BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K29.1
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Hàn - K29.1

GVCN: Phan Huy Cường
27 Thực Hành Nguội 160 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Đàm Quang Thái Xưởng Nguội  
AVCN hàn 90 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Trung  A0404  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Tay Cơ Bản (TH) 72 04.08.2016 04.09.2016 3 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Tay Cơ Bản (TH) 72 04.08.2016 04.09.2016 3 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao (TH) 180 05.09.2016 06.11.2016 3 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao (TH) 180 05.09.2016 06.11.2016 3 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 17: Hàn MIG/MAG Cơ Bản (TH) 66 07.11.2016 27.11.2016 3 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 17: Hàn MIG/MAG Cơ Bản (TH) 66 07.11.2016 27.11.2016 3 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ22: Hàn SAW (TH) 38 28.11.2016 11.12.2016 3 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ22: Hàn SAW (TH) 38 28.11.2016 11.12.2016 3 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 12.12.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 12.12.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Tay Cơ Bản (LT) 58 04.08.2016 06.11.2016 4 07h30-10h45 4 Phan Huy Cường ATF2  
MĐ 17: HànMIG/MAG Cơ Bản (LT) 24 07.11.2016 18.12.2016 4 07h30-10h45 4 Phan Huy Cường ATF2  
MĐ22: Hàn SAW (LT) 22 19.12.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Phan Huy Cường ATF2  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Tay Cơ Bản (TH) 72 04.08.2016 04.09.2016 4 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao (TH) 180 05.09.2016 06.11.2016 4 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
  Hàn - K29.1

GVCN: Phan Huy Cường
  MĐ 17: Hàn MIG/MAG Cơ Bản (TH) 66 07.11.2016 27.11.2016 4 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ22: Hàn SAW (TH) 38 28.11.2016 11.12.2016 4 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 12.12.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Tay Cơ Bản (TH) 72 04.08.2016 04.09.2016 5 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Tay Cơ Bản (TH) 72 04.08.2016 04.09.2016 5 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao (TH) 180 05.09.2016 06.11.2016 5 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao (TH) 180 05.09.2016 06.11.2016 5 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 17: Hàn MIG/MAG Cơ Bản (TH) 66 07.11.2016 27.11.2016 5 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ 17: Hàn MIG/MAG Cơ Bản (TH) 66 07.11.2016 27.11.2016 5 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ22: Hàn SAW (TH) 38 28.11.2016 11.12.2016 5 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ22: Hàn SAW (TH) 38 28.11.2016 11.12.2016 5 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 12.12.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W1.3  
MĐ24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 12.12.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Phí Tiến Quân W1.3  
Quy Tŕnh Hàn 75 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Phạm Văn Hải A0405  
An toàn lao Động  12 04.08.2016 28.8.2016 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Trung  A0405  
ISO 30 29.08.2016 30.10.2016 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Văn Trung  A0405  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Phan Huy Cường W1.2  
2 Điện CN
K29.1

GVCN: Lê Ngọc Khánh
17 Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế 60 04.08.2016 20.11.2016 2 13h00-17h00 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Anh văn chuyên ngành 30 04.08.2016 30.09.2016 3 13h00-17h00 4 Trần Minh Đức A 406  
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 30 04.08.2016 30.09.2016 4 07h30-11h30 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Máy điện 1 240 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE-1-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1  Lê Ngọc Khánh LE-1-1 GĐ. C
3 Cơ điện tử + Máy tính

GVCN: Trần Đức Long
15 Kỹ thuật cảm biến 45 22.02.2016 29.08.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Đức Long LME-B2 CĐT-khu B
Lập tŕnh ĐKHT CĐT sử dụng PLC 90 05.09.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B
Lắp đặt mạch điện tử 90 22.02.2016 26.09.2016 2 13h00-17h00 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Lập tŕnh ĐKHT CĐT sử dụng vi điều khiển 45 03.10.2016 19.12.2016 2 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng WME-M1 CĐT-khu B
Vẽ kỹ thuật điện, điện tử 30 09.08.2016 04.10.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-PG CĐT-khu B
Đo lường điện, điện tử 45 11.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Trần Đức Long LE-2 CĐT-khu B
Điều khiển, giám sát hệ thống cơ điện tử  100 07.02.2017 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B
Lắp đặt vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điện khí nén 90 22.02.2016 27.09.2016 3 13h00-17h00 4 Kiều Tấn Thới LME-B1 CĐT-khu B
Vật liệu công nghiệp 60 04.08.2016 25.11.2016 4 07h30-10h45 4 Hồ Dự Luật WME-A1 CĐT-khu B
Kỹ thuật số 60 22.02.2016 31.08.2016 4 13h00-16h15 4 Trần Đức Long LE-2 CĐT-khu B
Tiếng anh chuyên ngành CĐT 60 07.09.2016 21.12.2016 4 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B
Điều khiển, giám sát hệ thống cơ điện tử  100 28.12.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B
Tháo lắp các cụm máy công cụ 60 04.08.2016 17.11.2016 5 07h30-11h30 4 Trần Hữu Phước WME-2 CĐT-khu B
Nhập môn cơ điện tử 30 04.08.2016 30.09.2016 6 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước LME-B1 CĐT-khu B
Điện tử công suất và truyền động điện 60 07.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước LE-2 CĐT-khu B
Đi dây và lắp đặt mạch điện 90 22.02.2016 30.09.2016 6 13h00-16h15 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Lắp đặt vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử 90 07.10.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Lê Văn Hùng WME-M1 CĐT-khu B
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Trần Đức Long WME-M1 CĐT-khu B
4 Chế Tạo
TBCK - K29.1


GVCN: Hoàng Tâm
12 Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh
Xưởng Ống  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh
Xưởng Ống  
Chế tạo bồn bể 120 04.08.2016 14.01.2017 4 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 7  
Phân tích hệ thống bản vẽ cơ khí 120 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Huy Xưởng 7  
Chế tạo bồn bể 120 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 7  
Lắp đặt nhà thép tiền chế 120 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Thực hành điện cơ bản 80 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Phạm Thị Hằng Xưởng 7  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Hoàng Tâm Xưởng 7  
5 Lắp đặt
TBCK - K29.1


GVCN: Hoàng Tâm
5 Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Bảo dưởng thiết bị nâng cơ bản 120 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh Xưởng Ống  
Chế tạo hệ thống thông gió 120 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh Xưởng Ống  
Chế tạo bồn bể 120 04.08.2016 14.01.2017 4 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 7  
Phân tích hệ thống bản vẽ cơ khí 120 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Huy Xưởng 7  
Chế tạo bồn bể 120 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 7  
Lắp đặt nhà thép tiền chế 120 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Thực hành điện cơ bản 80 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Phạm Thị Hằng Xưởng 7  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Hoàng Tâm Xưởng 7  
6 Cần trục
K29.1

GVCN: Trần Anh Nam
8 MĐ19 80 04.08.2016 17.08.2016 2,3,4 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
Kỹ năng giao tiếp 30 04.08.2016 22.09.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
MĐ20 80 19.08.2016 05.09.2016 2,3,4 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
MĐ21 320 06.09.2016 21.09.2016 2,3,4 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh Băi Cẩu  
26.09.2016 11.11.2016 2,3,4,5 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh Băi Cẩu  
06.09.2016 21.09.2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
MĐ22 190 14.11.2016 16.12.2016 2,3,4,5 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
MĐ23 160 19.12.2016 14.01.2017 2,3,4,5 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Trần Anh Nam X. Động Lực   
7 Công nghệ
ÔTÔ-K29.1

GVCN: Trần Anh Nam
9 MĐ 18 90 04.08.2016 02.01.2017 2 07h30-10h45 4 Hồ Đắc Hiền Triết X. Động Lực   
MĐ 25 105 04.08.2016 26.10.2016 3,4 07h30-10h45 4 Trần Anh Nam X. Động Lực   
MĐ 19 105 04.08.2016 28.10.2016 5,6 07h30-10h45 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
MĐ 23 90 04.08.2016 18.10.2016 2,3 13h00-16h15 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
MĐ 22 150 04.08.2016 16.12.2016 3,4 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
MĐ 24 60 01.11.2016 22.11.2016 3 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
29.11.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4  
MĐ 20 105 03.11.2016 14.01.2017 2,3,4,5,6 07h30-10h45 8 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Trần Anh Nam X. Động Lực   
Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016 Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn