BỘ XÂY DỰNG THỜI KHÓA BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 KHOA CƠ KHÍ
HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
Thời gian: 4/08/2016 - 21/01/2017
LỚP   LỊCH HỌC
TT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo Viên giảng dạy Pḥng Học
1 CƠ KHÍ 22 Tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật 30 4.8.2016 21.01.2017 2 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Quang  Huy CNC4.1
LILAMA2 - BOSCH Ôn tập  30 4.8.2016 21.01.2017 2  13h0-15h45 4 T.Nguyễn Phước B́nh CNC4.1
K01 Ôn tập  80 4.8.2016 21.01.2017 3 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy CNC4.1
Quản lư doanh nghiệp và tổ chức sản xuất 80 4.8.2016 21.01.2017 3  13h0-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
Lập kế hoạch và thực hiện các hệ thống kỹ thuật 30 4.8.2016 21.01.2017 4 7h30-10h45 4 C.Trịnh Thị Thùy Linh CNC4.1
Ôn tập  30 4.8.2016 21.01.2017 4  13h0-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
Lập kế hoạch và thực hiện các hệ thống kỹ thuật 80 4.8.2016 21.01.2017 5 7h30-10h45 4 C.Trịnh Thị Thùy Linh CNC4.1
Ôn tập  60 4.8.2016 21.01.2017 5  13h0-15h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy CNC4.1
Tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật 80 4.8.2016 21.01.2017 6 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Quang  Huy CNC4.1
  Ôn tập  80 4.8.2016 21.01.2017 6  13h0-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
2 CƠ KHÍ 24 Sức bền vật liệu/Autocad 2D 80 4.8.2016 21.01.2017 2 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Quang  Huy CNC4.1
LILAMA2 - BOSCH Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật 60 4.8.2016 21.01.2017 2  13h00-15h45 4 T.Nguyễn Phước B́nh CNC4.1
K02 Tiện CNC Nâng Cao 160 4.8.2016 21.01.2017 3 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy CNC4.1
KT Điện, Điện tử CN  75 4.8.2016 21.01.2017 3  13h00-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
Nâng chuyển thiết bị 80 4.8.2016 21.01.2017 4 7h30-10h45 4 C.Trịnh Thị Thùy Linh CNC4.1
Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật 80 4.8.2016 21.01.2017 4  13h00-15h45 4 T.Nguyễn Phước B́nh CNC4.1
Phay CNC nâng cao 80 4.8.2016 21.01.2017 5 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy CNC4.1
Tiếng Anh kỹ thuật 80 4.8.2016 21.01.2017 5  13h00-15h45 4 C.Trịnh Thị Thùy Linh LAB
Sức bền vật liệu/Autocad 2D 80 4.8.2016 21.01.2017 6 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Quang  Huy CNC4.1
  Điện+Điện tử CN Cơ Bản 75 4.8.2016 21.01.2017 6  13h00-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
3 24 Autocad căn bản 90 4.8.2016 21.01.2017 2 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Quang  Huy CNC4.1
CƠ KHÍ Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật 80 4.8.2016 21.01.2017 2  13h0-15h45 4 T.Nguyễn Phước B́nh CNC4.1
LILAMA2 - BOSCH Tiện cơ bản, phay cơ bản 30 4.8.2016 21.01.2017 3 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy CNC4.1
K03 Sản xuất nhóm bộ phận đơn giản 80 4.8.2016 21.01.2017 3  13h0-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
Dung sai lắp ghép 30 4.8.2016 21.01.2017 4 7h30-10h45 4 C.Trịnh Thị Thùy Linh CNC4.1
Sản xuất nhóm bộ phận đơn giản 80 4.8.2016 21.01.2017 4  13h0-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
Tiếng Anh giao tiếp 2 60 4.8.2016 21.01.2017 5 7h30-10h45 4 Khoa ngoại ngữ P. Lab
Tiện cơ bản, phay cơ bản 30 4.8.2016 21.01.2017 5  13h0-15h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy CNC4.1
Autocad căn bản 90 4.8.2016 21.01.2017 6 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Quang  Huy CNC4.1
  Sản xuất nhóm bộ phận đơn giản 80 4.8.2016 21.01.2017 6  13h0-15h45 4 T.Trần Hữu Phước TTHTDN
Đồng Nai, Ngày 01  tháng 08  năm 2016
HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO                   KHOA CƠ KHÍ
Ths. Nguyễn Khánh Cường Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Anh Dũng