BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K08
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Hàn - K08

GVCN: Nguyễn Tân Tiến
38 MĐ 19: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH)  90 04.08.2016 11.09.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 19: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH)  90 04.08.2016 11.09.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  86 12.09.2016 09.10.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  86 12.09.2016 09.10.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG Nâng Cao  161 10.10.2016 04.12.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG Nâng Cao  161 10.10.2016 04.12.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 22: Hàn  TIG  66 05.12.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 22: Hàn  TIG  66 05.12.2016 14.01.2017 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 19: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH)  90 04.08.2016 11.9.2016 3 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 19: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH)  90 04.08.2016 11.9.2016 3 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  86 12.09.2016 9.10.2016 3 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  86 12.09.2016 9.10.2016 3 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG Nâng Cao  161 10.10.2016 4.12.2016 3 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG Nâng Cao  161 10.10.2016 4.12.2016 3 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 22: Hàn  TIG  66 05.12.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 22: Hàn  TIG  66 05.12.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
  Hàn - K08

GVCN: Nguyễn Tân Tiến
  Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn 90 04.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Dương Công Cường ATF2  
MĐ 19: Hàn Hồ Quang Tay NC (TH)  90 04.08.2016 11.9.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 20: Hàn  MIG/MAG cơ bản  86 12.09.2016 9.10.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 21: Hàn  MIG/MAG Nâng Cao  161 10.10.2016 4.12.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 22: Hàn  TIG  66 05.12.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Dũng,
Nguyễn Tân Tiến.
W1.2, W2.2  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim (LT) 60 04.08.2016 19.11.2016 5 07h30-11h30 4 Vũ Hải Linh A 405  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản (LT) 24 21.11.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Vũ Hải Linh A 405  
Anh văn chuyên ngành  90 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh A 405  
Rô bốt hàn  60 04.08.2016 19.11.2016 6 07h30-11h30 4 Phạm Văn Hải W1.2, W2.2  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 3 10h45-11h30 1  Nguyễn Tân Tiến.  W2.2  
2 Điện CN 1
K08

GVCN: Lê Minh Vương
20 Anh văn chuyên ngành 60 04.08.2016 19.11.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Điện tử công suất 105 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2 GĐ. C
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 150 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 2 16h15-17h00 1 Lê Minh Vương LE 1-2 GĐ. C
3 Điện CN 2
K08

GVCN: Lê Minh Vương
25 Anh văn chuyên ngành 60 04.08.2016 19.11.2016 2 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức A 406  
Điện tử công suất 105 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-16h15 4 Nguyễn Thành Đạt LE 1-2 GĐ. C
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 150 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 2 16h15-17h00 1 Lê Minh Vương LE 1-2 GĐ. C
4 Điện ĐK
K08

GVCN: Lê Ngọc Khánh
8 Anh văn chuyên ngành 60 04.08.2016 19.11.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Minh Đức A 406  
Vận hành các trạm biến áp 75 04.08.2016 17.12.2016 4 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh WE-2d GĐ. C
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  300 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  300 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 2 16h15-17h00 1 Lê Ngọc Khánh WE-2d GĐ. C
5 Điện tử CN
K08

GVCN: Lê Ngọc Khánh
14 Anh văn chuyên ngành 60 04.08.2016 19.11.2016 2 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức A 406  
Vận hành các trạm biến áp 75 04.08.2016 18.12.2016 4 13h00-16h15 4 Lê Ngọc Khánh WE-2d GĐ. C
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  300 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  300 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 16h15-17h00 1 Lê Ngọc Khánh WE-2d GĐ. C
6 Chế Tạo
TBCK 1 - K08


GVCN: Trần Thông Sinh
24 Chế tạo lan can, cầu thang 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Trần Thông Sinh X. Chế tạo  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Trần Thông Sinh X. Chế tạo  
Chế tạo lan can, cầu thang 120 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Trần Thông Sinh X. Chế tạo  
Hệ thống quản lư chất lượng ISO 30 04.08.2016 19.11.2016 4 13h00-17h00 4 Phạm Thị Hằng X. Nguội  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Trần Thông Sinh X. Chế tạo  
Thực hành điện cơ bản 80 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Phạm Thị Hằng X. Nguội  
Chế tạo dầm tổ hợp 120 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 7  
Thực hành điện cơ bản 80 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Phạm Thị Hằng X. Nguội  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 5 10h45-11h30 1 Trần Thông Sinh X. Chế tạo  
7 Chế Tạo
TBCK 2 - K08


GVCN: Hoàng Tâm
30 Chế tạo dầm tổ hợp 120 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Trần Văn Nam X. Chế tạo  
Thực hành điện cơ bản 80 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-17h00 4 Phạm Thị Hằng X. Nguội  
Chế tạo bồn, bể 235 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng 7  
Chế tạo dầm tổ hợp 120 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Trần Văn Nam X. Chế tạo  
Chế tạo lan can, cầu thang 120 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Chế tạo bồn, bể 120 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng 7  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 04.08.2016 14.01.2017 7 07h30-11h30 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Hoàng Tâm Xưởng 7  
8 Chế Tạo
TBCK 3 - K08


GVCN: Hoàng Tâm
24 Chế tạo dầm tổ hợp 120 04.08.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Trần Văn Nam X. Chế tạo  
Thực hành điện cơ bản 80 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-17h00 4 Phạm Thị Hằng X. Nguội  
Chế tạo bồn, bể 235 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng 7  
Chế tạo dầm tổ hợp 120 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Trần Văn Nam X. Chế tạo  
Chế tạo lan can, cầu thang 120 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Chế tạo bồn, bể 120 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng 7  
Chế tạo khung bằng thép h́nh 120 04.08.2016 14.01.2017 7 07h30-11h30 4 Nguyễn Phước B́nh Xưởng 7  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Hoàng Tâm Xưởng 7  
9 Lắp đặt
TBCK 1- K08

GVCN: Bùi Xuân Hùng
24 Lắp đặt cầu trục 120 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-17h00 4 Nuyễn Anh Dũng Xưởng 7  
LD nhà thép tiền chế 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng 7  
Lắp đặt Tua Bin 120 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Vũ Văn cao Xưởng 5  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 04.08.2016 19.11.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh A 101  
An Toàn lao động 30 04.08.2016 01.10.2016 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Vân Xưởng 6  
Hệ Thống Quản lí chất lượng ISO 30 03.10.2016 10.12.2016 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Vân Xưởng 6  
Phân tích bản vẽ cơ khí 90 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 5  
Lắp đặt Băng tải 120 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
10 Lắp đặt
TBCK 2- K08

GVCN: Bùi Xuân Hùng
16 Lắp đặt cầu trục 120 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-17h00 4 Nuyễn Anh Dũng Xưởng 7  
Lắp đặt nhà thép tiền chế 120 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng Xưởng 7  
Lắp đặt Tua Bin 120 04.08.2016 14.01.2017 3 13h00-17h00 4 Vũ Văn cao Xưởng 5  
CAD/CAM - CNC căn bản 60 04.08.2016 19.11.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Phước B́nh A 101  
An Toàn lao động 30 04.08.2016 01.10.2016 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Vân Xưởng 6  
Hệ Thống Quản lí chất lượng ISO 30 03.10.2016 10.12.2016 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Thị Vân Xưởng 6  
Phân tích bản vẽ cơ khí 90 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 5  
Lắp đặt Băng tải 120 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
11 Ống công nghệ K08

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
5 Lắp đặt máy bơm 120 04.08.2016 14.01.2017 2 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Lắp đặt ống và phụ kiện ch́m (U/G) 180 04.08.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống  
Chế tạo phụ kiện ống 180 04.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống  
Chế tạo phụ kiện ống 180 04.08.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống  
Lắp đặt ống qua sông/đầm lầy  270 04.08.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Lắp đặt máy bơm 120 04.08.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Lắp đặt ống qua sông/đầm lầy  270 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Lắp đặt ống qua sông/đầm lầy  270 04.08.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Vũ Ngọc Sơn X. Ống  
12 Kế toán
K08

GVCN: Đặng Thái Ḥa
23 Kế toán hành chính
sự nghiệp
75 04.08.2016 03.12.2016 2 07h30-10h45 4 Đàm Thị Minh Phượng A 301  
04.08.2016 27.08.2016 6 13h00-16h15 4 Đàm Thị Minh Phượng A 102  
Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp 75 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Đặng Thái Ḥa A 102  
Kinh tế quốc tế 45 08.08.2016 03.09.2016 2 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
08.08.2016 27.08.2016 4 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
04.08.2016 27.08.2016 5 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Kế toán thương mại
dịch vụ
60 05.09.2016 22.10.2016 2 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
29.08.2016 24.09.016 4 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
29.08.2016 24.09.016 5 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Thực hánh kế toán thương mai dịch vu 110 26.09.2016 31.12.2016 4 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 102  
26.09.2016 31.12.2016 5 13h00-16h15 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Kế toán mỹ 60 04.08.2016 19.11.2016 3 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 102  
Kế toán Misa 90 08.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Huỳnh Thị Tuyền A 102  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Đặng Thái Ḥa A 102  
Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn