BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K30.3
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Áp dụng từ ngày 08.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Hàn 1 - K30.3
GVCN: Phi Tiến Quân

31 L21-002: Vật liệu cơ khí  30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải Xưởng W 3.2.  
L21-021: Vật liệu hàn 30 Thứ 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải Xưởng W 3.2.  
L10-51: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
30 7/2/2017 2/4/2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
L10-52: Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 3/4/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
L21-001: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 2/4/2017 thứ 4 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
L21-003: Cơ Kỹ Thuật 30 3/4/2017 30/6/2017 thứ 4 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
Sinh Hoạt Lớp   7/2/2017 30/6/2017 thứ 4 16h15-17h30 1 Phí Tiến Quân, Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2.  
L10-50: Vẽ Kỹ Thuật 60 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí
Khu B
Bổ sung
L10-05: Tin Học 30 7/2/2017 30/6/2017   13h00-16h15 4      
1 Hàn 2 - K30.3
GVCN: Phi Tiến Quân34 L21-002: Vật liệu cơ khí  30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải Xưởng W 3.2.  
L21-021: Vật liệu hàn 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải Xưởng W 3.2.  
L10-51: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
30 7/2/2017 2/4/2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
L10-52: Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 3/4/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
L21-001: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 2/4/2017 thứ 4 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
L21-003: Cơ Kỹ Thuật 30 3/4/2017 30/6/2017 thứ 4 13h00-16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
Sinh Hoạt Lớp   7/2/2017 30/6/2017 thứ 4 16h15-17h30 1 Phí Tiến Quân, Hoàng Ngọc Doan Xưởng W 3.2.  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí
Khu B
Bổ sung
L10-50: Vẽ Kỹ Thuật 60 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh E 301  
2 Điện CN 1
K30.3

GVCN: Vơ Văn Hoàng Kim
36 Vẽ kỹ thuật điện 30 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Phạm Quốc Vương  A 201  
Kỹ thuật đo lường điện 30 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim  X 4.2  
Khí cụ điện 30 13.02.2017 1.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim  A 304  
Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 90 1.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim  A 304  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 16h15-17h00 1 Vơ Văn Hoàng Kim A 304  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -
Khu B
Bổ sung
Vật liệu điện 30 13.02.2017 1.04.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim  A 201  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 1.04.2017 15.05.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim  X 4.2  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim  A 201  
3 Điện CN 2
K30.3GVCN: Lê Minh Vương
35 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 13.02.2017 1.04.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương X 4.2  
Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 90 1.04.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương WE 1-1  
Khí cụ điện 30 13.02.2017 1.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 1.04.2017 15.05.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương X 4.2  
Kỹ thuật đo lường điện 30 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương X 4.2  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 16h15-17h00 1 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -
Khu B
Bổ sung
Vật liệu điện 30 13.02.2017 1.04.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Lư thuyết mạch điện 60 1.04.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
5 Điên tử CN & Điện điều khiển
K30.3

GVCN: Lê Ngọc Khánh
  Khí cụ điện 30 10.04.2017 15.05.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh  WE-P-1  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí Khu B Bổ sung
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 15.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh  WE-P-1  
Kỹ thuật đo lường điện 30 13.02.2017 01.04.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh X 4.2  
Kỹ thuật lắp đặt điện cơ bản 90 01.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 16h15-17h00 1 Lê Ngọc Khánh  WE-P-1  
Vật liệu điện 30 13.02.2017 1.04.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1  
Lư thuyết mạch điện 60 1.04.2017 15.05.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1  
6 Cơ điện tử
K30.3

GVCN: Lê Văn Hùng
  Tiếng anh kỹ thuật 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2  
Cơ sở kỹ thuật điện/ Điện tử và các biện pháp bảo vệ an toàn 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng LE-M2  
Kỹ thuật số  40 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Đức Long LE-M2  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -
Khu B
Bổ sung
An toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường. 45 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5  13h00-16h15 4 Trần Hữu Phước LE-M2  
7 KTSC&LR
Máy tính
K30.3
GVCN: Phạm Thị Bảy
  L10-05-Tin học 30 13/02/2017 27/05/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
L2-3-001-Tin học văn pḥng 30 10/04/2017 27/05/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
L33-301-002-Lắp ráp và cài đặt máy tính 120 13/02/2017 01/07/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Phạm Thị Bảy LT Tin học -Khu B  
L2-3-003-Lập tŕnh căn bản 60 13/02/2017 27/05/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -Khu B  
L33-301-004-Mạng máy tính 60 13/02/2017 27/05/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Sinh hoạt   13/02/2017 01/07/2017 Thứ 6 16h15-17h 1 Phạm Thị Bảy LT Tin học -Khu B  
8 Chế tạo
TBCK 1-K30.3

GVCN: Lê Nhân
24 Vẽ kỹ thuật 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
        Thứ 3          
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 15.03.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
Vật liệu cơ khí 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 01.5.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
9 Chế tạo
TBCK 2-K30.3

GVCN: Lê Nhân
33 Vẽ kỹ thuật 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 15.03.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
        Thứ 3          
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
Vật liệu cơ khí 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 01.5.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Lê Nhân PHTH WMC-CNC5.4  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
10 Lắp đặt
TBCK -K30.3

GVCN: Nguyễn Trọng Hùng
26 Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
Vẽ kỹ thuật 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH WM-HT 102  
Vật liệu cơ khí 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH WM-HT 102  
        Thứ 5          
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 01.5.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH WM-HT 102  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Hồ Thị Thanh Tâm THTH WM-CNC 2.3   
Kỹ thuật đo lường sản phẩm cơ khí 90 01.5.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Hồ Thị Thanh Tâm THTH WM-CNC 2.3   
11 Bảo tŕ 1
TBCK 2-K30.3

GVCN: 
21 Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 13/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 103  
Kỹ thuật đo lường sản phẩm cơ khí 90 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Phạm Thị Hằng PHTH WM-CNC3.4  
Vẽ kỹ thuật 60 13/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Quang Huy PHTH WMC-CNC5.3  
Vật liệu cơ khí 30 13/2/2017 30/4/2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Phạm Thị Hằng PHTH WM-CNC3.4  
        Thứ 5          
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 1/5/2017 30/06/2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Phạm Thị Hằng PHTH WM-CNC3.4  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất 30 13/2/2017 30/4/2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH WMC-CNC5.3  
12 Bảo tŕ 2
TBCĐ - K30.3

GVCN:
21 Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 13/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 103  
Kỹ thuật đo lường sản phẩm cơ khí 90 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Phạm Thị Hằng PHTH WM-CNC3.4  
Vẽ kỹ thuật 60 13/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Quang Huy PHTH WMC-CNC5.3  
Vật liệu cơ khí 30 13/2/2017 30/4/2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Phạm Thị Hằng PHTH WM-CNC3.4  
        Thứ 5          
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 1/5/2017 30/06/2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Phạm Thị Hằng PHTH WM-CNC3.4  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất 30 13/2/2017 30/4/2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH WMC-CNC5.3  
13 Cắt gọt kim loại
K303

GVCN: Nguyễn Trọng Hùng
7 Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
Kỹ thuật cơ khí cơ bản (hand operation tools) 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00 - 17h00 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
Vẽ kỹ thuật 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH WM-HT 102  
Vật liệu cơ khí 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH WM-HT 102  
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 01.5.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00 - 17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH WM-HT 102  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Hồ Thị Thanh Tâm THTH WM-CNC 2.3   
Kỹ thuật đo lường sản phẩm cơ khí 90 01.5.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00 - 17h00 4 Hồ Thị Thanh Tâm THTH WM-CNC 2.3   
14 Công nghệ
ÔTÔ 1-K30.3

GVCN: Vơ Trung Chi
21+20 L10-51 An Toàn LĐ 30 07.02.2017 27.03.2017 Thứ 2 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L10-52 Hệ thống Qlư Clượng ISO 30 03.04.2017 29.05.2017 Thứ 2 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-002 Vật Liệu 30 07.02.2017 28.03.2017 Thứ 3 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-003 Cơ Kỹ Thuật 30 04.04.2017 30.05.2017 Thứ 3 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-001 Dung sai 30 07.02.2017 29.03.2017 Thứ 4 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-004 Sức Bền 30 05.04.2017 31.05.2017 Thứ 4 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
Vẽ kỹ thuật 60 07.02.2017 17.05.2017 Thứ 5 13h30-16h30. 4 Vơ Trung Chí X. Động Lực   
Kỹ thuật nguội 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h30-16h30. 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
  Công nghệ
ÔTÔ 2 & Vận hành cần trục-K30.3

GVCN: Vơ Trung Chi
  L10-51 An Toàn LĐ 30 07.02.2017 27.03.2017 Thứ 2 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L10-52 Hệ thống Qlư Clượng ISO 30 03.04.2017 29.05.2017 Thứ 2 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-002 Vật Liệu 30 07.02.2017 28.03.2017 Thứ 3 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-003 Cơ Kỹ Thuật 30 04.04.2017 30.05.2017 Thứ 3 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-001 Dung sai 30 07.02.2017 29.03.2017 Thứ 4 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-004 Sức Bền 30 05.04.2017 31.05.2017 Thứ 4 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
Vẽ kỹ thuật 60 07.02.2017 17.05.2017 Thứ 5 13h30-16h30. 4 Vơ Trung Chí X. Động Lực   
Kỹ thuật nguội 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h30-16h30. 4 Đàm Quang Thái PHTH WM - HT 103  
15 Kế toán DN 1
K30.3
GVCN: Huỳnh Thị Tuyền
  Chính trị 30 07.02.2017 29.04.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A404  
Pháp luật 15 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A404  
Kinh tế chính trị 60 13.02.2017 27.05.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Ngọc Chiến A 204  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -
Khu B
Bổ sung
Luật kinh tế 30 13.02.2017 01.04.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Cao Thị Thùy Dung A 204  
Lư thuyết tài chính tiền tệ 60 03.04.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Vũ Thị Hường A 204  
16 Kế toán DN 2
K30.3
GVCN: Vũ Thị Hường
  Chính trị 30 07.02.2017 29.04.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A404  
Pháp luật 15 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A404  
Tin học 30 17.04.2017 25.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -
Khu B
Bổ sung
Kinh tế chính trị 60 13.02.2017 27.05.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Ngọc Chiến A 204  
Luật kinh tế 30 13.02.2017 01.04.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Cao Thị Thùy Dung A 204  
Lư thuyết tài chính tiền tệ 60 03.04.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Vũ Thị Hường A 204