BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K29.1
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Hàn - K29.1

GVCN: Phan Huy Cường
27 AVCN hàn 20 7/2/2017 15/3/2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
Ôn Tập       Thứ 3 7h30' - 11h30 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 3 13h00-17h 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 4 7h30' - 11h30 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 4 13h00-17h 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 5 13h00-17h 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
      Thứ 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
2 Điện CN
K29.1

GVCN: Lê Ngọc Khánh
17 Ôn Thi Tốt nghiệp   7/2/2017 15/3/2017 Thứ 2 7h30' - 11h30 4 Lê Ngọc Khánh A 304  
  7/2/2017 15/3/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30 4 Lê Ngọc Khánh A 304  
  7/2/2017 15/3/2017 Thứ 4 7h30' - 11h30 4 Lê Ngọc Khánh A 304  
  7/2/2017 15/3/2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Lê Ngọc Khánh A 304  
  7/2/2017 15/3/2017 Thứ 6 7h30' - 11h30 4 Lê Ngọc Khánh A 304  
3 Cơ điện tử

GVCN: Trần Đức Long
15                    
Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống thủy lực, điện-thủy lực 45 06.02.2017 21.04.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-H1  
Điều khiển, giám sát hệ thống cơ điện tử 100 06.02.2017 21.04.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2 học tiếp
Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 60 06.02.2017 21.04.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
Điều khiển, giám sát hệ thống cơ điện tử 100 06.02.2017 21.04.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2 học tiếp
Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 60 06.02.2017 21.04.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
Lắp đặt vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử 90 06.02.2017 21.04.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng WME-M1 học tiếp
4 Chế Tạo
TBCK - K29.1


GVCN: Hoàng Tâm
12 Chế tạo thông gió 90 13/02/2017 30/06/2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Chế tạo bồn bể 120 13/02/2017 30/06/2017 3 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Chế tạo dầm tổ hợp 120 13/02/2017 15/3/2017 3 13h - 16h45 4 Bùi Xuân Hùng PHTH-WMC-CM 7.2  
Chế tạo lan can, cầu thang 120 16/03/2017 30/04/2017 3 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH-WMC-CM 7.2  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 60 3/15/2017 30/06/2017 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH-WMC-CM 7.2  
Anh văn chuyên nghành 60 13/02/2017 30/06/2017 4 13h - 16h45 4 Bùi Xuân Hùng PHTH-WMC-CM 7.2  
5 Lắp đặt
TBCK - K29.1


GVCN: Hoàng Tâm
5 Lắp đặt bồn bể 120 13/02/2017 30/06/2017 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Lắp đặt lan can cầu thang 120 13/02/2017 30/06/2017 3 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM 7.1  
Lắp đặt máy phát điện 120 13/02/2017 30/04/2017 3 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
LD Băng tải 120 1/5/2017 30/06/2017 3 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
 Các quy tŕnh lắp đặt thiết bị cơ khí 45 13/02/2017 15/3/2017 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH-WMC-CM 7.2  
Anh văn chuyên nghành 60 16/03/2017 30/04/2017 4 13h - 16h45 4 Bùi Xuân Hùng PHTH-WMC-CM 7.2  
                   
                   
6 Cần trục
K29.1

GVCN: Trần Anh Nam
8 MĐ23 Thực hành
Sản xuất 
52 07.02.2017 17.02.2017 Thứ 2,6. 7h30-10h45. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 3,4,5. 13h-16h30. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 5. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
MĐ24 BD Vận
hành máy nâng
150 20.02.2017 24.03.2017 Thứ 2,6. 7h30-10h45. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 2,3,4,5.  13h-16h30. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 5. 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
Thứ 6  13h-16h30. 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
Thực tập.
 Ôn thi tốt nghiệp
  27.03.2017 15.04.2017 Thứ 2,6. 7h30-10h45. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 2,3,4,5  13h-16h30. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
Thứ 6  13h-16h30. 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
7 Công nghệ
ÔTÔ-K29.1

GVCN: Trần Anh Nam
9 TT Gara& TH Lái 210+90 07.02.2017 31.03.2017 Thứ 2,3,4,5,6 7h30-10h45;
13h30-16h30.
8 Nguyễn Đ́nh Mai X. Động Lực   
Ôn tập tốt nghiệp   01.04.2017 15.04.2017 Thứ 2,3,4,5,6. 7h30-10h45;
13h30-16h30.
8 Vơ Trung Chi/Trần Anh Nam
Hồ Đắc Hiền Triết/ Nguyễn Quốc Chính
X. Động Lực   
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017