BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU ĐIỀU CHỈNH
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG QUỐC TẾ K06
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018
(Thực hiện từ ngày 29.08.2017 đến 11.02.2018)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc. Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1

Lớp Điện tử công nghiệp  QT K06
GVCN: Nguyễn Thị Hiên 
14 Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 2  7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Lực Handtool 1.2  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 28.08.2017 13.11.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2-Khu B  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận CNC 5.2  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy B4.2-TH- Khu B  
2

Lớp  ĐĐK QT K06
GVCN:Trần Minh Đức
6 Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 2  7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Lực Handtool 1.2  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 28.08.2017 13.11.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2-Khu B  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận CNC 5.2  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy B4.2-TH- Khu B  
3


Lớp Điện Công nghiệp - QT K06
GVCN:Nguyễn Thị Thục Hân
15 Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 2  7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Lực Handtool 1.2  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 28.08.2017 13.11.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Hải Lab 2-Khu B  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận CNC 5.2  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy B4.2-TH- Khu B  
4


Lớp Cắt gọt kim loại CNC QT K06
GVCN: Lê Tuyên Giao
10 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 28.08.2017 13.11.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Đức Trung B4.1-TH-Khu B  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận CNC 5.2  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Lab 2-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Trọng Hùng Handtool 1.2  
5Lớp Chế tạo TBCK QT K06
GVCN: Nguyễn Hồng Tiến
17 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 28.08.2017 13.11.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Đức Trung B4.1-TH-Khu B  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận CNC 5.2  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Lab 2-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Trọng Hùng Handtool 1.2  
6Lớp  Hàn QT K06
GVCN: Vũ Hải Linh
10 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Đức Trung B4.1-TH-Khu B  
Pháp luật 30 28.08.2017 13.11.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận CNC 5.2  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Lab 2-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Trọng Hùng Handtool 1.2  
                 
Đồng Nai, ngày 31 tháng 08 năm 2017