BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K10 - NHẬP HỌC ĐỢT 2
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 24.10.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 K10 - Hàn
(Đợt 2)

GVCN:Trần Hữu Uyên
18 Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc LAB A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lộc LAB A103  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Toán cao cấp  60 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước Thanh A 404  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Huy WM-HT2  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Huy WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động lực / P. Tin học Điện -
khu B
 
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động lực / P. Tin học Điện -
khu B
 
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Trần Hữu Uyên LAB A103  
2 K10 - Điện công nghiệp
(Đợt 2)

GVCN:Trương Thanh Inh
27 Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Lê Thị Khánh Ḥa LAB3 - khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Lê Thị Khánh Ḥa P. TL Tin học - khu B  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Ngô Xuân Đạt Tin học A 401  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 13h00-16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Toán cao cấp  60 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước Thanh A 404  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang WM-HT4  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Trương Thanh Inh WM-HT4  
3 K10 -  Điện tử công nghiệp + KTLĐ Điện & Điều khiển trong CN
(Đợt 2)

GVCN:Nguyễn Hùng khánh
6+4 Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB 2 - Khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB 1 - Khu B  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403 Ghép lớp Hàn-K10
Toán cao cấp  60 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước Thanh P. LT1-khu B  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang WM-HT4  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Hùng khánh A 403  
4 K10 - Cơ điện tử + Máy tính + ĐT Viễn thông
(Đợt 2)

GVCN:Kiều Tấn Thới
19 Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB 2 - Khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB 1 - Khu B  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học Cơ khí - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403 Ghép lớp Hàn-K10
Toán cao cấp  60 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước Thanh P. LT1-khu B  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Trần Văn Quang WM-HT4  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Trần Văn Quang WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Kiều Tấn Thới A 403  
5 K10 - Chế Tạo + Lắp đặt + Ống CN + Cắt gọt KL
(Đợt 2)

GVCN:Lưu Quốc Tuấn
32 Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 3-khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa P. LT Tin học - khu B  
Tin học 75 24.10.2016 14.01.2017 7 07h30-10h45 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 24.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 13h00-16h15 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Toán cao cấp  60 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Hà văn Thảo P. LT1-khu B  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Trần Văn Nam WM-HT- Xưởng 6  
Kỹ thuật nguội 90 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Trần Văn Nam WM-HT- Xưởng 6  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Vẽ kỹ thuật 90 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Sinh hoạt lớp   24.10.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lưu Quốc Tuấn WM-HT- Xưởng 6  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn