BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 KHOA: HÀN
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II- NĂM HỌC: 2015 - 2016
LỚP   LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
  QT K02+ĐN K01 11 9209-11-513
Advanced engineering mathematics
Toán kỹ thuật nâng cao
90 4.8.2016 21.01.2017 Thứ 2 7h30 - 10h45 4 Hồ Thị Ngọc Anh CNC4.1
9209-11-503
Engineering project
Đồ Án Kỹ Thuật
60 4.8.2016 20.11.2016 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần C 102
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 21.11.2016 21.1.2017 Thứ 2 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Phước B́nh CNC4.1
A 306
6G(TIG+SMAW) position pipe hightech welding                                           
Hàn Ống Công Nghệ Cao 6G (TIG+SMAW)
150 4.8.2016 20.11.2016 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Trần Văn Khoa Xưởng W1.1
9209-11-517
Properties of materials for engineering applications
Vật liệu ứng dụng kỹ thuật
90 21.11.2016 21.1.2017 Thứ 3 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Phước B́nh CNC4.1
9209-11-519
Modelling engineering designs
Mô h́nh hóa thiết kế kỹ thuật
45 4.8.2016 05.11.2016 Thứ 3 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Quang Huy CAD 1 - CNC
9209-11-515
Applied Thermodynamics
Nhiệt động học ứng dụng
75 4.8.2016 21.1.2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Lê Tuyên Giáo CNC4.1
A 306
6G(TIG+SMAW) position pipe hightech welding                                           
Hàn Ống Công Nghệ Cao 6G (TIG+SMAW)
150 4.8.2016 20.11.2016 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Trần Văn Khoa Xưởng W1.1
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 21.11.2016 21.1.2017 Thứ 4 13h00 - 16h15 4 Lê Tuyên Giáo CNC4.1
9209-01-405
Engineering planning and scheduling
Lịch Tŕnh Và Kế Hoạch Kỹ Thuật
60 4.8.2016 30.10.2016 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Anh Dũng C 102
A 305
Welding procedure specification 
       
Quy Tŕnh Hàn
45 4.8.2016 20.11.2016 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Tô Thanh Tuần  C 102
9209-11-518
Dynamics of machine systems
Động lực học hệ thống máy
75 21.11.2016 21.1.2017 Thứ 5 13h00 - 16h15 4 Lê Tuyên Giáo CNC4.1
9209-01-418
Maintenance of engineering systems and equipment
Bảo tŕ hệ thống kỹ thuật và thiết bị
60 4.8.2016 15.10.2016 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Kiều Tấn Thới CNC4.1
9209-11-514
Analysis of the mechanics of fluids
Phân tích cơ học lưu chất
75 4.8.2016 21.1.2017 Thứ 6 13h00 - 16h15 4 Nguyễn Hồng Tiến CNC4.1
9209-11-503
Engineering project
Đồ Án Kỹ Thuật
20 21.11.2016 30.12.2016 Thứ 7 7h30 - 10h45 4 Tô Thanh Tuần ATF2
                 
                       
  QT K03 + ĐN K02 39 A 306
6G(TIG+SMAW) position pipe hightech welding                                           
Hàn Ống Công Nghệ Cao 6G (TIG+SMAW)
100 4/8/2016 6/11/2016 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lê Thanh B́nh,      Hoàng Ngọc Doan ATF1, W3.1
A 304
SAW process                                                                           
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc
30 07-011-2016 4/12/2016 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lê Thanh B́nh,      Hoàng Ngọc Doan ATF1, W3.1
A 308
Welding pipe Alloy Steel (PWHT follow ASME IX code)                                                                         
Hàn ống thép hợp kim
30 5/12/2016 31/12/2016 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Lê Thanh B́nh,      Hoàng Ngọc Doan ATF1, W3.1
2850 - 302
Engineering principles
Nguyên lư kỹ thuật
80 4/8/2016 1/1/2017 thứ 2 13h - 16h15 4 Nguyễn Văn trung B 101
A 306
6G(TIG+SMAW) position pipe hightech welding                                           
Hàn Ống Công Nghệ Cao 6G (TIG+SMAW)
100 4/8/2016 06-011-2016 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Lê Thanh B́nh,      Hoàng Ngọc Doan ATF1, W3.1
A 304
SAW process                                                                           
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc
30 07-011-2016 4/12/2016 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Lê Thanh B́nh,      Hoàng Ngọc Doan ATF1, W3.1
A 308
Welding pipe Alloy Steel (PWHT follow ASME IX code)                                                                         
Hàn ống thép hợp kim
30 5/12/2016 31/12/2016 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Lê Thanh B́nh,      Hoàng Ngọc Doan ATF1, W3.1
9209-01-405
Engineering planning and scheduling
Lịch Tŕnh Và Kế Hoạch Kỹ Thuật
60 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Anh Dũng B 101
9209-01-438
Quality assurance and testing of welded joints
Quản lư và kiểm tra chất lượng mối hàn
45 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 Tô Thanh Tuần B 101
9209-01-419
Engineering Design
Thiết kế kỹ thuật
60 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Quang Huy B 101
A 311
Welding technology English
Tiếng Anh chuyên ngành Hàn 
120 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 KNN B 101
9209-01-428
Electrical principles for mechanical engineering
Kỹ thuật điện ứng dụng trong cơ khí
120 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 5 13h - 16h15 4 T. Phước B 101
9209-01-436
Metal fabrication technology
Công nghệ gia công kim loại
20 4/8/2016 11/9/2016 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Vũ Hải Linh B 101
A 306
6G(TIG+SMAW) position pipe hightech welding                                           
Hàn Ống Công Nghệ Cao 6G (TIG+SMAW)
50 12/9/2016 20/11/2016 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Vũ Hải Linh B 101
A 304
SAW process                                                                           
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc
15 21/11/2016 18/12/2016 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Vũ Hải Linh B 101
A 308
Welding pipe Alloy Steel (PWHT follow ASME IX code)                                                                         
Hàn ống thép hợp kim
15 19/12/2016 14/1/2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Vũ Hải Linh B 101
2850 - 338
Flux-cored arc welding
Hàn hồ quang dây lơi thuốc
20 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 6 13h - 16h15 4 Dương Công Cường B 101
9209-01-437
Welding technology and practice
Công nghệ hàn và thực nghiệm
90 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 6 13h - 16h15 4 Dương Công Cường B 101
  QT K04 +ĐN K03 13 V 014
International Standard Organization (ISO)                                                                                                
       
Hệ thống quản lư chất lượng  (ISO)
30 4/8/2016 1/1/2017 thứ 2 7h30 - 10h45 4 Phan Huy Cường ATF2
V 013
Strength of material                                                                                                  
       
Sức bền vật liệu
30 4/8/2016 1/1/2017 thứ 2 13h - 16h15 4 Vũ Hải Linh ATF2
9209-01-436
Metal fabrication technology                                                                                                  
       
Công nghệ gia công kim loại
75 4/8/2016 1/1/2017 thứ 2 13h - 16h15 4 Vũ Hải Linh ATF2
A 305
Welding procedure specification 
       
Quy Tŕnh Hàn
45 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Tô Thanh Tuần ATF2
9209-01-430
Engineering fluid mechanics and thermodynamics                                                                                                   
       
Cơ lưu chất và nhiệt động học kỹ thuật
45 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 3 13h - 16h15 4 Phan Thị Anh Tú ATF2
A 312
General English 2                                                                                                
       
Tiếng anh giao tiếp 2
90 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 4 7h30 - 10h45 4 KNN ATF2
A 302 (TH)
Basic MIG/MAG process (1F, 2F, 3F, 4F).                                                                                                    
       
Hàn MIG/MAG cơ bản (1F, 2F, 3F, 4F).
30 4/8/2016 4/9/2016 Thứ 4 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
A 303 (TH)
Advanced MIG/MAG process (1G, 2G, 3G)                                                                                                                                                                                                   
       
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)  
60 5/9/2016 30/10/2016 Thứ 4 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
2850-312 (TH)
TIG welding of materials                                                                                                                                                                                                  
       
Hàn TIG
50 31/10/2016 18/12/2016 Thứ 4 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
2850-338 (TH)
Flux-cored arc welding                                                                                                                                                                                                 
       
Hàn hồ quang dây lơi thuốc
50 19/12/2016 14/1/2017 Thứ 4 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
A 302 (LT)
Basic MIG/MAG process (1F, 2F, 3F, 4F).                                                                                                    
       
Hàn MIG/MAG cơ bản (1F, 2F, 3F, 4F).
15 4/8/2016 4/9/2016 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Dương Công Cường ATF2
A 303 (LT)
Advanced MIG/MAG process (1G, 2G, 3G)                                                                                                                                                                                                   
       
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)  
30 5/9/2016 23/10/2016 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Dương Công Cường ATF2
2850-312 (LT)
TIG welding of materials                                                                                                                                                                                                  
       
Hàn TIG
30 24/10/2016 11/12/2016 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Dương Công Cường ATF2
2850-338 (LT)
Flux-cored arc welding                                                                                                                                                                                                 
       
Hàn hồ quang dây lơi thuốc
30 12/12/2016 14/1/2017 Thứ 5 7h30 - 10h45 4 Dương Công Cường ATF2
A 302 (TH)
Basic MIG/MAG process (1F, 2F, 3F, 4F).                                                                                                    
       
Hàn MIG/MAG cơ bản (1F, 2F, 3F, 4F).
30 4/8/2016 4/9/2016 Thứ 5 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
A 303 (TH)
Advanced MIG/MAG process (1G, 2G, 3G)                                                                                                                                                                                                   
       
Hàn MIG/MAG nâng cao (1G, 2G, 3G)  
60 5/9/2016 30/10/2016 Thứ 5 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
2850-312 (TH)
TIG welding of materials                                                                                                                                                                                                  
       
Hàn TIG
50 31/10/2016 18/12/2016 Thứ 5 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
2850-338 (TH)
Flux-cored arc welding                                                                                                                                                                                                 
       
Hàn hồ quang dây lơi thuốc
50 19/12/2016 14/1/2017 Thứ 5 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1
2850 - 302
Engineering principles
Nguyên lư kỹ thuật
80 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 6 7h30 - 10h45 4 Nguyễn Văn Trung ATF2
9209-01-407
Computer Aided Design for Manufacture
Thiết kế chi tiết cho sản xuất
60 4/8/2016 1/1/2017 Thứ 6 13h - 16h15 4 Nguyễn Quang Huy ATF2
             
KT. HIỆU TRƯỞNG PH̉NG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Nguyễn VănTrung