BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K08
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.01.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1

Hàn - K08

GVCN: Nguyễn Tân Tiến
38 MĐ 21: Hàn  MIG/MAG nâng cao  16 7/2/2017 12/2/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 22: Hàn TIG cơ bản  66 13/2/2017 26/2/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 26: Hàn TIG nâng cao 90 27/2/2017 19/3/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 27: Hàn ống công nghệ cao 165 20/3/2017 24/4/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 28: Hàn tiếp xúc (hàn điện trở   50 24/4/2017 4/5/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 29: Hàn tự động dưới lớp thuốc    38 5/5/2017 14/5/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 34: Hàn kim loại và hợp kim màu 100 15/5/2017 5/6/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 11h30
13h - 17h00
8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 38: Hàn hồ quang dây lơi thuốc (FCAW) cơ bản. 64 6/6/2017 25/6/2017 Thứ 2,3,4,5 7h30' - 17h00 8 Nguyễn Tân Tiến,             Lê Thanh B́nh          Xưởng W 2.2, ATF1.  
MĐ 28: Hàn tiếp xúc (hàn điện trở   10 7/2/2017 24/2/2017 Thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Vũ Hải Linh E 301  
MĐ 29: Hàn tự động dưới lớp thuốc    22 24/2/2017 2/4/2017 Thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Vũ Hải Linh E 301  
MĐ 34: Hàn kim loại và hợp kim màu 20 3/4/2017 7/5/2017 Thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Vũ Hải Linh E 301  
MĐ 34: Hàn khí 40 8/5/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Vũ Hải Linh E 301  
2 Điện CN 1
K08

GVCN: Lê Minh Vương
20 Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 60(c̣n lại) 13.02.2017 13.05.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
PLC nâng cao 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trương Thanh Inh LE-2-2  
An toàn điện 30 13.02.2017 10.03.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Lê Minh Vương WE-2a-1  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 10h45-11h30 1 Lê Minh Vương WE-2a-1  
3 Điện CN 2
K08

GVCN: Lê Minh Vương
25 PLC nâng cao 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trương Thanh Inh LE-2-2  
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 60(c̣n lại) 13.02.2017 13.05.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 10h45-11h30 1 Lê Minh Vương LE-2-2  
4 Điện ĐK
K08

GVCN: Lê Ngọc Khánh
8 PLC nâng cao 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trương Thanh Inh LE-2-2  
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  120(c̣n lại) 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 10h45-11h30 1 Lê Ngọc Khánh LE-2-2  
5 Điện tử CN
K08

GVCN: Lê Ngọc Khánh
14 PLC nâng cao 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Trương Thanh Inh LE-2-2  
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  120(c̣n lại) 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
Sinh hoạt lớp   13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 10h45-11h30 1 Lê Ngọc Khánh LE-2-2  
6 Chế Tạo
TBCK 1 - K08


GVCN: Trần Thông Sinh
24 Hàn điện cơ bản 120 14.02.2017 25.05.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 15.02.2017 24.04.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH CNC 3.1  
Chế tạo bồn bể 120 17.02.2017 26.04.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Cắt khí cơ bản 60 27.04.2017 26.05.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 120 14.02.2017 24.05.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 24.04.2017 25.05.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 120 15.02.2017 24.05.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
Anh văn chuyên ngành 120 27.04.2017 26.05.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH WMC-5.2  
7 Chế Tạo
TBCK 2 - K08


GVCN: Hoàng Tâm
30 Hàn điện cơ bản 120 14.02.2017 25.05.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 15.02.2017 24.04.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH CNC 3.1  
Chế tạo bồn bể 120 17.02.2017 26.04.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Cắt khí cơ bản 60 27.04.2017 26.05.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 120 14.02.2017 24.05.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 24.04.2017 25.05.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 120 15.02.2017 24.05.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
Anh văn chuyên ngành 120 27.04.2017 26.05.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH WMC-5.2  
8 Chế Tạo
TBCK 3 - K08


GVCN: Hoàng Tâm
24 Hàn điện cơ bản 120 14.02.2017 25.05.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 15.02.2017 24.04.2017 Thứ 2 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH CNC 3.1  
Chế tạo bồn bể 120 17.02.2017 26.04.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Cắt khí cơ bản 60 27.04.2017 26.05.2017 Thứ 3 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 120 14.02.2017 24.05.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 24.04.2017 25.05.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH -WMC-5.1  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 120 15.02.2017 24.05.2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH WMC-5.2  
Anh văn chuyên ngành 120 27.04.2017 26.05.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Phạm Thị Hằng PHTH WMC-5.2  
9 Lắp đặt
TBCK 1- K08

GVCN: Bùi Xuân Hùng
24 Lắp đặt Máy phát điện 120 13/02/2017 30/04/2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Hoàng Tâm PHTH - CM5.2  
Máy nâng chuyển 120 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH - CNC 2.2  
Lắp đặt Máy phát điện 120 13/02/2017 30/04/2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Hoàng Tâm PHTH - CM5.2  
Các quy tŕnh LDTBCK 120 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH - CNC 2.2  
Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 5/1/2017 30/06/2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Vũ Văn Cao PHTH - CNC 304  
Thực hành nguội 90 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH - HT 101  
10 Lắp đặt
TBCK 2- K08

GVCN: Bùi Xuân Hùng
16 Lắp đặt Máy phát điện 120 13/02/2017 30/04/2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Hoàng Tâm PHTH - CM5.2  
Máy nâng chuyển 120 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH - CNC 2.2  
Lắp đặt Máy phát điện 120 13/02/2017 30/04/2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Hoàng Tâm PHTH - CM5.2  
Các quy tŕnh LDTBCK 120 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Hồ Thị Thanh Tâm PHTH - CNC 2.2  
Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 5/1/2017 30/06/2017 Thứ 5 13h - 16h45 4 Vũ Văn Cao PHTH - CNC 304  
Thực hành nguội 90 13/02/2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng PHTH - HT 101  
11 Ống công nghệ K08

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
5 Chế tạo cụm ống 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Lắp đặt hệ thống ống 90 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Phân tích hệ thống bản vẽ 90 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Bảo ôn đường ống 90 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
Lắp ống UG 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 13h - 16h45 4 Vũ Ngọc Sơn PHTH - CM5.1  
12 Kế toán
K08

GVCN: Đặng Thái Ḥa
23 Kế toán xây lắp 60 13.02.2017 27.05.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 204  
Thực hành khai báo thuế 75 13.02.2017 06.05.2017 Thứ 3 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 302  
13.03.2017 29.04.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 302  
Thực tập nghề nghiệp 200 13.02.2017 03.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 102  
13.02.2017 03.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 102  
13.02.2017 03.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 301  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017