inh CNC 402  
2 ĐTCN2 QTĐN K01


GVCN: Nguyển Thành Đạt
20 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 2,5 7H30- 10H45
13H00-16H15
4 Đào Thị Huyền CNC 402 Ôn thi
E&E engineering principles 95 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 3,6 13H00-16H15
7H30- 10H45
4 Lại Minh Học CNC 402 Ôn thi
Instrumentation and control systems 89 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30- 10H45
13H00-16H15
4 Trần Minh Đức A406 Ôn thi
Digital Design  60 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-16H15 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2 Ôn thi
Analogue design 165 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 5,6 13H00-16H15
7H30- 10H45
4 Bùi Như Việt CNC 402 Ôn thi
Ôn thi B1 60 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30- 10H45 4 Lê Thị Khánh Hoà LAB 2B  
Khóa học chuyên đề lập trình, tự động hóa 120 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 7 7H30- 10H45 4 Nguyễn Hùng khánh WE P2-1  
Khóa học chuyên đề điện công nghiệp 120 07.20.2017 30.06.2017 Thứ 7 13H00-16H15 4 Trương Thanh Inh WE 2a-1
WE 1-1
 
Sinh hoạt lớp   07.20.2017 30.06.2017 Thứ 2 16H15-17H 1 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
3 Chế Tạo Quốc Tế
Đồng Nai 1-K01
18 9209-11-516
Mechanics of Solids
Cơ học vật rắn
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-514
Analysis of the mechanics of fluids
Phân tích cơ học lưu chất
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Hồng Tiến PHTH
WMC- CNC4.1
 
Ôn thi B1  60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền P.LT1  
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Phước B́nh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-513
Advanced engineering mathematics
Toán kỹ thuật nâng cao
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Ngọc Anh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Hồng Tiến PHTH
WMC- CNC1.2
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Các giáo viên Hướng dẫn hoàn thành Đồ án PHTH
WMC
 
9209-11-519
Modelling engineering designs
Mô h́nh hóa thiết kế kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH
WMC-CAD 3.1
 
9209-11-515
Applied Thermodynamics
Nhiệt động học ứng dụng
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Phạm Văn Kiên PHTH
WMC- CNC1.2
 
4 Chế Tạo Quốc Tế
Đồng Nai 2-K01
12 9209-11-516
Mechanics of Solids
Cơ học vật rắn
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-514
Analysis of the mechanics of fluids
Phân tích cơ học lưu chất
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Hồng Tiến PHTH
WMC- CNC4.1
 
Ôn thi B1  60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền P.LT1  
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Phước B́nh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-513
Advanced engineering mathematics
Toán kỹ thuật nâng cao
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Ngọc Anh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC1.2
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Các giáo viên Hướng dẫn hoàn thành Đồ án PHTH
WMC
 
9209-11-519
Modelling engineering designs
Mô h́nh hóa thiết kế kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH
WMC-CAD 3.1
 
9209-11-515
Applied Thermodynamics
Nhiệt động học ứng dụng
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Phạm Văn Kiên PHTH
WMC- CNC1.2
 
5 Chế Tạo quốc tế  K02 35 9209-11-514
Analysis of the mechanics of fluids
Phân tích cơ học lưu chất
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Mai Xuân Điều PHTH
WMC- CNC4.2
 
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Văn Thắng PHTH
WMC- CNC4.2
 
9209-11-519
Modelling engineering designs
Mô h́nh hóa thiết kế kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Quang Huy PHTH
WMC- CNC3.1
 
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH
WMC- CNC4.2
 
9209-11-513
Advanced engineering mathematics
Toán kỹ thuật nâng cao
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Cô Thủy PHTH
WMC- CNC4.2
 
Ôn thi B1  60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền P.LT1  
9209-11-516
Mechanics of Solids
Cơ học vật rắn
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH
WMC- CNC4.2
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH  Phay CNC WCM-3.1  
9209-11-515
Applied Thermodynamics
Nhiệt động học ứng dụng
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Lê Nhân PHTH
WMC- CNC4.2
 
6 Hàn       Quốc Tế
Đồng Nai K01
7 9209-11-514
Analysis of the mechanics of fluids
Phân tích cơ học lưu chất
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Hồng Tiến PHTH
WMC- CNC4.1
 
Ôn thi B1  60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền P.LT1  
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Phước B́nh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-513
Advanced engineering mathematics
Toán kỹ thuật nâng cao
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Ngọc Anh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần  E 304  
9209-11-519
Modelling engineering designs
Mô h́nh hóa thiết kế kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH
WMC-CAD 3.1
 
9209-11-515
Applied Thermodynamics
Nhiệt động học ứng dụng
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Phạm Văn Kiên PHTH
WMC- CNC4.1
 
  Hàn       Quốc Tế
K02
5 9209-11-514
Analysis of the mechanics of fluids
Phân tích cơ học lưu chất
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Hồng Tiến PHTH
WMC- CNC4.1
 
Ôn thi B1  60 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền P.LT1  
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Phước B́nh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-513
Advanced engineering mathematics
Toán kỹ thuật nâng cao
90 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Ngọc Anh PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Lê Tuyên Giáo PHTH
WMC- CNC4.1
 
9209-11-503
Engineering project
Đồ án kỹ thuật
80 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần  E 304  
9209-11-519
Modelling engineering designs
Mô h́nh hóa thiết kế kỹ thuật
45 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH
WMC-CAD 3.1
 
9209-11-515
Applied Thermodynamics
Nhiệt động học ứng dụng
75 07.2.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Phạm Văn Kiên PHTH
WMC- CNC1.2
 
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017