BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ KỸ SƯ THỰC HÀNH - K02
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 29.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 KSTH-K02 - Công nghệ Hàn

GVCN: Phạm Văn Kiên
10 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Vương Thị Quang LAB 3-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Vương Thị Quang LAB 3-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Ngô Xuân Đạt Tin học A 401  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 4 13h00-16h15 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Phạm Văn Kiên Tin học A 401  
2 KSTH-K02 - Kỹ thuật Điện tử công nghiệp

GVCN: Hoàng Văn Duyên
18 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Vương Thị Quang LAB 3-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Vương Thị Quang LAB 3-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt Tin học A 401  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 5 13h00-16h15 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin hoc Điện-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 5 10h45-11h30 1 Hoàng Văn Duyên WM-HT- Xưởng 6  
3 KSTH-K02 - Công nghệ chế tạo Cơ khí 1

GVCN: Phan Thị Anh Tú
23 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên LAB 3-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên P. LT1-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 4 13h00-16h15 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 5.3   
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 5 16h15-17h00 1 Phan Thị Anh Tú LAB 3-khu B  
4 KSTH-K02 - Công nghệ chế tạo Cơ khí 2

GVCN: Phạm Văn Kiên
23 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Hằng Nga LAB - A103  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Hằng Nga LAB - A103  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 5 13h00-16h15 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Trần Văn Nam WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 4.4 / P. Lập tŕnh CNC 3.1  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 4 16h15-17h00 1 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 4.4  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
Ths. Nguyễn Khánh Cường Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn