BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K07
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 30.10.2016)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 HÀN - K07

GVCN: Trần Hưu Uyên
19 MĐ 28: Hàn Tiếp Xúc (TH) 12 04.08.2016 13.08.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 28: Hàn Tiếp Xúc (TH) 12 04.08.2016 13.08.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 34: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim 48 15.08.2016 27.08.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 34: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim 48 15.08.2016 27.08.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 35: Hàn Khí 24 29.08.2016 03.09.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 35: Hàn Khí 24 29.08.2016 03.09.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim 24 05.09.2016 10.09.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim 24 05.09.2016 10.09.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản 24 12.09.2016 17.09.2016 2 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản 24 12.09.2016 17.09.2016 2 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
Anh văn chuyên ngành Hàn 30 04.08.2016 17.09.2016 3 07h30-10h45 4 Dương Công Cường ATF2  
TH Nâng Chuyển 24 04.08.2016 17.09.2016 3 13h00-17h00 4 Nguyễn Văn Trung ATF2  
MĐ 28: Hàn Tiếp Xúc (TH) 12 04.08.2016 13.08.2016 4 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 29: Hàn SAW 12 04.08.2016 13.08.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 34: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim 48 15.08.2016 27.08.2016 4 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 34: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim 48 15.08.2016 27.08.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 35: Hàn Khí 24 29.08.2016 03.09.2016 4 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
  HÀN - K07

GVCN: Trần Hưu Uyên
  MĐ 35: Hàn Khí 24 29.08.2016 03.09.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim 24 05.09.2016 10.09.2016 4 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim 24 05.09.2016 10.09.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản 24 12.09.2016 17.09.2016 4 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản 24 12.09.2016 17.09.2016 4 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
Thực Tập Tốt Nghiệp 90 04.08.2016 11.09.2016 5 07h30-10h45 4 Phan Huy Cường ATF2  
MĐ 28: Hàn Tiếp Xúc (LT)  8 04.08.2016 20.08.2016 5 13h00-17h00 4 Phan Huy Cường ATF2  
MĐ 34 Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim (LT)  12 15.08.2016 11.09.2016 5 13h00-17h00 4 Phan Huy Cường ATF2  
MĐ 29: Hàn SAW 12 04.08.2016 13.08.2016 6 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 29: Hàn SAW 12 04.08.2016 13.08.2016 6 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 34: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim 48 15.08.2016 27.08.2016 6 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 34: Hàn Kim Loại Màu Và Hợp Kim 48 15.08.2016 27.08.2016 6 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 35: Hàn Khí 24 29.08.2016 03.09.2016 6 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 35: Hàn Khí 24 29.08.2016 03.09.2016 6 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim 24 05.09.2016 10.09.2016 6 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 37: Hàn Hồ Quang Tay - Thép Ống Hợp Kim 24 05.09.2016 10.09.2016 6 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản 24 12.09.2016 17.09.2016 6 07h30-11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
MĐ 38: Hàn FCAW Cơ Bản 24 12.09.2016 17.09.2016 6 13h00-17h00 4 Trần Hưu Uyên W 2.1  
Thực Tập Tốt Nghiệp 90 04.08.2016 11.09.2016 7 07h30-10h45 4 Phan Huy Cường ATF2  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 30.10.2016 6 10h45-11h30 1 Trần Hưu Uyên W 2.1  
2 Chế Tạo
TBCK - K07
GVCN: Nguyễn Ngọc Tuấn
33 Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 30.09.2016 3 13h00-16h15 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống  
Ôn tập   04.08.2016 30.10.2016 4 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn X. Chế tạo  
Ôn tập   04.08.2016 30.10.2016 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn X. Chế tạo  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 30.10.2016 5 16h15-17h00 1 Nguyễn Ngọc Tuấn X. Chế tạo  
3 Lắp đặt
TBCK - K07
GVCN: Bùi Xuân Hùng
35 Ôn Tập 120 04.08.2016 30.10.2016 4 13h00-16h15 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 30.09.2016 5 13h00-16h15 4 Lê Tuyên Giáo A 205  
Ôn Tập 120 04.08.2016 30.10.2016 6 07h30-10h45 4 Vũ Văn cao Xưởng 5  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 30.10.2016 6 10h45-11h30 1 Bùi Xuân Hùng Xưởng 5  
4 Ống công nghệ K07
GVCN: Nguyễn Ngọc Vinh
9 Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 30.09.2016 3 13h00-16h15 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống  
Ôn tập   04.08.2016 30.10.2016 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Ôn tập   04.08.2016 30.10.2016 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 30.10.2016 6 16h15-17h00 1 Nguyễn Ngọc Vinh X. Chế tạo  
Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn