BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K28.3
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 HÀN - K28.3

GVCN: Phí Tiến Quân
21 Anh Văn Chyên Ngành 90 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Trung  A 404  
ISO 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Trung  A 405  
Vật liệu cơ khí  45 03.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Trung  A 405  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH) 48 04.08.2016 18.09.2016 4 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
MĐ 17: Hàn MIG/ MAG Cơ Bản (TH) 66 19.9.2016 13.11.2016 4 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
MĐ 22: Hàn SAW (TH) 38 14.11.2016 18.12.2016 4 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
MĐ 24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 19.12.2016 14.01.2017 4 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
Quy Trinh Hàn 75 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Phạm Văn hải W 1.3  
MĐ 16: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH) 48 04.08.2016 18.09.2016 6 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
MĐ 17: Hàn MIG/ MAG Cơ Bản (TH) 66 19.9.2016 13.11.2016 6 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
MĐ 22: Hàn SAW (TH) 38 14.11.2016 18.12.2016 6 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
MĐ 24: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (TH) 68 19.12.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 5 10h45-11h30 1 Phí Tiến Quân W 1.3  
2 ĐCN1-K28.3

GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Phương
29 Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa 75 17.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 150 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Điện tử công suất 60 04.08.2016 20.11.2016 4 07h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt A 201  
Anh văn chuyên ngành 30 04.08.2016 30.09.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 5 10h45-11h30 1 Nguyễn Thị Mỹ Phương A 406  
3 ĐCN2-K28.3

GVCN: Nguyễn Thị Thục Hân
25 Trang bị điện 1  40 04.08.2016 16.10.2016 2 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 150 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Anh văn chuyên ngành 30 04.08.2016 30.09.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 3 10h45-11h30 1 Nguyễn Thị Thục Hân WE-2a-1 GĐ. C
4 ĐĐK-ĐT-K28.3

GVCN: Trần Văn Quang
20 Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  165 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Điện tử công nghiệp 30 04.08.2016 13.09.2016 3 07h30-10h45 4 Chu Hoa Lư A 202  
Lắp đặt thiết bị phân phối 125 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Chu Hoa Lư A 202  
Vận hành các trạm biến áp 50 04.08.2016 30.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Ngọc Khánh WE-P-1 X. Điện 4.1
Anh văn chuyên ngành 30 04.08.2016 30.09.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 3 10h45-11h30 1 Trần Văn Quang A 202  
5 Chế tạo
TBCK - K28.3

GVCN: Lưu Quốc Tuấn
30 Chế tạo hệ thống thông gió 160 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Vân WM-CNC2.2  
Chế tạo băng tải 180 04.08.2016 14.01.2017 4 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Chế tạo băng tải 180 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Chế tạo hệ thống thông gió 160 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Vân WM-CNC2.2  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lưu Quốc Tuấn WM-CNC2.2  
6 Lắp đặt
TBCK - K28.3

GVCN: Phan Thị Anh Tú
49 Lắp đặt máy bơm 120 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh
X. ống  
Lắp đặt băng tải 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy X. Lắp máy  
Lắp đặt tuabin 120 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy  
LĐ nhà thép tiền chế 160 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng nguội  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Phan Thị Anh Tú Xưởng nguội  
7 Bảo tŕ
TBCK - K28.3

GVCN: Phan Thị Anh Tú
25 Lắp đặt máy bơm 120 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh
X. ống  
Lắp đặt băng tải 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy X. Lắp máy  
Lắp đặt tua bin 120 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy  
Lắp đặt nhà thép tiền chế 160 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng nguội  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 3 10h45-11h30 1 Phan Thị Anh Tú Xưởng nguội  
8 Cầu trục
 -K28.3
3 Thực tập Nguội 80 04.08.2016 12.12.2016 2 07h30-11h30 4 Đàm Quang Thái Xưởng Nguội  
Kỹ năng giao tiếp 30 04.08.2016 22.09.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
Dung sai 45 29.09.2016 15.12.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
An toàn lao động 30 19.12.2016 14.01.2017 2,5 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
MĐ 19 80 04.08.2016 14.09.2016 3,4 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Lê B́nh X. Động Lực   
MĐ 20 60 16.09.2016 19.10.2016 3,4 07h30-10h45 8 Nguyễn Xuân Lương Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Lê B́nh X. Động Lực   
MĐ 21 148 04.08.2016 14.09.2016 3,4 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương Băi Cẩu  
6 07h30-10h45 4 Lê B́nh X. Động Lực   
9 Công nghệ ÔTÔ -K28.3 8 MĐ 16 120 04.08.2016 05.10.2016 2,3,4 07h30-10h45 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
MĐ 17 105 10.10.2016 06.12.2016 2,3,4 07h30-10h45 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
MĐ 18 90 07.12.2016 14.01.2017 2,3,4 07h30-10h45 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
MĐ 19 90 04.08.2016 28.10.2016 5,6 07h30-10h45 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
MĐ 20 105 03.11.2016 14.01.2017 5,6 07h30-10h45 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
10 Kế toán
K28.3

GVCN: Hồ Thiên Nga
28 Kế toán doanh nghiệp 2 20 08.08.2016 03.09.2016 2 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 102  
Phân tích hoạt
động kinh doanh
60 05.09.2016 17.12.2016 2 07h30-10h45 4 Vũ Thị Hường A 102  
Anh Văn Chuyên Ngành 60 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 204  
19.12.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
Kinh tế quốc tế 45 08.08.2016 22.10.2016 3 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Kế toán quản trị 45 08.08.2016 22.10.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 301  
Kiểm toán 30 24.10.2016 10.11.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 301  
Kế toán mỹ 60 12.12.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 301  
Kế toán hành chính
sự nghiệp
60 04.08.2016 24.09.2016 5 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 204  
04.08.2016 17.09.2016 6 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 102  
Thực tập nghề nghiệp 165 26.09.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 204  
19.09.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 102  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Hồ Thiên Nga A301  
Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn