BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ: KỸ SƯ THỰC HÀNH K02
KHOA ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng Học Ghi chú
1 KSTH
Công nghệ Hàn K02

GVCN: Hoàng Văn Duyên
13 L21-002_Vật liệu cơ khí  30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Vũ Hải Linh Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L41-111-407_Thiết kế chi tiết cho sản xuất 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng Vi tính ngành điện (Tầng 4 Khu B) TT VH-NN-TH
L41-111-401 Toán kỹ thuật 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Đào Thị Huyền Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L10-55_Ngoại ngữ 2 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 4 7h30-11h30 4 Vương Thị Quang LAB 3 KHU B TT VH-NN-TH
L31-111-310_Manual metal arc welding of materials 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Trần Hữu Uyên W 2.1 Xưởng Hàn
L21-004_Sức bền vật liệu  30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 7h30-11h30 4 Vũ Ngọc Sơn CNC-401 CNC Building
Literacy and Tutorial   7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 16h15-17h 4 Hoàng Văn Duyên Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L31-111-353_Principles of welding  80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Tô Thanh Tuần Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L2-1-001_ Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Nguyễn Văn Trung CNC-401 CNC Building
2 KSTH
 Kỹ thuật điện tử công nghiệp K02_Lớp 1

GVCN: Hoàng Văn Duyên
20 L2-2-001_Linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Trần Minh Đức LE-1 Giảng đường A
L42-202-006_Ứng dụng CAD trong chế tạo 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 13h-16h15 4
Lại Minh Học
Pḥng Vi tính ngành điện (Tầng 4 Khu B)  TT VH-NN-TH
L41-111-401 Toán kỹ thuật 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Đào Thị Huyền Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
Literacy and Tutorial   7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h-14h15 4 Hoàng Văn Duyên Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L10-55_Ngoại ngữ 2 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 4 7h30-11h30 4 Vương Thị Quang LAB 3 KHU B TT VH-NN-TH
L32-202-03_Nguyên lư kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h-14h15 4 Bùi Thị Băng Thanh LT 1-TT Cơ điện tử TT Cơ điện tử
L2-2-003_Lư thuyết mạch điện 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Tín A 201 Giảng đường A
L2-2-004_Kỹ thuật đo lường điện 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Hồ Dự Luật LE-1 TT Cơ điện tử
L32-202-10_ Tổ chức quản lư hoạt động kỹ thuật  80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Ngọc Sơn Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
3 KSTH
 Kỹ thuật điện tử công nghiệp K02_Lớp 2

GVCN: Lại Minh Học
15 L2-2-001_Linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Trần Minh Đức LE-1 TT Cơ điện tử
L32-202-03_Nguyên lư kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Bùi Thị Băng Thanh LT 1-TT Cơ điện tử TT Cơ điện tử
Literacy and Tutorial   7/2/2017 30/06/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lại Minh Học Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L41-111-401 Toán kỹ thuật 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Đào Thị Huyền Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L10-55_Ngoại ngữ 2 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 4 7h30-11h30 4 Vương Thị Quang LAB 3 KHU B TT VH-NN-TH
L42-202-006_Ứng dụng CAD trong chế tạo 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 4 13h-16h15 4
Lại Minh Học
Pḥng Vi tính ngành điện (Tầng 4 Khu B)  TT VH-NN-TH
L2-2-003_Lư thuyết mạch điện 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Tín A 201 Giảng đường A
L2-2-004_Kỹ thuật đo lường điện 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Hồ Dự Luật LE-1 TT Cơ điện tử
L32-202-10_Tổ chức và quản lư kỹ thuật vận hành 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Ngọc Sơn Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
4 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K02- Lớp 1

GVCN: Phạm Văn Kiên
27 L21-002_Vật liệu cơ khí 30 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Vũ Hải Linh CNC-401 CNC Building
L31-102-005_Tiện, phay, mài cơ bản 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Lưu Quốc Tuấn Cơ khí Tiện, Phay, Mài
WM-CM
 
L31-102-316_ Khai triển chi tiết cơ khí 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hồng Tiến TT Hợp tác doanh nghiệp  
L10-55Ngoại ngữ 2 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Nguyễn Xuân Lôc Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L31-102-301_ Kỹ thuật an toàn 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Tuyên Giáo TT Hợp tác doanh nghiệp  
L41-102-401_Toán kỹ thuật  60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Nguyễn Phước Thanh Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L21-001_ Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Phạm Văn Kiên Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
Litteracy and Tutorial   7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L41-102-407_Thiết kế chi tiết cho sản xuất 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng Vi tính ngành cơ khí TT VH-NN-TH
5 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K02- Lớp 2

GVCN: Nguyễn Phước B́nh
30 L21-002_Vật liệu cơ khí 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh TT Hợp tác Doanh nghiệp  
L31-102-005_Tiện, phay, mài cơ bản 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Trần Thông Sinh Cơ khí Tiện, Phay, Mài
WM-CM
 
L31-102-316_ Khai triển chi tiết cơ khí 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hồng Tiến TT Hợp tác doanh nghiệp  
L10-55Ngoại ngữ 2 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Nguyễn Xuân Lôc Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L31-102-301_ Kỹ thuật an toàn 80 7/2/2017 10/8/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Tuyên Giáo TT Hợp tác Doanh nghiệp  
L41-102-401_Toán kỹ thuật  60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Nguyễn Phước Thanh Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L21-001_ Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Nguyễn Phước B́nh Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
Litteracy and Tutorial   7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh TT Hợp tác doanh nghiệp  
L41-102-407_Thiết kế chi tiết cho sản xuất 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng Vi tính ngành cơ khí TT VH-NN-TH
6 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K02- Lớp 3

GVCN: Nguyễn Phước B́nh
30 L21-002_Vật liệu cơ khí 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh TT Hợp tác doanh nghiệp  
L41-102-407_Thiết kế chi tiết cho sản xuất 60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng Vi tính ngành cơ khí TT VH-NN-TH
L31-102-316_ Khai triển chi tiết cơ khí 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Hồng Tiến TT Hợp tác Doanh nghiệp  
L41-102-401_Toán kỹ thuật  60 7/2/2017 19/5/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Phạm Thị Thủy Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L31-102-301_ Kỹ thuật an toàn 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Vũ Ngọc Sơn TT Hợp tác doanh nghiệp  
L31-102-005_Tiện, phay, mài cơ bản 90 7/2/2017 25/8/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Trần Văn Nam Cơ khí Tiện, Phay, Mài
WM-CM
 
L21-001_ Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 30 7/2/2017 14/4/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Nguyễn Phước B́nh Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
Litteracy and Tutorial   7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh Pḥng Lư thuyết Tầng 4 E-Building E-Building
L10-55_Ngoại ngữ 2 120 7/2/2017 19/9/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Trịnh Thị Hiền LAB 2 KHU B TT VH-NN-TH
Đồng Nai, Ngày 17 tháng 01 năm 2017
 HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG-ĐÀO TẠO TP. ĐÀO TẠO TKĐT. KỸ SƯ THỰC HÀNH
ThS.Nguyễn Khánh Cường ThS. Lê Quang Trung ThS. Đỗ Lê Hoàng ThS. Hoàng Văn Duyên