BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K10
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 29.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 K10 - Hàn

GVCN:Trần Hữu Uyên
26 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lộc LAB - A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc P. LT1-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Phan Xuân Thắng Tin học Hàn - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 4 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Quang P. LT1-khu B Khoa CB
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh A 205 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Trần Hữu Uyên P. LT1-khu B  
2 K10 - Điện công nghiệp

GVCN:Trương Thanh Inh
29 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Khánh Hoà VH9 - Khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Lê Thị Khánh Hoà LAB 2-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy Tin học A 302  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 4 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Quang P. LT1-khu B Khoa CB
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Đ́nh Vận A 205 / P. Tin hoc Điện-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 5 16h15-17h00 1 Trương Thanh Inh P. LT1-khu B  
3 K10 - Điện tử công nghiệp + KTLĐ Điện & Điều khiển trong công nghiệp

GVCN:Nguyễn Hùng khánh
2+13 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lộc LAB - A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc P. LT1-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 5 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Hà văn Thảo P. LT1-khu B  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Hùng khánh P. LT1-khu B  
4 K10 - Cơ điện tử + Máy tính+ Điện tử Viễn Thông

GVCN:Kiều Tấn Thới
23+4 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 1-khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa VH9 - Khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 3 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước Thanh A 404  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 5 16h15-17h00 1 Kiều Tấn Thới WM-HT4  
5 K10 - Chế Tạo
TBCK 1

GVCN:Lưu Quốc Tuấn
21 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết LAB 3-khu B  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết VH9 - Khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học A 302  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 5 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Hà văn Thảo P. LT1-khu B  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Phạm Thị Hằng WM-HT3  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Đ́nh Vận A 205 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lưu Quốc Tuấn P. LT1-khu B  
6 K10 - Chế Tạo
TBCK 2

GVCN:Nguyễn Hồng Tiến
21 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB - A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết VH9 - Khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học A 302  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 2 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước Thanh A 404  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Phạm Thị Hằng WM-HT3  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận A 205 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Hồng Tiến A 205 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
7 K10 - Lắp đặt
TBCK + Ống công nghệ

GVCN:Lê Tuyên Giáo
19 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết LAB - A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Hoàng Thị Thuyết VH9 - Khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Phạm Thị Bảy Tin học A 302  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 3 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Hà văn Thảo A 205  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Huy WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận A 205 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lê Tuyên Giáo A 205 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
8 K10 - Cắt gọt kim loại

GVCN:Lê Tuyên Giáo
15 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc LAB - A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc VH9 - Khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 2 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Toán cao cấp  60 03.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Hà văn Thảo A 404  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Huy WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Đ́nh Vận A 205 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lê Tuyên Giáo A 205  
9 K10 - Kế toán

GVCN:Huỳnh Thị Tuyền
15 Anh văn cơ bản 120 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc LAB - A103  
Anh văn cơ bản 120 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Xuân Lộc VH9 - Khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Vơ Văn Long Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 2 07h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu A
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Toán kinh tế 60 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 301  
Chính trị 90 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Trần Ngọc Chiến A 404  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Huỳnh Thị Tuyền Tin học Điện - khu B  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn