BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU 
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG K11, KSTH K03
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018
(Thực hiện từ ngày 26.10.2017 đến 11.02.2018)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc. Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1Nhập học tháng 10/2017
22 Vẽ kỹ thuật 60 26.10.2017 30.01.2018 Thứ 2 7h30-10h45 4 Bùi Văn Điệp A405  
Giáo dục thể chất 60 26.10.2017 30.01.2018 Thứ 3  7h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Tin Học 75 26.10.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Cảnh Văn B4.3-TH-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 26.10.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Đàm Quang Thái Handtool 1.1  
Pháp luật 30 26.10.2017 10.12.2018 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A403  
Anh Văn giao tiếp 1 90 26.10.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa Lab 2
Khu B 
 
Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2017