BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K10
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc. Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1

Hàn 1 & Hàn 2- K10

GVCN:Trần Hữu Uyên
28+16 L10-01: Chính trị  90 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 2 7h30' - 10h45' 4 Cô Ḥa (K CB)    
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7.2.2017 26.2.2017 Thứ 2 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản 240 27.2.2017 21.5.2017 Thứ 2 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-003: Hàn hồ quang tay nâng cao 150 22.5.2017 30.6.2017 Thứ 2 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L10-51: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 7.2.2017 2.3.2017 Thứ 3 7h30' - 10h45' 4 Phan Huy Cường E 302.  
L10-52: Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 2.3.2017 28.5.2017 Thứ 3 7h30' - 10h45' 4 Phan Huy Cường E 302.  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7.2.2017 26.2.2017 Thứ 3 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản 240 27.2.2017 21.5.2017 Thứ 3 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-003: Hàn hồ quang tay nâng cao 150 22.5.2017 30.6.2017 Thứ 3 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7.2.2017 26.2.2017 Thứ 4 7h30' - 11h30 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản 240 27.2.2017 21.5.2017 Thứ 4 7h30' - 11h30 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-003: Hàn hồ quang tay nâng cao 150 22.5.2017 30.6.2017 Thứ 4 7h30' - 11h30 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L10-55: Anh văn giao tiếp 2  120 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 4 13h - 16h15 4 Đợt 1: Trịnh Thị Hiền Pḥng LT Tin Học Khu B  
            Đợt 2: Nguyễn Xuân Lộc A 103  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7.2.2017 26.2.2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản 240 27.2.2017 21.5.2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-003: Hàn hồ quang tay nâng cao 150 22.5.2017 30.6.2017 Thứ 5 7h30' - 11h30 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
Sinh Hoạt Lớp   7.2.2017 30.6.2017 Thứ 5 11h30' - 12h15 1 Trần Hữu Uyên,           Xưởng W2.1  
L21-001: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 45 7.2.2017 23.4.2017 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
L21-002
: Vật liệu cơ khí 
30 24.4.2017 30.6.2017 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
L10-55: Anh văn giao tiếp 2  120 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Đợt 1: Trịnh Thị Hiền Pḥng LT Khu B  
              Đợt 2: Nguyễn Xuân Lộc A 103  
L21-022: Chế tạo phôi và Gá lắp kết cấu hàn 60 7.2.2017 26.2.2017 Thứ 6 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-001: Hàn hồ quang tay cơ bản 240 27.2.2017 21.5.2017 Thứ 6 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
L31-111-003: Hàn hồ quang tay nâng cao 150 22.5.2017 30.6.2017 Thứ 6 13h - 17h 4 Trần Hữu Uyên,          Trần Văn Khoa Xưởng W2.1, W1.1  
2 Cắt gọt kim loại - K10

GVCN:Lê Tuyên Giáo
20 Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-17h00 4 Bùi Xuân Hùng PHTH
WMC-CM7.1
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 KHU B  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Bùi Xuân Hùng PHTH
WMC-CM7.1
 
Cơ kỹ thuật 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Sức bền vật liệu 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Dung sai và lắp ghép 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Vật liệu cơ khí 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-17h00 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 KHU B  

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Mai Xuân Điều PHTH
WMC-CNC3.4
 
Hệ thống quản lư sản xuất và chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Mai Xuân Điều PHTH
WMC-CNC3.4
 
3 Chế tạo thiết bị cơ khí 1 - K10

GVCN:Lưu Quốc Tuấn
31 Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết P. LTTH KHU B  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 
Hệ thống quản lư sản xuất và chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 
Dung sai và lắp ghép 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 
Vật liệu cơ khí 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết P. LTTH KHU B  

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 
Cơ kỹ thuật 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC-CNC3.4
 
Sức bền vật liệu 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC-CNC3.4
 
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 
4 Chế tạo thiết bị cơ khí 2 - K10

GVCN:Lưu Quốc Tuấn
29 Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết P. LTTH KHU B  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 
Hệ thống quản lư sản xuất và chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 
Dung sai và lắp ghép 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 
Vật liệu cơ khí 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Hoàng Tâm PHTH
WMC-CM5.2
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết P. LTTH KHU B  

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 
Cơ kỹ thuật 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC-CNC3.4
 
Sức bền vật liệu 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH
WMC-CNC3.4
 
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 
5 Chế tạo thiết bị cơ khí 3 - K10

GVCN:Lê Tuyên Giáo
27 Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-17h00 4 Bùi Xuân Hùng PHTH
WMC-CM7.1
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 KHU B  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Bùi Xuân Hùng PHTH
WMC-CM7.1
 
Cơ kỹ thuật 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Sức bền vật liệu 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Dung sai và lắp ghép 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Vật liệu cơ khí 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH
WMC-CM-HT01
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải LAB 2 KHU B  

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-17h00 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH
WMC-CM5.2
 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Mai Xuân Điều PHTH
WMC-CNC3.4
 
Hệ thống quản lư sản xuất và chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Mai Xuân Điều PHTH
WMC-CNC3.4
 
6 Lắp đặt thiết bị cơ khí - K10

GVCN: Bùi Xuân Hùng
28 Cơ kỹ thuật 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Sức bền vật liệu 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h-16h15' 4 Hoàng Thị Hải LT1 Khu B  
Dung sai và lắp ghép 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Vật liệu cơ khí 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Hoàng Thị Hải LT1 Khu B  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-02
 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyêễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC3.4
 
Hệ thống quản lư sản xuất và chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyêễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC3.4
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-02
 
7 Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ -K10

GVCN - Vũ Ngọc Sơn
4 Cơ kỹ thuật 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Sức bền vật liệu 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h-16h15' 4 Hoàng Thị Hải LT1 Khu B  
Dung sai và lắp ghép 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Vật liệu cơ khí 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC5.2
 
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h-16h15' 4 Hoàng Thị Hải LT1 Khu B  
Hàn hồ quang tay cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH
WMC-CM5.1
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-02
 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyêễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC3.4
 
Hệ thống quản lư sản xuất và chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyêễn Hải B́nh PHTH
WMC-CNC3.4
 

Kỹ thuật cắt khí Gas-Oxy cơ bản
90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH
WMC-HT-02
 
8 Điện công nghiệp 1 - K10


GVCN:Trương Thanh Inh
32 Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Khánh Ḥa A103  
Vẽ kỹ thuật điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh WE-2d  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang A 303  
Máy điện  60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 10h45-11h30 1 Trương Thanh Inh A 304  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Kỹ thuật đo lường điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức X 4.2  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Cung cấp điện 60 13.03.2017 15.05.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Chính trị 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Lư thuyết mạch điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
9 Điện công nghiệp 2 - K10


GVCN:Trương Thanh Inh
33 Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Khánh Ḥa A103  
Vẽ kỹ thuật điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh WE-2d  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang A 303  
Máy điện  60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 10h45-11h30 1 Trương Thanh Inh A 304  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất     30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Kỹ thuật đo lường điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức X 4.2  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Cung cấp điện 60 13.03.2017 15.05.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Chính trị 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Lư thuyết mạch điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
10 Điện tử công nghiệp  - K10


GVCN:Nguyễn Hùng khánh
9 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Tín A 201  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Hùng Khánh A 201  
Vẽ kỹ thuật điện 30 02.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh WE-2d  
Lư thuyết mạch điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân  LE-1-1  
Máy điện  60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất  30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Cung cấp điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân  LE-1-1  
Điện tử cơ bản 30 07.02.2017 13.04.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức X 4.2  
Kỹ thuật đo lường điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức X 4.2  
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15   Hoàng Thị Thuyết LAB 2 KHU B  
Chính trị 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Vật liệu điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
11 Kỹ thuật lắp đặt điện & ĐK trong công nghiệp  - K10


GVCN:Nguyễn Hùng khánh
10 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Tín A 201  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Hùng Khánh A 201  
  30 02.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4      
Lư thuyết mạch điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân  LE-1-1  
Máy điện  60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Khí cụ điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO và tổ chức quản lư sản xuất  30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Anh văn giao tiếp 2 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB 2 KHU B  
Cung cấp điện 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân  LE-1-1  
Điện tử cơ bản 30 07.02.2017 13.04.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức X 4.2  
Chính trị 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Kỹ thuật đo lường điện 30 14.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức X 4.2  
                   
Vật liệu điện 30 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
12 Cơ điện tử 1  - K10


GVCN:Kiều Tấn Thới
34 Cơ sở kỹ thuật điện/ Điện tử và các biện pháp bảo vệ an toàn 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Lê Văn Hùng LE-M1  
Cơ sở kỹ thuật điện/ Điện tử và các biện pháp bảo vệ an toàn 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Mr. Michael +Trịnh Thị Hiền LE-M1  
Toán kỹ thuật 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 C. Đào Thị Huyền LT1-TT CĐT  
An toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường. 40 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Hồ Dự Luật LE-M1  
Kỹ thuật số  40 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Lê Văn Hùng LE-M1  
Kỹ thuật sản suất 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
    06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4      
Cấu trúc, chức năng, ứng dụng của hệ thống CNTT và các giao diện 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5  13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung LE-M1  
Giao tiếp kỹ thuật  60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-B1  
Phân tích chức năng trong các hệ thống cơ điện tử 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2  
13 Cơ điện tử 2  - K10


GVCN:Kiều Tấn Thới
35 Phân tích chức năng trong các hệ thống cơ điện tử 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2  
Cơ sở kỹ thuật điện/ Điện tử và các biện pháp bảo vệ an toàn 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng LE-M1  
Cơ sở kỹ thuật điện/ Điện tử và các biện pháp bảo vệ an toàn 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Mr. Michael + Nguyễn Xuân Lộc LE-M1  
Cấu trúc, chức năng, ứng dụng của hệ thống CNTT và các giao diện 80 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 C. Ngọc Liên LE-M1  
Toán kỹ thuật 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 C. Đào Thị Huyền LT1-TT CĐT  
Kỹ thuật số  40 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng LE-M1  
Kỹ thuật sản suất 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
        Thứ 5  13h00-16h15 4      
An toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường. 40 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Hồ Dự Luật LE-M1  
Giao tiếp kỹ thuật  60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Kiều Tấn Thới LME-B1  
14 K10 - Kế toán

GVCN:Huỳnh Thị Tuyền
32 Anh Văn cơ bản 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Hải LAB 1 khu B  
  07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Hải LT1 khu B  
Kinh tế chính trị 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Trần Ngọc Chiến A 301  
Luật kinh tế 30 07.02.2017 11.03.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 102  
  07.02.2017 11.03.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 302  
Lư thuyết thống kê 45 13.03.2017 22.04.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 102  
  13.03.2017 22.04.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 302  
Thị trường chứng khoán 45 24.04.2017 27.05.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 102  
  24.04.2017 10.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 302  
Lư thuyết kế toán 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Hồ Thiên Nga A 102  
  12.06.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 302  
Kinh tế vi mô 60 07.02.2017 27.05.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
Kinh tế vĩ mô 45 29.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
  29.05.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
Lư thuyết tài chính tiền tệ 60 07.02.2017 27.05.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Vũ Thị Hường A 102  
Marketing 45 17.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Vũ Thị Hường A 204  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017