BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K30.1
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 TCN-K30.1 - Hàn

GVCN:

Vũ Hải Linh
16 L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7/2/2017 23/2/2017 Thứ 2 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7/2/2017 23/2/2017 Thứ 2 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản  240 24/2/2017 4/5/2017 Thứ 2 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản  240 24/2/2017 4/5/2017 Thứ 2 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-003
: Hàn hồ quang tay nâng cao 
150 5/5/2017 30/6/2017 Thứ 2 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-003
: Hàn hồ quang tay nâng cao 
150 5/5/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L21-001: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 2/4/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Văn Hải Xưởng W 3.2.  
L21-002: Vật liệu cơ khí  30 3/4/2017 28/5/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Văn Hải Xưởng W 3.2.  
Sinh Hoạt Lớp   7/2/2017 30/6/2017 thứ 4 10h45-11h30' 1 Vũ Hải Linh Xưởng W 3.2.  
L10-51: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 7/2/2017 2/4/2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Phan Huy Cường Xưởng W 3.2.  
L10-52: ISO 30 3/4/2017 28/5/2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Phan Huy Cường Xưởng W 3.2.  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7/2/2017 23/2/2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7/2/2017 23/2/2017 Thứ 5 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản  240 24/2/2017 4/5/2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản  240 24/2/2017 4/5/2017 Thứ 5 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-003
: Hàn hồ quang tay nâng cao 
150 5/5/2017 30/6/2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-003
: Hàn hồ quang tay nâng cao 
150 5/5/2017 30/6/2017 Thứ 5 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7/2/2017 23/2/2017 Thứ 6 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7/2/2017 23/2/2017 Thứ 6 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản  240 24/2/2017 4/5/2017 Thứ 6 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản  240 24/2/2017 4/5/2017 Thứ 6 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-003
: Hàn hồ quang tay nâng cao 
150 5/5/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30' - 11h30 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
L31-111-003
: Hàn hồ quang tay nâng cao 
150 5/5/2017 30/6/2017 Thứ 6 13h00-17h 4 Phí Tiến Quân Xưởng W 3.2.  
2 Cơ điện tử - K30.1   Tiếng anh kỹ thuật 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2  
Cơ sở kỹ thuật điện/ Điện tử và các biện pháp bảo vệ an toàn 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng LE-M2  
        Thứ 4 07h30-10h45 4      
Kỹ thuật số  40 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Đức Long LE-M2  
Giao tiếp kỹ thuật  60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-B1  
An toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường. 45 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5  13h00-16h15 4 Trần Hữu Phước LE-M2  
3 TCN-K30.1 - Chế tạo

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
20 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 13.02.2017 13.03.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Vật liệu cơ khí 30 14.03.2017 13.04.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Cơ kỹ thuật 30 13.04.2017 30.06.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 60 13.02.2017 30.06.2017 3 7h30 - 11h30 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC5.1  
Nâng chuyển thiết bị 60 13.02.2017 30.06.2017 3 13h - 16h45 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC 3.4  
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản 90 13.02.2017 30.06.2017 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Nâng chuyển thiết bị 120 13.02.2017 30.06.2017 4 13h - 16h45 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC5.1  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 13.02.2017 30.06.2017 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
3 TCN-K30.1 - Lắp đặt thiết bị cơ khí

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
20 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 13.02.2017 13.03.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Vật liệu cơ khí 30 14.03.2017 13.04.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Cơ kỹ thuật 30 13.04.2017 30.06.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 60 13.02.2017 30.06.2017 3 7h30 - 11h30 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC5.1  
Nâng chuyển thiết bị 60 13.02.2017 30.06.2017 3 13h - 16h45 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC 3.4  
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản 90 13.02.2017 30.06.2017 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Nâng chuyển thiết bị 120 13.02.2017 30.06.2017 4 13h - 16h45 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC5.1  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 13.02.2017 30.06.2017 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
3 TCN-K30.1 - Cắt gọt kim loại

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
20 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 13.02.2017 13.03.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Vật liệu cơ khí 30 14.03.2017 13.04.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Cơ kỹ thuật 30 13.04.2017 30.06.2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH-WMC-CNC5.1  
Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí 60 13.02.2017 30.06.2017 3 7h30 - 11h30 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC5.1  
Nâng chuyển thiết bị 60 13.02.2017 30.06.2017 3 13h - 16h45 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC 3.4  
Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản 90 13.02.2017 30.06.2017 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Nâng chuyển thiết bị 120 13.02.2017 30.06.2017 4 13h - 16h45 4 Mai Xuân Điều PHTH-WMC-CNC5.1  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 13.02.2017 30.06.2017 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
4 TCN-K30.1 - Điện công nghiệp + ĐĐK + ĐTCN

GVCN: Lê Ngọc Khánh
17 Kỹ thuật đo lường điện 30 07.02.2017 30.04.2017 2 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức X 4.2  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 13.03.2017 13.05.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Trọng Tín A 201  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 15.05.2017 30.06.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Trọng Tín A 201  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 10.03.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
Lư thuyết mạch điện 60 13.03.2017 30.06.2017 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE-1-1  
Cung cấp điện 60 07.02.2017 10.03.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
Cung cấp điện 60 13.03.2017 30.06.2017 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.04.2017 5 13h00-16h15 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Máy điện  60 07.02.2017 30.05.2017 6 13h00-16h15 4 Kim Thị Nguyệt Nhung X 4.2  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 3 10h45-11h30 1 Phạm Quốc Vương LE 1-2  
5 Vận Hành Cần Trục - K30.1

GVCN: Vơ Trung Chi
3 L31-131-001 BD động cơ đốt trong 95 07.02.2017 20.03.2017 Thứ 2. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
Thứ 2,3,4. 13h30-16h30. 4  
L31-131-002 BD hệ thống điện 90 21.03.2017 03.05.2017 Thứ 2. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
Thứ 2,3,4. 13h30-16h30. 4  
L31-131-003 hệ thống thủy lực -khí nén 95 08.05.2017 24.05.2017 Thứ 2. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
Thứ 2,3,4. 13h30-16h30. 4  
29.05.2017 09.06.2017 Thứ 2. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
Thứ 2,3,4,5,6. 13h30-16h30. 4  
L31-131-004 Hệ thống gầm và thiết bị công tác 95 12.06.2017 30.06.2017 Thứ 2. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực C̣n
23 h
Thứ 2,3,4,5,6. 13h30-16h30. 4
L31-131-005 Thiết bị trên cầu trục, cổng trục 80 07.02.2017 19.04.2017 Thứ 4,5. 7h30-10h45. 4 Hồ Đắc Hiền Triết X.Động lực  
L31-131-006 Kỹ thuật thi công 60 03.05.2017 22.06.2017 Thứ 4. 7h30-10h45. 4 Hồ Đắc Hiền Triết X.Động lực  
Thứ 5. 7h30-10h45. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
L10-51 An Toàn LĐ 30 07.02.2017 31.03.2017 Thứ 6. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
L10-52 Hệ thống Qlư Clượng ISO 30 07.04.2017 26.05.2017 Thứ 6. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
L21-001 Dung sai 30 07.02.2017 30.03.2017 Thứ 5 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
L21-003Cơ Kỹ Thuật 30 07.02.2017 31.03.2017 Thứ 6 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
L21-002 Vật Liệu 30 13.04.2017 25.05.2017 Thứ 5 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
L21-004Sức Bền 30 07.04.2017 26.05.2017 Thứ 6 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
6 Công nghệ Ôtô  K30.1

GVCN: Vơ Trung Chi
19 L31-121-001 KT chung về Ô tô 60 07.02.2017 17.05.2017 Thứ 4. 7h30-10h45. 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
L31-121-002 BDSC trục khuỷu thanh truyền 120 07.02.2017 19.05.2017 Thứ 6 7h30-10h45;13h30-16h30. 8 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
L31-121-003 BDSC Phân phối khí 105 24.05.2017 02.06.2017 Thứ 4,6 7h30-10h45. 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
Thứ 5,6 13h30-16h30. 4  
07.06.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45. 4  
Thứ 5,6 7h30-10h45;13h30-16h30. 8  
L31-121-011 BDSC HT Lái 60 07.02.2017 22.05.2017 Thứ 2 7h30-10h45. 4 Trần Anh Nam X. Động Lực   
L31-121-014 KT lái xe 40 29.05.2017 30.06.2017 Thứ 2,3 7h30-10h45. 4 Trần Anh Nam X. Động Lực   
L31-121-011 BDSC HT Di chuyển 45 05.06.2017 30.06.2017 Thứ 2,3,4. 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L10-51 An Toàn LĐ 30 07.02.2017 27.03.2017 Thứ 2. 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-002 Vật Liệu 30 07.02.2017 28.03.2017 Thứ 3 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-001 Dung sai 30 07.02.2017 29.03.2017 Thứ 4. 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L10-52 Hệ thống Qlư Clượng ISO 30 03.04.2017 29.05.2017 Thứ 2. 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-003Cơ Kỹ Thuật 30 04.04.2017 30.05.2017 Thứ 3 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
L21-004Sức Bền 30 05.04.2017 31.05.2017 Thứ 4. 13h30-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực