BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K09
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 06.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc.
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 HÀN - K09


GVCN: Lê Thanh B́nh
23 MĐ 19: Hàn hồ quang tay nâng cao  60 7/2/2017 26/2/2017 Thứ 2, 4 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  64 27/2/2017 20/3/2017 Thứ 2, 4 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG nâng cao  90 20/3/2017 21/4/2017 Thứ 2, 4 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 22: Hàn TIG cơ bản  64 28/4/2017 14/5/2017 Thứ 2, 4 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 26: Hàn TIG nâng cao 90 15/05/2017 18/06/2017 Thứ 2, 4 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 19: Hàn hồ quang tay nâng cao  60 7/2/2017 26/2/2017 thứ 3 7h30' - 11h30 4 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  64 27/2/2017 20/3/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30 4 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG nâng cao  90 20/3/2017 21/4/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30 4 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 22: Hàn TIG cơ bản  64 28/4/2017 14/5/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30 4 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MĐ 26: Hàn TIG nâng cao 90 15/5/2017 18/6/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30 4 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MH 09: Vật liệu cơ khí  45 7/2/2017 30/6/2017 thứ 3 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải ATF2  
Sinh Hoạt Lớp   7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 11h30' - 12h15 1 Vũ Thanh B́nh Xưởng W1.3  
MH 10: Cơ kỹ thuật 60 7/2/2017 30/6/2017 thứ 5 7h30' - 10h45' 4 Phạm Văn Hải ATF2  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  24 7/2/2017 19/3/2017 thứ 5 13h - 16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
MĐ 22: Hàn TIG cơ bản  24 20/3/2017 30/4/2017 thứ 5 13h - 16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
MĐ 38: Hàn hồ quang dây lơi thuốc (FCAW) cơ bản.  24 1/5/2017 11/6/2017 thứ 5 13h - 16h15 4 Phan Huy Cường E 302.  
MH 11: Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp 45 7/2/2017 30/6/2017 thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Đặng Văn B́nh A403  
MH14: Vật lư đại cương  45 7/2/2017 30/6/2017 thứ 6 13h - 16h15 4 cô Hiền (K CB) A403  
2 Điện CN 1
K09

GVCN: Mai Anh Kiệt
31 PLC cơ bản 60(c̣n lại) 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh  WE-P-1  
Thiết bị điện gia dụng 45(c̣n lại) 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thành Đạt WE 1-1  
Điện tử công suất 45(c̣n lại) 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Chu Hoa Lư LE 1-2  
Trang bị điện (phần 2) 100 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang A 303  
Máy điện 1 240 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 10h45-11h30 1 Mai Anh Kiệt WE P2-2  
Đo lường điện 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Điều khiển điện khí nén 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1  
Kỹ thuật lạnh 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Phạm Quốc Vương X 4.2  
3 Điện CN 2
K09

GVCN: Vơ Văn Hoàng Kim
31 Truyền động điện 150 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE P2-2  
Thiết bị điện gia dụng 45(c̣n lại) 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thành Đạt WE 1-1  
PLC cơ bản 60(c̣n lại) 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1  
Trang bị điện (phần 2) 100 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang A 303  
Đo lường điện 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Kỹ thuật lạnh 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương X 4.2  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 10h45-11h30 1 Vơ Văn Hoàng Kim X 4.2  
Máy điện 1 240 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Điều khiển điện khí nén 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Lê Ngọc Khánh WE P2-1  
Điện tử công suất 45(c̣n lại) 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2  
4 Điện tử CN + ĐĐK - K09


GVCN: Vơ Văn Hoàng Kim
8+10 Lắp đặt cảm biến công nghiệp 170 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Chu Hoa Lư LE-2-2  
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 45(c̣n lại) 13.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE 1-1  
Vận hành các trạm biến áp 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 10h45-11h30 1 Vơ Văn Hoàng Kim WE-P-1  
PLC cơ bản  60(c̣n lại) 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh  WE-P-1  
Đo lường thí nghiệm điện  90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt WE-2b-1  
Lắp đặt thiết bị phân phối 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang A 303  
Trang bị điện 30(c̣n lại) 16.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang A 303  
Lư thuyết mạch 40(c̣n lại) 13.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Thục Hân  LE-1-1  
5 Cơ điện tử + K09


GVCN: Kiều Tấn Thới
15 Gia công các chi tiết cơ khí bằng thủ công 160 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước WME-A2  
Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống thủy lực, điện-thủy lực 120 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-H1  
Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 160 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
Kỹ thuật số 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Lê Văn Hùng LE-M1  
Điện tử công suất và truyền động điện 150 08.08.2016 24.04.2017 Thứ 5  13h00-16h15 4 Trần Đức Long LE-M1  
Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 160 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
        Thứ 6 13h00-16h15 4      
6 Chế Tạo
TBCK 1 - K09


GVCN: Vũ Ngọc Sơn


33 CAD/CAM - CNC căn bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH WM-CNC3.2  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH WM-CNC3.2  
Chế tạo lan can, cầu thang 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH -WCM-7.1  
Chế tạo lan can, cầu thang 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Trần Thông Sinh PHTH WCM-6.1  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Trần Thông Sinh PHTH -WCM-7.1  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH WCM-6.1  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Trần Văn Nam PHTH WCM-6.1  
Vật lư đại cương 30 17.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Hồ Thị Thu Hiền PHTH -
WMC-CNC5.1
 
7 Chế Tạo
TBCK 2 - K09


GVCN: Vũ Ngọc Sơn


28 CAD/CAM - CNC căn bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH WM-CNC3.2  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Quang Huy PHTH WM-CNC3.2  
Chế tạo lan can, cầu thang 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Trần Thông Sinh PHTH -WCM-7.1  
Chế tạo lan can, cầu thang 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Trần Thông Sinh PHTH WCM-6.1  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Trần Thông Sinh PHTH -WCM-7.1  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 07.02.2017 30.04.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH WCM-6.1  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO 30 1.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Trần Văn Nam PHTH WCM-6.1  
Vật lư đại cương 30 17.02.2017 30.04.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Hồ Thị Thu Hiền PHTH -
WMC-CNC5.1
 
8 Lắp đặt
TBCK 1- K09

GVCN: Bùi Xuân Hùng
22 Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động 30 7.2.2017 30.04.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - HT 102  
Quản lư doanh nghiệp và tổ chức sản xuất 30 5.1.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - HT 102  
Lắp đặt Máy gia công kim loại 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - CM1.1  
Lắp đặt Tua Bin 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH -WM - CNC 304  
Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - CM1.1  
Phân tích hệ thống bản vẽ cơ khí 45 7.2.2017 30.03.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - HT 101  
Máy nâng chuyển 120 4.1.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH -WM - HT 101  
9 Lắp đặt
TBCK 2- K09

GVCN: Bùi Xuân Hùng
22 Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động 30 7.2.2017 30.04.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - HT 102  
Quản lư doanh nghiệp và tổ chức sản xuất 30 5.1.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - HT 102  
Lắp đặt Máy gia công kim loại 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - CM1.1  
Lắp đặt Tua Bin 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH -WM - CNC 304  
Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - CM1.1  
Phân tích hệ thống bản vẽ cơ khí 45 7.2.2017 30.03.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH -WM - HT 101  
Máy nâng chuyển 120 4.1.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH -WM - HT 101  
10 Ống công nghệ K09

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
10 Chế tạo cụm ống 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Lắp đặt hệ thống ống 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Phân tích hệ thống bản vẽ 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Bảo ôn đường ống 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Lắp ống UG 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
11 Kế toán
K09

GVCN: Cao Thị Thuỳ Dung
30 Kế toán thương mại DV 60 07.02.2017 27.05.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
Thực hành kế toán TMDV 110 29.05.2017 30.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
29.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
01.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
01.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
Anh văn chuyên ngành 60 07.02.2017 27.05.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 204  
Kiểm toán 60 20.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 204  
Kế toán hành chính sự nghiệp 75 07.02.2017 22.04.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Đàm Thị Minh Phượng A 302  
07.02.2017 22.04.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Đàm Thị Minh Phượng A 302  
Thực hành kế toán HCSN 75 24.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Đặng Thái Ḥa A 302  
24.04.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Đặng Thái Ḥa A 302  
Kế toán xây lắp 60 24.04.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 302  
29.05.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 301  
Phân tích hoạt động kinh doanh 60 07.02.2017 27.05.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Vũ Thị Hường A 301  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017