BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU 
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG K11
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018
(Thực hiện từ ngày 26.10.2017 đến 11.02.2018)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc. Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1


Điện công nghiệp 1 -  K11
GVCN: Trương Thanh Inh
35 Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Phạm Thị Bảy B4.2-TH - Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương Handtool 2.2  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Bùi Văn Điệp A 406  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa A103  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
2
Điện công nghiệp 2 + Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển - 11
GVCN: Lê Minh Vương
35 Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Trần Văn Quang Handtool 2.2  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa A103  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4  13h00 - 16h45 4 Phạm Thị Bảy B4.2-TH- Khu B  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Bùi Văn Điệp A402  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 6  7h30-10h45 4 Phạm Thanh B́nh Sân trường Khu B  
3

Điện Tử công nghiệp + ĐTCN theo TC Đức - K11
GVCN: Nguyễn Hùng Khánh
20 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phạm Hồng Phương A 403  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 3  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa Lab 1  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Phạm Thị Bảy B4.2-TH- Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh Handtool 2.2  
4

Cơ Điện Tử  1 - K11
GVCN: Kiều Tấn Thới
30 Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 2  7h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên B4.3-TH- Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3  7h30-10h45 4 Trần Hữu Phước X. nguội CĐT 4.2 khu B  
An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và môi trường 40 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Tuấn Sơn  LT 1.4 -TT Cơ Điện Tử  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Hoàng Thị Hải A103  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
5

Cơ Điện Tử 2
GVCN: Nguyễn Đức Long
14 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
Lê Cảnh Văn
A401  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4  7h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới X. nguội CĐT 4.2  
An Toàn 40 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Tuấn Sơn  LT 1.4 -TT Cơ Điện Tử  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Hằng Nga A103  
6

Cơ Điện Tử theo tiêu chuẩn Đức
GVCN: Nguyễn Đức Long
14 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4  7h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới X. nguội CĐT 4.2  
An Toàn 40 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Tuấn Sơn  LT 1.4 -TT Cơ Điện Tử  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Hằng Nga A103  
7

Kỹ thuật lắp ráp và sữa chữa Máy tính + Viễn thông
GVCN: Ngô Xuân Đạt
10 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Kiến trúc máy tính 60 05.09.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Ngô Xuân Đạt B3.4 Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
An Toàn 40 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Tuấn Sơn  LT 1.4 -TT Cơ Điện Tử  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Hằng Nga A103  
8
Chế tạo thiết bị cơ khí 1 - K11
GVCN: Nguyễn Ngọc Huy
33 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ  2 13h00 - 16h45 4 Đoàn Nam Giang CNC 5.2  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Phan Xuân Thắng A 401  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Hải Yến A103  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Thị Vân Handtool 1.2  
9


Chế tạo thiết bị cơ khí 2 - K11
GVCN: Hoàng Tâm
20 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC 5.1  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Khánh Linh LT 1 - Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt
Lê Cảnh Văn
A401  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6  7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Lực Handtool 1.1  
10

Chế tạo theo tiêu chuẩn Đức - K11
GVCN: Hoàng Tâm
7 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC 5.1  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Khánh Linh LT 1 - Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6  7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Lực Handtool 1.1  
11

Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức - K11
GVCN: Hoàng Tâm
5 Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  13h00 - 16h45 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC 5.1  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 4 7h30-10h45 4 Lê Khánh Linh LT 1 - Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6  7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Lực Handtool 1.1  
12

Kế toán -K11
GVCN: Nguyễn Thị Hà
27 Toán kinh tế 45 29.08.2017 11/11/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 302  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Hải Yến A103  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Lư thuyết kế toán 90 29.08.2017 2/2/2018 Thứ 4 13h00 - 16h45 4 Hồ Thiên Nga A 102  
Giáo dục thể chất 30 29.08.2017 21/10/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Vơ Văn Long A 302  
Luật kinh tế 30 13/11/2017 2/2/2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
13


Lớp cắt gọt kim loại - K11
GVCN: Nguyễn Trọng Lực
16 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên B4.3-TH-Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Hữu Điện CNC 5.3  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết A103  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng Handtool 1.1  
14

Ống +
Lắp đặt thiết bị cơ khí - K11
GVCN: Bùi Xuân Hùng
16 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên
Lê Cảnh Văn
B4.3-TH-Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Hữu Điện CNC 5.3  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết A103  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng Handtool 1.1  
15


Hàn - K11
GVCN: Lê Thanh B́nh
18 Giáo dục thể chất 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 2  7h30-10h45 4 Phan Tấn Trung Sân trường Khu B  
Tin Học 75 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 3 7h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên B4.3-TH-Khu B  
Pháp luật 30 05.09.2017 30.10.2017 Thứ 6 13h00 - 16h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A205  
Vẽ kỹ thuật 60 29.08.2017 30.12.2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Hữu Điện CNC 5.3  
Anh Văn giao tiếp 1 90 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 5 7h30-10h45 4 Hoàng Thị Thuyết A103  
Kỹ thuật nguội  120 29.08.2017 11.02.2018 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Trọng Hùng Handtool 1.1  
Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2017