BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 KHOA: ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
HỆ: CAO ĐẲNG QUỐC TẾ NÂNG CAO
(Áp dụng từ 04.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP   LỊCH HỌC Ghi chú
STT Lớp Sỉ số Mã MH Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 ĐTCN1 QTĐN K01
GVCN: Trương Thanh Inh
19 9209-401 Engineering Mathematics 60 04.08.2016 30.10.2016 S2 7H30- 10H45 C. HUYỀN B206 Ôn thi
9209-402 Principles of electrical and electronic engineering 70 04.08.2016 30.10.2016 S3 7H30- 10H45 C. HIÊN B206 Ôn thi
9209-501 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 04.08.2016 30.10.2016 S4 7H30- 10H45 C. HUYỀN B206 Ôn thi
9209-502 E&E engineering principles 95 04.08.2016 30.10.2016 S6 7H30- 10H45 T.HỌC B206 Ôn thi
9209-505 Instrumentation and control systems 89 04.08.2016 30.10.2016 C4 13H00-17H00 T. ĐỨC B206 Ôn thi
9209-507 Digital Design  60 04.08.2016 30.10.2016 C5 13H00-17H00 T. ĐẠT B206 Ôn thi
9209-510 Analogue design 165 04.08.2016 03.09.2016 S5
C5
7H30- 10H45
13H00-17H00
T. VIỆT B206 Ôn thi
9209-512 Business  management  75 04.08.2016 30.10.2016 C2
C3
13H00-17H00 C. HÀ B206  
  Project 1,2 Final project 360 04.08.2016 30.10.2016 C6 13H00-17H00 T.KHANH
T.INH
WE-P-2  
Sinh hoạt lớp C6 14H30   WE-P-2  
2 ĐTCN2 QTĐN K01
GVCN: Nguyển Thành Đạt
20 9209-401 Engineering Mathematics 60 04.08.2016 30.10.2016 S2 7H30- 10H45 C. HUYỀN B206 Ôn thi
9209-402 Principles of electrical and electronic engineering 70 04.08.2016 30.10.2016 S3 7H30- 10H45 C. HIÊN B206 Ôn thi
9209-501 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 04.08.2016 30.10.2016 S4 7H30- 10H45 C. HUYỀN B206 Ôn thi
9209-502 E&E engineering principles 95 04.08.2016 30.10.2016 S6 7H30- 10H45 T.HỌC B206 Ôn thi
9209-505 Instrumentation and control systems 89 04.08.2016 30.10.2016 C4 13H00-17H00 T. ĐỨC B206 Ôn thi
9209-507 Digital Design  60 04.08.2016 30.10.2016 C5 13H00-17H00 T. ĐẠT B206 Ôn thi
9209-510 Analogue design 165 04.08.2016 03.09.2016 S5
C5
7H30- 10H45
13H00-17H00
T. VIỆT B206 Ôn thi
9209-512 Business  management  75 04.08.2016 30.10.2016 C2
C3
13H00-17H00 C. HÀ B206  
  Project 1,2 Final project 360 04.08.2016 30.10.2016 C6 13H00-17H00 T.KHANH
T.INH
WE-P-2  
Sinh hoạt lớp C6 14H30   WE-P-2  
3 ĐTCN1 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh
19 2850-328  Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C2 13H00-17H00 T. KIỆT WE-2b-1  
9209-02-417  Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 04.08.2016 12.11.2016 S2 7H30- 10H45 T.H. KHÁNH LE-2-1  
2850-330  Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 S3 7H30- 10H45 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
2850-333  NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C4 13H00-17H00 C. LƯ A202  
9209-02-502  Nguyên lư kt điện điện tử 95 04.08.2016 14.01.2017 S4 7H30- 10H45 T. HỌC A201  
9209-02-505  Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 04.08.2016 14.01.2017 C3 13H00-17H00 C. HÂN LE-1-1  
9209-02-506  Hệ thống thông tin điện tử 75 03.09.2016 17.12.2016 S5 7H30- 10H45 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A101  Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 S6 7H30- 10H45 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103  Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 C5 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
9950-A104  PLC nâng cao 90 04.08.2016 14.01.2017 C6 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   LE-2-1  
4 ĐTCN2 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh
18 2850-328  Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S6 7H30- 10H45 T. KIỆT WE-2b-1  
9209-02-417  Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 04.08.2016 12.11.2016 C2 13H00-17H00 T.H. KHÁNH LE-2-1  
2850-330  Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C3 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
2850-333  NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 C. LƯ A202  
9209-02-502  Nguyên lư kt điện điện tử 95 04.08.2016 14.01.2017 C4 13H00-17H00 T. HỌC A201  
9209-02-505  Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 04.08.2016 14.01.2017 S3 7H30- 10H45 C. HÂN LE-1-1  
9209-02-506  Hệ thống thông tin điện tử 75 03.09.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A101  Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C6 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103  Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 S5 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
9950-A104  PLC nâng cao 90 04.08.2016 14.01.2017 S2 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp C2 14h30   LE-2-1  
5 ĐTCN 3 QTĐN K02
GVCN:  Nguyễn Hùng Khánh
14 2850-328  Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S6 7H30- 10H45 T. KIỆT WE-2b-1  
9209-02-417  Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 04.08.2016 12.11.2016 C2 13H00-17H00 T.H. KHÁNH LE-2-1  
2850-330  Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C3 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
2850-333  NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 C. LƯ A202  
9209-02-502  Nguyên lư kt điện điện tử 95 04.08.2016 14.01.2017 C4 13H00-17H00 T. HỌC A201  
9209-02-505  Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 04.08.2016 14.01.2017 S3 7H30- 10H45 C. HÂN LE-1-1  
9209-02-506  Hệ thống thông tin điện tử 75 03.09.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A101  Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C6 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103  Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 S5 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
9950-A104  PLC nâng cao 90 04.08.2016 14.01.2017 S2 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp C2 14h30   LE-2-1  
6 ĐTCN1 QTĐN K03
GVCN: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
20 9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 04.08.2016 29.10.2016 S6 7H30- 10H45 T. H̉A    
2850-301 Kỹ thuật an toàn 80 04.08.2016 17.12.2016 S5 7H30- 10H45 T.N. KHÁNH WE-2d  
2850-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 C. HÂN LE-1-1  
2850-328 Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S3 7H30- 10H45 T. KIỆT WE-2b-1  
2850-330 Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C4 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 04.08.2016 12.11.2016 C5 13H00-17H00 T. HỌC A201  
2850-358 Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 04.08.2016 17.12.2016 C6 13H00-17H00 C. HIÊN WE-1-2  
V014 Anh Văn 2 90 04.08.2016 14.01.2017 C3 13H00-17H00 T. KIÊN    
9950-A101 Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 S2 7H30- 10H45 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103 Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 C2 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
9209-02-411 Dịch vụ và lắp đặt điện 45 14.11.2016 14.01.2017 C2 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   WE-2b-2  
7 ĐTCN2 QTĐN K03
GVCN: LÊ NGỌC KHÁNH
20 9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 04.08.2016 29.10.2016 S4 7H30- 10H45 T. H̉A    
2850-301 Kỹ thuật an toàn 80 04.08.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 T.N. KHÁNH WE-2d  
2850-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 04.08.2016 17.12.2016 C4 13H00-17H00 C. HÂN LE-1-1  
2850-328 Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S2 7H30- 10H45 T. KIỆT WE-2b-1  
2850-330 Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C2 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 04.08.2016 12.11.2016 C6 13H00-17H00 T. HỌC A201  
2850-358 Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 04.08.2016 17.12.2016 S5 7H30- 10H45 C. HIÊN WE-1-2  
V014 Anh Văn 2 90 04.08.2016 14.01.2017 S6 7H30- 10H45 C. H̉A    
9950-A101 Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C3 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103 Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 S3 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
9209-02-411 Dịch vụ và lắp đặt điện 45 14.11.2016 14.01.2017 S3 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   WE-2b-1  
8 DCN QTĐN K03
GVCN: LÊ MINH VƯƠNG
18 9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 04.08.2016 29.10.2016 C6 13H00-17H00 T. H̉A    
2850-301 Kỹ thuật an toàn 80 04.08.2016 17.12.2016 S2 7H30- 10H45 T.N. KHÁNH WE-2d  
2850-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 04.08.2016 17.12.2016 S5 7H30- 10H45 C. HÂN LE-1-1  
2850-328 Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C4 13H00-17H00 T. KIỆT WE-2b-1  
2850-330 Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 04.08.2016 12.11.2016 C2 13H00-17H00 T. HỌC A201  
2850-358 Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 04.08.2016 17.12.2016 S6 7H30- 10H45 C. HIÊN WE-1-2  
V014 Anh Văn 2 90 04.08.2016 14.01.2017 C3 13H00-17H00 T. KIÊN    
9950-A101 Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 S3 7H30- 10H45 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103 Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 S4 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
9209-02-411 Dịch vụ và lắp đặt điện 45 14.11.2016 14.01.2017 S4 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   WE-2d  
9 KTLDĐ & TDH QTDN K03
GVCN: BÙI NHƯ VIỆT
5 9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 04.08.2016 29.10.2016 C3 13H00-17H00 T. H̉A    
2850-301 Kỹ thuật an toàn 80 04.08.2016 17.12.2016 S3 7H30- 10H45 T.N. KHÁNH WE-2d  
2850-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 04.08.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 C. HÂN LE-1-1  
2850-328 Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S5 7H30- 10H45 T. KIỆT WE-2b-1  
2850-330 Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C6 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 04.08.2016 12.11.2016 S2 7H30- 10H45 T. HỌC A201  
2850-358 Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 C. HIÊN WE-1-2  
V014 Anh Văn 2 90 04.08.2016 14.01.2017 S6 7H30- 10H45 C. H̉A    
9950-A101 Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C2 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103 Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 C4 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
9209-02-411 Dịch vụ và lắp đặt điện 45 14.11.2016 14.01.2017 C4 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   B206  
1 ĐTCN QT K02
GVCN: Trương Thanh Inh
8 9209-401 Engineering Mathematics 60 04.08.2016 30.10.2016 S2 7H30- 10H45 C. HUYỀN B206 Ôn thi
9209-402 Principles of electrical and electronic engineering 70 04.08.2016 30.10.2016 S3 7H30- 10H45 C. HIÊN B206 Ôn thi
9209-501 Advanced mathematics for E&E Engineering 85 04.08.2016 30.10.2016 S4 7H30- 10H45 C. HUYỀN B206 Ôn thi
9209-502 E&E engineering principles 95 04.08.2016 30.10.2016 S6 7H30- 10H45 T.HỌC B206 Ôn thi
9209-505 Instrumentation and control systems 89 04.08.2016 30.10.2016 C4 13H00-17H00 T. ĐỨC B206 Ôn thi
9209-507 Digital Design  60 04.08.2016 30.10.2016 C5 13H00-17H00 T. ĐẠT B206 Ôn thi
9209-510 Analogue design 165 04.08.2016 03.09.2016 S5
C5
7H30- 10H45
13H00-17H00
T. VIỆT B206 Ôn thi
9209-512 Business  management  75 04.08.2016 30.10.2016 C2
C3
13H00-17H00 C. HÀ B206  
  Project 1,2 Final project 360 04.08.2016 30.10.2016 C6 13H00-17H00 T.KHANH
T.INH
WE-P-2  
Sinh hoạt lớp C6 14H30   WE-P-2  
2 ĐTCN1
QT K03
GVCN:  Trương Thanh Inh
13+13 2850-328  Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C6 13H00-17H00 T. KIỆT WE-2b-1  
9209-02-417  Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 04.08.2016 12.11.2016 S3 7H30- 10H45 T.H. KHÁNH LE-2-1  
2850-330  Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 S2 7H30- 10H45 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
2850-333  NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 C. LƯ A202  
9209-02-502  Nguyên lư kt điện điện tử 95 04.08.2016 14.01.2017 S5 7H30- 10H45 T. HỌC A201  
9209-02-505  Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 04.08.2016 14.01.2017 C2 13H00-17H00 C. HÂN LE-1-1  
9209-02-506  Hệ thống thông tin điện tử 75 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A101  Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C4 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103  Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 S6 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
9950-A104  PLC nâng cao 90 04.08.2016 14.01.2017 C3 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   WE-2a-1  
3 ĐTCN2
QT K03
GVCN:  Trương Thanh Inh
13 2850-328  Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C6 13H00-17H00 T. KIỆT WE-2b-1  
9209-02-417  Hệ thống vi xử lư cơ bản  60 04.08.2016 12.11.2016 S3 7H30- 10H45 T.H. KHÁNH LE-2-1  
2850-330  Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 S2 7H30- 10H45 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
2850-333  NLHT rô bốt& ĐKTĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 C. LƯ A202  
9209-02-502  Nguyên lư kt điện điện tử 95 04.08.2016 14.01.2017 S5 7H30- 10H45 T. HỌC A201  
9209-02-505  Thiết bị và hệ thống điều khiển 89 04.08.2016 14.01.2017 C2 13H00-17H00 C. HÂN LE-1-1  
9209-02-506  Hệ thống thông tin điện tử 75 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A101  Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C4 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103  Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 S6 7H30- 10H45 T. INH LE-2-2  
9950-A104  PLC nâng cao 90 04.08.2016 14.01.2017 C3 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   WE-2a-1  
4 ĐTCN
QT K04
GVCN: BÙI NHƯ VIỆT
23 9209-02-405 Kỹ thuật lập kế hoạch và tiến độ 50 04.08.2016 29.10.2016 C3 13H00-17H00 T. H̉A    
2850-301 Kỹ thuật an toàn 80 04.08.2016 17.12.2016 S3 7H30- 10H45 T.N. KHÁNH WE-2d  
2850-302 Nguyên lư kỹ thuật 80 04.08.2016 17.12.2016 C5 13H00-17H00 C. HÂN LE-1-1  
2850-328 Bảo tŕ HTĐ&TBĐ 80 04.08.2016 17.12.2016 S5 7H30- 10H45 T. KIỆT WE-2b-1  
2850-330 Tổ chức& qlkt vận hành  80 04.08.2016 17.12.2016 C6 13H00-17H00 T.M. VƯƠNG WE-2a-1  
9209-02-407 Thiết kế bằng máy tính để chế tạo 60 04.08.2016 12.11.2016 S2 7H30- 10H45 T. HỌC A201  
2850-358 Nguyên lư kỹ thuật điện điện tử 1 80 04.08.2016 17.12.2016 S4 7H30- 10H45 C. HIÊN WE-1-2  
V014 Anh Văn 2 90 04.08.2016 14.01.2017 S6 7H30- 10H45 C. H̉A    
9950-A101 Điện tử công suất 90 04.08.2016 14.01.2017 C2 13H00-17H00 T. VIỆT WE-2b-2  
9950-A103 Hệ thống cơ điện tử 60 04.08.2016 12.11.2016 C4 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
9209-02-411 Dịch vụ và lắp đặt điện 45 14.11.2016 14.01.2017 C4 13H00-17H00 T. INH LE-2-2  
Sinh hoạt lớp S2 9h   B206  
Đồng Nai, ngày 02 tháng 08 năm 2016           
HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO PH̉NG ĐÀO TẠO P. KHOA ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN
Th.S Nguyễn Khánh Cường ThS. Lê Quang Trung ThS. Đỗ Lê Hoàng ThS. Võ Văn Hoàng Long