BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ: KỸ SƯ THỰC HÀNH K01 
KHOA KỸ SƯ THỰC HÀNH HỌC KỲ III - NĂM HỌC: 2016 - 2017
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số tiết Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng Học Ghi chú
1 KSTH
Công nghệ Hàn K01

GVCN: Hoàng Văn Duyên
13 2850-86-301 Kỹ thuật an toàn 80 14/3/2016 27/8/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hồ Dự Luật WME-A1 TT.Cơ Điện tử
V009 Toán cao cấp 120 22/02/2016 22/10/2016 Thứ 2 13h-16h15 4 Đào Thị Huyền Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
9209-01-407_(Autocad) 60 09/08/2016 22/11/2016 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng vi tính ngành cơ khí Tầng 5- TT VH-NN-TH
2850-312/Hàn TIG 80 09/08/2016 27/12/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Trần Hữu Uyên W2.1 Xưởng hàn
9209-01-429-Nguyên lư chi tiết máy 60 08/08/2016 18/11/2016 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phan Thị Anh Tú Xưởng BOSCH Khu B
V001-NLCB CN.Mac Lê Nin 75 10/08/2016 14/12/2016 Thứ 4 13h-16h15 4 Trần Thị Thanh Ḥa Pḥng Văn hóa 9 Tầng 4- TT VH-NN-TH
V07/Ngoại ngữ 3 90 25/8/2016 19/1/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Phạm Văn Kiên Pḥng LAB 3  Tầng 4- TT VH-NN-TH
V06/Ngoại ngữ 2 90 14/03/2016 17/9/2016 Thứ 5 13h-16h15 4 Lê Thị Hằng Nga Pḥng LAB   Giảng đường A
9209-432-Vật Liệu kỹ thuật 60 12/08/2016 25/11/2016 Thứ 6 7h30-10h45 4 Dương Công Cường C102 Giảng đường C
Literacy and Tutorial   04/08/2016 15/1/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Hoàng Văn Duyên Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
2 KSTH
 Kỹ thuật điện tử công nghiệp K01

GVCN: Hoàng Văn Duyên
15 2850-86-301 Kỹ thuật an toàn             Tổ chức quản lư kỹ thuật VH 80 14/3/2016 29/8/2016                             27/8/2016 30/9/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Hồ Dự Luật       Nguyễn Ngọc Sơn  WME-A1 TT.Cơ Điện tử
V009 Toán cao cấp 120 22/02/2016 22/10/2016 Thứ 2 13h-16h15 4 Đào Thị Huyền Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
9209-01-407_(Autocad) 60 09/08/2016 22/11/2016 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng vi tính ngành cơ khí Tầng 5- TT VH-NN-TH
2850-328-Bảo tŕ HTĐ và TBĐ 80 10/08/2016 28/12/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Lại Minh Học B206 Giảng đường B
A102/Hệ thống ĐK khí nén 90 06/08/2016 28/12/2016 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Văn Hùng LME-B1 TT.Cơ Điện tử
V001-NLCB CN.Mac Lê Nin 75 10/08/2016 14/12/2016 Thứ 4 13h-16h15 4 Trần Thị Thanh Ḥa Pḥng Văn hóa 9 Tầng 4- TT VH-NN-TH
V07/Ngoại ngữ 3 90 25/8/2016 19/01/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Pham Văn Kiên Pḥng LAB 3  Tầng 4- TT VH-NN-TH
V06/Ngoại ngữ 2 90 14/3/2016 17/9/2016 Thứ 5 13h-16h15 4 Lê Thị Hằng Nga Pḥng LAB   Giảng đường A
2850-333-NLHT Rô bốt và ĐKTĐ 80 12/08/2016 30/12/2016 Thứ 6 7h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2 TT.Cơ Điện tử
Literacy and Tutorial   04/08/2016 15/1/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Hoàng Văn Duyên Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
3 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K01- Lớp 1

GVCN: Phan Thị Anh Tú
24 9209-01-431_Qui tŕnh chế tạo chi tiết cơ khí 75 8/8/2016 19/12/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Lưu Quốc Tuấn WM-A Xưởng chế tạo 5
9209-01-429-Nguyên lư chi tiết máy 60 8/8/2016 14/11/2016 Thứ 2 13h-16h15 4 Phan Thị Anh Tú Xưởng BOSCH Khu B
V011_Hóa đại cương 45 9/8/2016 01/11/2016 Thứ 3 7h30-10h45 4 Trịnh Như Năm Xưởng BOSCH Khu B
V007/Ngoại ngữ 3 90 9/8/2016 01/11/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Lê Thị Khánh Ḥa Pḥng LAB 3  Tầng 4- TT VH-NN-TH
9209-01-407_Thiết kế chi tiết cho sản xuất 60 10/8/2016 23/11/2016 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng vi tính ngành cơ khí Tầng 5- TT VH-NN-TH
2850-86-301 Kỹ thuật an toàn 80 22/02/2016 16/9/2016 Thứ 4 13h-16h15 4 Kiều Tấn Thới WME-A1 TT.Cơ Điện tử
9209-01-437_Công nghệ hàn và thực nghiệm 45 02/11/2016 18/01/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Dương Công Cường C102 Giảng đường C
V007/Ngoại ngữ 3 90 9/8/2016 01/11/2016 Thứ 5 7h30-10h45 4 Lê Thị Khánh Ḥa Pḥng LAB 3  Tầng 4- TT VH-NN-TH
V009_Toán cao cấp 120 22/2/2016 22/10/2016 Thứ 5 13h-16h15 4 Đào Thị Huyền Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
Litteracy and Tutorial   04/08/2016 15/1/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phan Thị Anh Tú Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
4 KSTH
Công nghệ Chế Tạo thiết bị cơ khí K01- Lớp 2

GVCN: Phạm Văn Kiên
26 V007/Ngoại ngữ 3 90 8/8/2016 01/11/2016 Thứ 2 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền Pḥng LAB 3  Tầng 4- TT VH-NN-TH
Litteracy and Tutorial   04/08/2016 15/1/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Phạm Văn Kiên Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
9209-01-431_Qui tŕnh chế tạo chi tiết cơ khí 75 9/8/2016 20/12/2016 Thứ 3 7h30-10h45 4 Lưu Quốc Tuấn WM-A Xưởng chế tạo 5
2850-86-301 Kỹ thuật an toàn 80 22/02/2016 16/9/2016 Thứ 3 13h-16h15 4 Kiểu Tấn Thới WME-A1 TT.Cơ Điện tử
V006/Ngoại ngữ 3 90 8/8/2016 01/11/2016 Thứ 4 7h30-10h45 4 Trịnh Thị Hiền Pḥng LAB 3  Tầng 4- TT VH-NN-TH
9209-01-437_Công nghệ hàn và thực nghiệm 45 10/8/2016 26/10/2016 Thứ 4 13h-16h15 4 Dương Công Cường C102 Giảng đường C
9209-01-407_Thiết kế chi tiết cho sản xuất 60 11/8/2016 24/11/2016 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Quang Huy Pḥng vi tính ngành cơ khí Tầng 5- TT VH-NN-TH
V011_Hóa đại cương 45 11/8/2016 03/11/2016 Thứ 5 13h00-16h15 4 Trịnh Như Năm Xưởng BOSCH Khu B
V009_Toán cao cấp 120 22/2/2016 22/10/2016 Thứ 6 7h30-10h45 4 Đào Thị Huyền Pḥng tin học- lư thuyết Tầng 5- TT VH-NN-TH
9209-01-429-Nguyên lư chi tiết máy 60 12/8/2016 18/11/2016 Thứ 6 13h00-16h15 4 Phan Thị Anh Tú Xưởng BOSCH Khu B
Đồng Nai, Ngày 02 tháng 08 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG - ĐÀO TẠO TP. ĐÀO TẠO KHOA KỸ SƯ THỰC HÀNH
Th.S. Nguyễn Khánh Cường ThS. Lê Quang Trung ThS. Đỗ Lê Hoàng ThS. Hoàng Văn Duyên