BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 HỆ KỸ SƯ THỰC HÀNH
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018
(Thực hiện từ ngày 29.08.2017 đến 11.02.2018)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc. Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1

 Điện tử  công nghiệp  KSTH K03
GVCN: Phạm Văn Kiên
17 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Phan Thị Anh Tú Ebuilding 4.2  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Lab 2-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4  13h00 - 16h45 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
2

Công nghệ Hàn KSTH K03
GVCN: Phạm Văn Kiên
9 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Phan Thị Anh Tú Ebuilding 4.2  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Lab 2-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4  13h00 - 16h45 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
3

Công nghệ Chế tạo TBCK KSTH K03
GVCN: Phan Thị Anh Tú
29 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Phan Thị Anh Tú Ebuilding 4.2  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lê Thị Hằng Nga Lab 1-Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5  7h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên B4.3-TH- Khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
                 
Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 năm 2017