BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NC QUỐC TẾ - K05 & ĐỒNG NAI K04
NHẬP HỌC ĐỢT 2
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 24.10.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Quốc tế -K05 + Đồng Nai-K04 - Điện công nghiệp + Điện tử CN + KTLĐ Điện và TĐH trong CN
(Đợt 2)

GVCN: Vơ Văn Hoàng Long
10 Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Vương Thị Quang LAB 2-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Vương Thị Quang LAB 2-khu B  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 5 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403 Ghép lớp Điện QT-K05
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT2  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B Ghép lớp Hàn QT-K05
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Vơ Văn Hoàng Long P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
2 Quốc tế -K05 + Đồng Nai-K04 - Công nghệ Hàn + Chế tạo TBCK + Chế tạo TBCK ứng dụng CNC
(Đợt 2)

GVCN: Nguyễn Anh Dũng
3+7 Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Vương Thị Quang LAB 2-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Vương Thị Quang LAB 2-khu B  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402 Ghép lớp LĐTBCK-K10
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT2  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B Ghép lớp Hàn QT-K5
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Anh Dũng P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
Ths. Nguyễn Khánh Cường Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn