BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 KHOA: ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
HỆ: CAO ĐẲNG QUỐC TẾ NÂNG CAO
LỚP   LỊCH HỌC Ghi chú
STT Lớp Sỉ số Mã MH Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 ĐTCN1 QTĐN K01
& ĐTCN QT K02
GVCN: Trương Thanh Inh
19+8 9209-501 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2,5 7H30- 11H45 4 Đào Thị Huyền CNC 402 Ôn thi
9209-502 E&E engineering principles 95 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3,6 13H00-17H00 4 Lại Minh Học CNC 402 Ôn thi
9209-505 Instrumentation and control systems 89 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30- 11H45
13H00-17H00
4 Trần Minh Đức A406 Ôn thi
9209-507 Digital Design  60 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Nguyễn Thành Đạt CNC 402 Ôn thi
9209-510 Analogue design 165 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5.6 13H00-17H00
7H30- 11H45
4 Bùi Như Việt WE-2b-1 Ôn thi
  Ôn thi B1 60 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30-11H45 4 Vương Thị Quang LAB 1B  
  Khóa học chuyên đề lập trình, tự động hóa 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
  Khóa học chuyên đề điện công nghiệp 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 13H00-17H00 4 Trương Thanh Inh WE 2a-1
WE 1-1
 
  Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 11H45-12H00 1 Trương Thanh Inh CNC 402  
2ĐTCN2 QTĐN K01
GVCN: Nguyển Thành Đạt

209209-501 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2,5 7H30- 11H45 4 Đào Thị Huyền CNC 402 Ôn thi
9209-502 E&E engineering principles 95 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3,6 13H00-17H00 4 Lại Minh Học CNC 402 Ôn thi
9209-505 Instrumentation and control systems 89 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30- 11H45
13H00-17H00
4 Trần Minh Đức A406 Ôn thi
9209-507 Digital Design  60 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Nguyễn Thành Đạt CNC 402 Ôn thi
9209-510 Analogue design 165 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5,6 13H00-17H00
7H30- 11H45
4 Bùi Như Việt WE-2b-1 Ôn thi
  Ôn thi B1 60 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30-11H45 4 Lê Thị Khánh Hoà LAB 2B  
  Khóa học chuyên đề lập trình, tự động hóa 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
  Khóa học chuyên đề điện công nghiệp 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 13H00-17H00 4 Trương Thanh Inh WE 2a-1
WE 1-1
 
  Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 16H15-17H 1 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
1 ĐTCN1 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh
19 9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Bùi Như Việt We-2D  
9209-02-410 Sử dụng các phương pháp bảo vệ để vận hành thiết bị điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
9950-A106 Anh văn chuyên nghành cho lĩnh vực điện 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Bùi Thị Băng Thanh WE P2-1  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
9209-02-512 Business Management 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Hà A building  
9209-02-401 Toán kỹ thuật 1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2.4 13H00-17H00 4 Đào Thị Huyền CNC 503 Ôn thi
9209-02-402 Nguyên lư kỹ thuật điện tử 2 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3,4 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Hiên CNC 503 Ôn Thi
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 11H45-12H00 1 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
2

ĐTCN2,3 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh18+14

9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-17H00 4 Nguyễn Thành Đạt We-2D  
9209-02-410 Sử dụng các phương pháp bảo vệ để vận hành thiết bị điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
9209-02-512 Business Management 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Hà A building  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
9209-02-401 Toán kỹ thuật 1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2.4 13H00-17H00 4 Đào Thị Huyền CNC 503 Ôn thi
9950-A106 Anh văn chuyên nghành cho lĩnh vực điện 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Bùi Thị Băng Thanh WE P2-1  
9209-02-402 Nguyên lư kỹ thuật điện tử 2 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3,4 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Hiên CNC 503 Ôn Thi
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 16H15-17H 1 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
3 ĐTCN1,2 QT K03
GVCN:  Trương Thanh Inh
13+13 9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Bùi Như Việt We-2D  
9209-02-410 Sử dụng các phương pháp bảo vệ để vận hành thiết bị điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
9950-A106 Anh văn chuyên nghành cho lĩnh vực điện 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Bùi Thị Băng Thanh WE P2-1  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4,5 13H00-17H00 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 11H45-12H00 1 Trương Thanh Inh LE 2-2  
4

ĐTCN1 QTĐN K03
GVCN: NGUYỄN THÀNH ĐẠT20


2850-333 Nguyên lư hệ thống rô bốt và điều khiển tự động 80 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Chu Hoa Lư C502  
V014
V015
Anh văn giao tiếp 2,3 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Phạm Văn Kiên LAB 2 KHU B  
9950-A104 PLC nâng cao 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
9209-02-414 Điều khiển lập tŕnh PLC 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-401 Toán kỹ thuật 1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-17H00 4 Đào Thị Huyền CNC 503  
9209-02-402 Nguyên lư kỹ thuật điện tử 2 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Nguyễn Thị Hiên WE 1-2  
9209-02-413 Kiểm tra và đo lường hệ thống điện điện tử 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Nguyễn Trọng Tín WE P2-2  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2,3 7H30-11H45 4 Bùi Như Việt WE 2B-1  
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 16H15-17H 1 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
5 ĐTCN2 QTĐN K03
GVCN: LÊ NGỌC KHÁNH
20 2850-333 Nguyên lư hệ thống rô bốt và điều khiển tự động 80 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Chu Hoa Lư C502  
V015 Anh văn giao tiếp 3 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Hoàng Thị Thuyết LT1 Khu B  
9950-A104 PLC nâng cao 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
9209-02-414 Điều khiển lập tŕnh PLC 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-401 Toán kỹ thuật 1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30- 11H45 4 Đào Thị Huyền CNC 503  
9209-02-402 Nguyên lư kỹ thuật điện tử 2 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Hiên WE 1-2  
9209-02-413 Kiểm tra và đo lường hệ thống điện điện tử 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Nguyễn Trọng Tín WE P2-2  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2,3 13H00-17H00 4 Bùi Như Việt WE 2B-1  
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 11H45-12H00 1 Lê Ngọc Khánh WE 1-2  
6
ĐCN QTĐN K03
ĐCN K04
GVCN: LÊ MINH VƯƠNG


18+23
2850-333 Nguyên lư hệ thống rô bốt và điều khiển tự động 80 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Chu Hoa Lư WE 2D  
V014
V015
Anh văn giao tiếp 2,3 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-17H00 4 Phạm Văn Kiên LT1 KHU B  
9950-A104 PLC nâng cao 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
9209-02-414 Điều khiển lập tŕnh PLC 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30- 11H45 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-401 Toán kỹ thuật 1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30- 11H45 4 Đào Thị Huyền CNC 503  
9209-02-402 Nguyên lư kỹ thuật điện tử 2 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Hiên WE 1-2  
9209-02-413 Kiểm tra và đo lường hệ thống điện điện tử 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Nguyễn Trọng Tín WE P2-2  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Bùi Như Việt WE 2B-1  
9209-02-416 Mạch tuần tự và logic tích hợp 66 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 11H45-12H00 1 Lê Minh Vương LE 1-2  
7 ĐTCN K04
LĐĐ K04
GVCN: BÙI NHƯ VIỆT
23+5 2850-333 Nguyên lư hệ thống rô bốt và điều khiển tự động 80 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Chu Hoa Lư WE 2D  
V014
V015
Anh văn giao tiếp 2,3 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Hoàng Thị Hải    
9950-A104 PLC nâng cao 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
9209-02-414 Điều khiển lập tŕnh PLC 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Trương Thanh Inh LE 2-2  
9209-02-401 Toán kỹ thuật 1 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Đào Thị Huyền CNC 503  
9209-02-402 Nguyên lư kỹ thuật điện tử 2 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Nguyễn Thị Hiên WE 1-2  
9209-02-413 Kiểm tra và đo lường hệ thống điện điện tử 70 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Nguyễn Trọng Tín WE P2-2  
9209-02-415 Nguyên lư các mạch tương tự 100 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30-11H45 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
9209-02-416 Mạch tuần tự và logic tích hợp 66 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45   Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
  Sinh hoạt lớp   13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 11H45-12H00 1 Bùi Như Việt LE 1-2  
8 ĐCN QTDN K04 & DCN QT K05
GVCN: BÙI THỊ BĂNG THANH
5+4 L10-06
L10-55
Anh văn giao tiếp 1 +2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 7H30-11H45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2 KHU B  
L2-2-001 Vật liệu điện 30 13.02.2017 13.04.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE 2D  
L32-201-005 Kỹ thuật truyền động điện 60 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-17H00 4 Mai Anh Kiệt WE 2B-2  
L2-2-004 Khí cụ điện 30 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Trần Minh Đức A406  
L2-2-005 Vẽ kỹ thuật điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
L2-2-006 Kỹ thuật đo lường điện 30 13.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Trần Minh Đức WE 2A-1  
L32-203-008 Lắp đặt hệ thống thiết bị tiếp địa và chống sét 45 01.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Nguyễn Ngọc Sơn LE 1-1  
L32-202-006 Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 45 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Vơ Văn Hoàng Long WE P1  
L32-202-010 Kỹ thuật điều khiển điện khí nén 1 90 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Chu Hoa Lư X ĐIỆN 2  
L32-202-301 Kỹ thuật an toàn 80 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Bùi Hoàng WE 2A-2  
L32-202-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
  Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 11H45-12H00 1 Bùi Thị Băng Thanh A406  
9

DTCN QTĐN K04 &  DTCN QT K05
GVCN: NGUYỄN THỊ HIÊN


13+5
L10-06
L10-55
Anh văn giao tiếp 1 +2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 7 7H30-11H45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 3 KHU B  
L2-2-001 Vật liệu điện 30 13.02.2017 13.04.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE 2D  
L2-2-004 Khí cụ điện 30 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30-11H45 4 Trần Minh Đức A406  
L2-2-005 Vẽ kỹ thuật điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 7H30-11H45 4 Nguyễn Hùng khánh LE 2-1  
L2-2-006 Kỹ thuật đo lường điện 30 13.02.2017 13.04.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Trần Minh Đức WE 2A-1  
L32-202-013 Phân tích bản vẽ điện điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế 1 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Trần Minh Đức A406  
L32-202-006 Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 45 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Vơ Văn Hoàng Long WE P1  
L32-202-010 Kỹ thuật điều khiển điện khí nén 1 90 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-17H00 4 Chu Hoa Lư X ĐIỆN 2  
L32-202-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
  Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 11H45-12H00 1 Nguyễn Thị Hiên WE 2B-2  
10  KTLDĐ & TDH QTDN K04  & KTLDĐ & TDH QT  K05
GVCN: NGUYỄN TRỌNG TÍN
6+3 L10-06
L10-55
Anh văn giao tiếp 1 +2 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13H00-17H00 4 Lê Thị Khánh Hoà A103  
L2-2-001 Vật liệu điện 30 13.02.2017 13.04.2017 Thứ 5 13H00-17H00 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE 2D  
L32-203-013 Phân tích bản vẽ điện theo tiêu chuẩn quốc tế 1 30 13.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Trần Minh Đức A406  
L32-203-008 Lắp đặt hệ thống thiết bị tiếp địa và chống sét 45 01.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13H00-17H00 4 Nguyễn Ngọc Sơn LE 1-1  
L2-2-004 Khí cụ điện 30 13.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Trần Minh Đức A406  
L2-2-005 Vẽ kỹ thuật điện 30 13.04.2017 30.06.2017 Thứ 3 7H30-11H45 4 Lê Minh Vương WE 2D  
L32-203-002 Điện tử cơ bản 30 01.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 13H00-17H00 4 Trần Minh Đức WE 2A-1  
L32-202-006 Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 45 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13H00-17H00 4 Vơ Văn Hoàng Long WE P1  
L32-202-010 Kỹ thuật điều khiển điện khí nén 1 90 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7H30-11H45 4 Chu Hoa Lư X ĐIỆN 2  
L32-202-301 Kỹ thuật an toàn 80 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7H30-11H45 4 Bùi Hoàng WE P2-2  
L32-202-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7H30-11H45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE 1-1  
  Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 11H45-12H00 1 Nguyễn Trọng Tín WE P2-2