BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ KỸ SƯ THỰC HÀNH - K02 - NHẬP HỌC ĐỢT 2
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 24.10.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 KSTH-K02 - Công nghệ Hàn + Kỹ thuật Điện tử công nghiệp
(Đợt 2)

GVCN: Hoàng Văn Duyên
2+9 Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên LAB 3-khu B Ghép lớp Hàn-KSTH-K02
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên P. LT1-khu B
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6 Ghép lớp Hàn-KSTH-K02
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 26.12.2016 3 13h00-16h15 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin hoc Hàn-khu B Ghép lớp Hàn-KSTH-K02
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Hoàng Văn Duyên Tin học Cơ khí - khu B  
2 KSTH-K02 - Công nghệ chế tạo Cơ khí
(Đợt 2)

GVCN: Phạm Văn Kiên
9 Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Hằng Nga LAB - A103 Ghép lớp Cơ khí-KSTH-K02
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Hằng Nga LAB - A103
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6 Ghép lớp Cơ khí 1-KSTH-K02
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 26.12.2016 3 13h00-16h15 4 Hoàng Tâm WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 4.4 / P. Lập tŕnh CNC 3.1 Ghép lớp Cơ khí-KSTH-K02
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Phạm Văn Kiên P. Lư thuyết - CNC 4.4 / P. Lập tŕnh CNC 3.1  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
Ths. Nguyễn Khánh Cường Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn